Vyberte položku Stránka

Kristian Keller: Veľké technologické spoločnosti manipulujú cenzúrou prezidentské voľby na Slovensku

Kristian Keller: Veľké technologické spoločnosti manipulujú cenzúrou prezidentské voľby na Slovensku

Do redakcie nám prišiel zaujímavá informácia zo zahraničia. Kristián Keller posiela svoj pohľad, ako vstup spoločností sociálnych sietí do komunikácie politicky činných osbností. Originál textu v angličtine pripájame na konci článku, alebo vo vlastnom texte.

[sociallocker][/sociallocker]

Slovensko: Video, v ktorom kandidát na prezidenta sudca Harabin hovorí o migrácii CENZUROVANÉ veľkými technologickými spoločnosťami

Mal som moje video publikované viac ako 6 mesiacov a naraz pred spustením volieb prezidenta to bolo stiahnuté. Je to z politických dôvodov a ide o zasahovanie do volieb…,“ hovorí Štefan Harabin, sudca Najvyššieho súdu krajiny v reakcii na posledný pokus o cenzúru veľkými technologickými spoločnosťami.

Sudca Harabin, ktorý je jedným z vážnych uchádzačov o prezidentské kreslo na Slovensku, krajine s počtom obyvateľov len 5,5 milióna, bol nedávno obeťou cenzúry spoločnosťami, ktoré spravujú sociálne siete. YouTube a potom spoločnosť Facebook sa rozhodli podniknúť kroky a stiahli online video z ich platforiem, kde sudca kritizuje nelegálny aspekt pripravujúceho sa paktu OSN o organizovanej migrácii v rozpore so slovenskými zákonmi. V stiahnutom videu kandidát na prezidenta Štefan Harabin, ktorý je teraz v štvrtom mieste vo vyrovnanej súťaži, vysvetľuje nezákonný aspekt zmluvy v kontexte slovenských zákonov a tiež apeluje na ľudí na vládnych miestach zodpovedných za rozhodovanie.

Mal som moje video publikované viac ako 6 mesiacov a naraz pred spustením volieb prezidenta to bolo stiahnuté. Je to z politických dôvodov a ide o zasahovanie do volieb. Domnievam sa, že je to porušenie slobody prejavu zaručenej článkom 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach … ale pravdepodobne bude trvať minimálne desať rokov kým prejde celý proces dovolania sa spravodlivosti,“ komentuje Harabin cenzúru vo vysielaní stanice Infovojna.

V Nemecku nemôžete kritizovať migráciu, a to ani vtedy, keď robíte satiru z pravicovej politiky, ako vidno z článku na portáli Politico.

JUDr Harabin: „Moje video, v ktorom som kritizoval migračnú zmluvu OSN, Youtube stiahol bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu. Snažil som sa svoj názor odoslať na Facebook, ale nasledujúci deň príspevok stiahol aj Facebook. Video v tej dobe malo 1600 zdieľaní a 40 tisíc zobrazení. Vymazali ho bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu a tiež zamietli moje námietky. Je to totálne zneužitie moci a do očí bijúca korupcia,“ hovorí sudca.

GLOBÁLNY KOMPAKT PRE BEZPEČNÚ, RIADENÚ A LEGÁLNU MIGRÁCIU, čo je oficiálny názov Paktu OSN o migrácii alebo lokálne na Slovensku označovaný ako Marrakešská zmluva je veľkou témou. Je to tiež veľká téma medzi krajinami, ktoré sa stavajú proti organizovaným kvótam a migrácii. Šesť krajín – Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Chorvátsko, Rakúsko a Bulharsko sa zjednotili a rozhodli sa vystúpiť proti podpisu vyhlásenia. (Pri písaní tohto článku Estónsko sa zaviazalo odstúpiť od podpísania globálnej zmluvy). Na Slovensku, ktoré leží medzi Poľskom a Maďarskom, sa teraz vedie otvorená verejná diskusiu o tom, či sa má pripojiť k týmto krajinám a odmietnuť zmluvu na blížiacom sa summite v Maroku, alebo či by sa mala pripojiť ku globálnemu paktu.

Súčasný minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák bol spomínaný aj vo Wikileaks, keď ho v e-mailovej výmene s ministerkou zahraničných vecí Hillary Clintonovou v roku 2011 odporučil filantrop a zástanca otvorených hraníc George Soros, ako dôveryhodného. Dnes je Lajčák ochotný podpísať zmluva (čo nie je žiadne prekvapenie), ale ozývajú sa protichodné hlasy od vládnych partnerov a tiež od niektorých kandidátov na prezidenta. Medzi takýchto kandidátov patrí vyššie uvedený sudca Harabin, ktorý, ako sa zdá, je cenzurovaný veľkými technologickými spoločnosťami. V krajine, kde žije len 5,5 milióna obyvateľov to vyzerá ako tajná dohoda na manipuláciu prezidentských volieb.

Kristian Keller

Originálny text

Slovakia: presidential candidate judge Harabin’s video that talks about migration CENSORED by big tech.

“I have had my video posted for over 6 months, now suddenly it has been taken off just at a brink of presidential election. This is political! This is election meddling… ” – says S.Harabin, the judge of the highest court in the country in reaction at a latest censorship attempt by big tech.

Judge Harabin, who is one of the frontrunners for presidential seat in Slovakia with population of just 5,5 million, has been recent victim of censorship by big tech. YouTube, and then facebook decided to take action, and pulled down online video from their platforms, where judge criticises illegall aspect of upcoming UN pact on organised migration in contrast to Slovakian laws. In video that has been taken off, candidate for president Stefan Harabin, who is now 4th in a tight race, explains illegal aspect of treaty in the context of Slovakian laws, and also calls out people in government posts responsible for making decision.

“I have had my video posted for over 6 months, now suddenly it has been taken off just at a brink of presidential election. This is political! This is election meddling, and I think it is violation of my free speech, guaranteed by Article 10 of the European Convention on Human Rights… but it would probably take minimum of 10 years to go through the whole process to gain justice.” – speaks Harabin in reaction at radioshow infovojna.

In Germany you can’t criticize migration, not even if you make a satire piece against far-right, more here: https://www.politico.eu/article/germany-hate-speech-netzdg-facebook-youtube-google-twitter-free-speech/

JUDr Harabin: “My video where I criticised UN migration treaty has been taken down by youtube without mentioning any reason. Than in an effort to re-post it on facebook, – a following day, facebook also pulled it off. Video at the time had 1,6k shares and 40k views. They took it down without mentioning any reason, and they also rejected my appeal. It is a total power grab and eye beating corruption” – says the judge.

GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION , official name for UN pact on migration, or locally in Slovakia referred as Marrakesh treaty is a big topic. It is also a big topic amongst countries that are the opposers of organised quotas and migration. Six countries – Hungary, Poland, Czech Republic, Croatia, Austria and Bulgaria are all in one and decided to oppose signing declaration. (At writing of this article Estonia vowed to pull out of signing off the global treaty) Slovakia, that lays in between Poland and Hungary, now has open public discussion whether it should join those countries and reject the treaty in upcoming summit in Morocco, or whether it should join the global pact.

Current foreign minister Miroslav Lajcak, who was also mentioned in wikileaks, and was recommended by philanthropist and open border protagonist Geroge Soros back in 2011, in email exchange with then foreign ministry Hillary Clinton, is described as trustworthy, and now he is willing to sign the treaty (no surprise), but there are now opposing voices coming from government partners and also from some running presidential candidates. On of such candidates is above mentioned judge Harabin, who as it appears is being censored by big tech, in country of 5,5 million, in which looks like a collusion with presidential elections.

Kristian Keller

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This