Vyberte položku Stránka

Globálne pakty: za životy a blahobyt migrantov ponesieme zodpovednosť

Globálne pakty: za životy a blahobyt migrantov ponesieme zodpovednosť

Globálny kompakt o bezpečnej, riadenej a pravidelnej migrácii vychádza okrem iného z Všeobecnej deklarácie ľudských práv [1] , členské štáty sa v paktoch zaväzujú na základe ľudských práv k rovnakému prístupu ako k utečencom, tak k migrantom. [2] Jednou zo zásad riadenia migrácie je orientácia na ľudí, kde členské štáty majú potvrdzovať zodpovednosť za „blaho“ migrantov, a to aj vo všetkých fázach ich premiestňovania. [3]

Migrant alebo utečenec? EÚ a OSN rozdiely nerobia

migrantPretože migrácia je uznaná ako ľudské právo, na ktorom je Globálny kompakt o migrácii postavený, a to vrátane „práva migrantov opustiť ktorúkoľvek krajinu, aj svoju vlastnú, a vrátiť sa do svojej krajiny“, a že toto právo „nesmie byť závislé na žiadnom konkrétnom účele alebo trvaní času, vo vzťahu ku ktorým sa jednotlivec rozhodne zostať mimo územia štátu, „ [4] [5] budú musieť členské štáty po prijatí Globálnych paktov migrantov pri ich nelegálnom vstupe na svoje územie prijímať a starať sa o nich. [6]

Európsky parlament vyžaduje od členských štátov EÚ ratifikáciu Globálnych paktov

Európsky parlament svojou väčšinou 18. apríla 2018 prístup k migračnej politike postavenej na ľudských právach odsúhlasením „Uznesenie Európskeho parlamentu o pokroku v iniciatíve globálnych paktov OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii a o utečencoch (2018/2642 (RSP))“ jednoznačne podporil. [7] [8]

Pre štáty tak vznikol dokument, ktorý jednotlivým štátom odporúča ratifikáciu. Po ratifikácii Globálneho paktu o migrácii jednotlivými štátmi sa migrácia ako ľudské právo stane nadradenou nad vnútroštátnymi migračnými zákonmi a miliónom migrantov sa tak otvoria nové a výrazne jednoduchšie možnosti ciest do Európy, pričom sa odbúrajú národné právne prekážky.

 

Novo budeme zodpovední za životy a blahobyt migrantov

S prijatím Globálnych paktov členské štáty prijmú aj zodpovednosť za migrantov, za ich životy a ich blahobyt. Globálny pakt o migrácii úplne ignoruje skutočnosť, že zodpovednosť za svojich občanov nesú najmä krajiny (štáty) ich pôvodu. Aj keď Globálny pakt o migrácii rieši nepotešujúcu životnú situáciu finančnými kompenzáciami štátom, z ktorých migranti z týchto dôvodov odchádzajú (a mnoho afrických štátov svoju ekonomickú situáciu rieši práve tým, že svojich obyvateľov do Európy posiela), tak neobsahujú jediný účinný spôsob, ako prinútiť krajiny pôvodu na plnenie zodpovednosti voči vlastnému obyvateľstvu. Namiesto toho automaticky prechádza zodpovednosť za príslušníkov cudzích štátov na členské štáty OSN, A to predovšetkým na tie európske. Na základe ľudských práv sa štáty zaväzujú k záchrane životov migrantov mimo svojho územia a ich prijatie na svoje územia. [9]

 

Všetko bolo už dohodnuté v Newyorskej deklarácii

K prístupu členských štátov OSN k migrantom na základe ľudských práv sa členské štáty, vrátane Slovenskej republiky, zaviazali 19. septembra 2016 prijatím „Newyorská deklarácia o migrantoch a utečencoch,“ ktorej plnenie štáty v Globálnom pakte o migrácii opätovne potvrdzujú, čím sa stávajú všetky body tejto deklarácie neoddeliteľnou súčasťou Globálneho paktu o migrácii. [10]

Skupiny migrantov, o ktoré sa majú členské štáty OSN postarať na základe ľudských práv, sú definované už v úvode Newyorskej deklarácie o migrantoch a utečencoch, ktorú členské štáty OSN prijali. Do tejto skupiny spadajú: ľudia migrujúci z dôvodu hľadania nových ekonomických príležitostí, ľudia opúšťajúci svoje domovy z dôvodu potravinovej neistoty, chudoby, porušovania ľudských práv, nepriaznivých vplyvov klímy a z dôvodu dopadu prírodných katastrof. [11]

Vzhľadom na skutočnosť, že ľudia z afrického kontinentu migrujú v úplnej väčšine do Európy (okrem pohybov na samotnom africkom kontinente), a vzhľadom na to, že Európsky parlament niektoré vykonávacie postupy, ktoré sú v Globálnych paktoch uvedené ako dobrovoľné (napríklad programy pre presídlenie – viac v ďalšom diele Presídľovanie) pre členské štáty EÚ uznal za povinné, bude mať vykonávanie Globálnych paktov najväčší vplyv na európske štáty.

Preklad článku nadácie Čest, Svoboda, Respekt

zdroje:

[1] GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION / PREAMBULA / odsek 2, 3, 4
[2] GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION / Shared Responsibilities / odsek 11
[3] Tamtiež, odsek 12
[4] GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION / Unity of Purpose / odstavec 15 / Human rights
[5] Všeobecná deklarácia ľudských práv / článok 13 / odsek 2 / pripomienka č 273 / bod 8 /
[6] GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION / OBJECTIVE 7: Address and reduce vulnerabilities in migration / odsek 23
[7] Uznesenie Európskeho parlamentu o pokroku v iniciatíve Globálnych paktov OSN o bezpečnej, riadenej a legálne migrácii a o utečencoch / odstavec A dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference= B8-2018-0184 & language = SK
[8] http://www.zdechovsky.eu/novinky/lidovecti-europoslanci-nepodporili-deklaraci-osn-k-migraci – vyjadrenie a výpisky hlasovanie europoslancov
[9] GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION / OBJECTIVE 8: Save lives and establish Coordinated international efforts on missing migrants / odsek 24
[10] GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION / odsek 2, 3, 7,16
[11] New York Declaration for Refugees and Migrants / I. Introduction / odsek 1,3,6,11,12,13,21, / odsek 41

 

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This