Vyberte položku Stránka

Viete o tom, že Európska Únia plánuje migráciu spolu s Indiou?

Viete o tom, že Európska Únia plánuje migráciu spolu s Indiou?

Migrácia je podľa našich ideológov pozitívnym faktorom rozvoja spoločnosti. Preto ju treba všestranne podporovať a zaviesť legislatívne rámce pre jej efektívnu maximalizáciu.

Ako uvádzame v nadpise, spomíname zmluvu s Indiou. Ale rovnaká zmluva existuje aj s Bangladéšom a zrejme aj s ďalšími krajinami. Netýka sa to len krajín Európskej Únie, ale aj celej OSN a konkrétne Švajčiarska, ktorého predstavitelia súhlasia so závermi OSN, že „Zahrnutie migrácie do Agendy 2030 je zlomový okamih pre riadenie migrácie a rozvoja. V prvom rade to znamená uznanie na najvyššej politickej úrovni, že migrácia umožňuje trvalo udržateľný rozvoj. Tým sa uznáva pozitívny prínos prisťahovalcov pre hospodársky inkluzívny rast, pričom zakotvuje ochranu ich ľudských práv ako predpoklad daného. Agenda 2030 kodifikuje posun paradigmy, keď dochádza k pohybu od migrácie vnímanej ako zlyhanie vývoja smerom k migrácii ako faktora pre rozvoj. To bude mať vplyv na príbeh a vnímanie migrácie po celom svete.

Z uvedeného vyplýva, že na najvyšších politických miestach celého sveta vládne konsenzus. Rozvojové krajiny sa chcú zbaviť veľkého pretlaku svojej expandujúcej populácie a dúfajú, že odchod ich krajanov do vyspelých krajín vytvorí predpoklad ľudskej, kultúrnej a ekonomickej kooperácie s vyspelejším svetom, ktorá pre nich bude prínosom.

Politici mnohých rozvinutých krajín zas rezignovali na ochranu a demografický stabilný rozvoj vlastnej populácie. namiesto toho si myslia, že si ľudí jednoducho kúpia v chudobných krajinách.

Ako vždy pri každom sociálno inžinierskom pláne, aj tu naráža ružová vízia na realitu. Spoločnosť, ktorá nie zakorenená, pretavená a zjednotená na nejakej báze a kde jednotlivé časti obyvateľstva netvoria homogénnu masu, sa pri prvých problémoch začne štiepiť podľa demografických línií. Sociálne nepokoje budú skutočne tvoriť len okrajovú časť problémov.


Pre informáciu text vyhlásenia v pôvodnom, anglickom znení, si môžete prečítať v priloženom súbore PDF 20160329-joint-declaration-camm. My sme pre vás pripravili kompletný preklad

Jednotné vyhlásenie o Spoločnom programe pre migráciu a mobilitu (CAMM) medzi Indiou a Európskou úniou a jej členskými štátmi

Indická republika a Európska únia a zúčastnené členské štáty Európskej únie (ďalej len „signatári“);

Konajúc v rámci existujúceho rámca spolupráce, najmä dohody o spolupráci medzi EÚ a Indiou z roku 1994, ako aj strategického partnerstva EÚ a Indie v roku 2004 a spoločného akčného plánu, ako sa dohodlo v roku 2005 na samite EÚ – India v Haagu a revidovaný v roku 2008 na samite EÚ – India v Marseille;

PRIPOMÍNAJÚC summit EÚ – India v februári 2012 a najmä samit EÚ – India v decembri 2010, ktorý uznal dôležité dôsledky pohybu ľudí pre Indiu a EÚ, a dohodli sa na preskúmaní iniciatív, ktoré by mohli viesť k pravidelnej, komplexnej a štruktúrovanej Dialóg o otázkach migrácie s cieľom prehĺbiť spoluprácu v tejto oblasti;

BUDUJÚC na výsledkoch dialógu na vysokej úrovni o migrácii a mobilite medzi EÚ a Indiou, ktorý sa konal 2. júla 2012 v Dillí;

KONAJÚC bez toho, aby boli dotknuté právomoci EÚ a členských štátov EÚ stanovené v Zmluve o fungovaní Európskej únie;

OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC spoločný záväzok uľahčiť vzájomne prospešný pohyb osôb medzi Indiou a Európskou úniou a súčasne zabezpečiť lepšie riadenie týchto migračných tokov a mobility vrátane prevencie a boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu;

BERÚC NA VEDOMIE význam EÚ pre globálny prístup k migrácii a mobilite pre EÚ;

BERÚC NA VEDOMIE vysokú mieru konvergencie medzi Indiou a EÚ na politické ciele a priority v oblasti migrácie a mobility a spoločný dôraz na výskum kvality;

UZNÁVAJÚCE existujúce bilaterálne dohody a dojednania týkajúce sa migrácie medzi Indiou a členskými štátmi EÚ;

UZNÁVAJÚC spoločný záujem EÚ a Indie o ďalšie skúmanie vzájomne prospešných možností spolupráce v oblasti uľahčenia vydávania víz a návratu osôb bez povolenia na pobyt;

SA ROZHODLI vytvoriť spoločnú agendu pre migráciu a mobilitu (CAMM) medzi Indiou a EÚ a zúčastnenými členskými štátmi EÚ, založenú na partnerstve a reciprocite. CAMM EÚ-India poskytuje rámec pre spoluprácu na spoločných cieľoch a odporúčaniach a opatrenia s cieľom lepšie organizovať a podporovať riadnu migráciu,
predchádzať nelegálnej migrácii a boj proti nej, riešenie obchodovania s ľuďmi, podpora medzinárodnej ochrany a maximalizácia vplyvu migrácie a mobility na rozvoj;

A na tento účel na záver pokračovať v rozvíjaní dialógu a spolupráce v oblasti migrácie a mobility, a to najmä v týchto smeroch:

Prioritné oblasti

 1. pracovať na lepšom riadení migrácie a mobility s podporou zlepšenej vedomostnej základne migračných tokov všetkého druhu medzi Indiou a EÚ pri súčasnom zabezpečení ľudských práv migrantov, ktoré slúžia záujmom a zohľadňujú príslušné kompetencie signatárov a zameraním sa na tieto štyri prioritné oblasti:
  1. ) Lepšie organizovať a podporovať riadnu migráciu na príslušných úrovniach kvalifikácie a podporovať dobre riadenú mobilitu vrátane vylepšeného vydávania víz;
  2. ) Maximalizácia vplyvu migrácie a mobility na rozvoj, a to aj prostredníctvom spolupráce v oblasti sociálneho zabezpečenia medzi Indiou a členskými štátmi EÚ;
  3. ) Prevenciu a boj proti nelegálnej migrácii a boj proti obchodovaniu s ľudskými bytosťami;
  4. ) Presadzovanie medzinárodnej ochrany v súlade s príslušnými záväzkami signatárov.

Dialóg, odporúčania a akcie

 1. Usmerňovať dialóg o výmene informácií o právnych predpisoch, politikách a osvedčených postupoch a skúmať možnosti konkrétnej spolupráce, vydávať politické odporúčania a rozvíjať činnosti v štyroch prioritných oblastiach.
 2. V oblasti pravidelnej migrácie a podpory dobre riadenej mobility riešiť otázky, ako napríklad:
  1. ) podpora výskumu s cieľom vypracovať príslušnú praktickú a inovačnú politiku
   odporúčania;
  2. ) výmena a porovnávanie informácií a štatistík týkajúcich sa práce a iných pravidelných migračných tokov medzi EÚ a Indiou;
  3. ) zvýšenie účinnosti a bezpečnosti príslušných postupov pre vstup, pobyt a registráciu, ak je to potrebné, zlepšením príslušných právnych predpisov a postupov, napr. ak je to vhodné, pokiaľ ide o čas spracovania a dokumentáciu;
  4. ) budovanie právnych a administratívnych kapacít na monitorovanie a riadenie migrácie, okrem iného prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov;
  5. ) preskúmanie možností prilákania najmä vysokokvalifikovaných pracovníkov vrátane vedcov a technológov, špecialistov a manažérov v oblasti informačných technológií s cieľom posilniť mobilitu týchto kategórií a podporiť inováciu recipročným spôsobom vrátane zohľadnenia okružnej migrácie, efektívneho udeľovanie víz vrátane prípadného udelenia víz s dlhodobou platnosťou;
  6. ) zosúladenie prisťahovalectva s potrebami trhu práce a v tejto súvislosti stimulovanie cielených
   a rozvoj vhodných zručností;
  7. ) dosiahnutie pokroku smerom k vzájomnému uznávaniu zahraničných kvalifikácií;
  8. ) vypracovanie programov a politík pre orientáciu pred odchodom vrátane
   uľahčenia integrácie;
  9. ) skúmanie možností zvýšenej mobility podnikateľských subjektov a mobility a výmeny študentov a výskumných pracovníkov, ako aj iných cestujúcich v bonafide, v spoľahlivom a bezpečnom prostredí vrátane efektívneho udeľovania víz pre tieto kategórie;
  10. ) preskúmanie možností dohody o bezvízovom styku pre držiteľov diplomatických pasov.
 3. V oblasti nelegálnej migrácie a obchodovania s ľuďmi riešiť otázky, ako napríklad:
  1. ) podpora výskumu s cieľom vypracovať príslušnú praktickú a inovačnú politiku odporúčaní;
  2. ) zhromažďovanie a výmena dostupných informácií a štatistík, ako aj analýza trendov týkajúcich sa neregulárnych migračných tokov a trás;
  3. ) riešenie akýchkoľvek relevantných nedostatkov v politike a jej vykonávaní;
  4. ) budovanie kapacit v oblasti ochrany hraníc, predchádzanie neregulárnej migrácii a boj proti obchodovaniu s ľuďmi vrátane potrieb obetí prostredníctvom vzájomne dohodnutých činností, ako je spoločná odborná príprava príslušníkov pohraničnej stráže;
  5. ) skúmanie spôsobov, ako znížiť prekročenie povolenia na víza;
  6. ) posilnenie spolupráce, koordinácie a výmeny informácií v rámci Indie, EÚ a jej členskými štátmi, ako aj medzi Indiou a EÚ;
  7. ) zlepšenie bezpečnosti cestovných dokladov, a to aj pomocou biometrických údajov a posilnenie schopnosti odhaliť sfalšované a falšované dokumenty;
  8. ) budovanie povedomia všetkých zainteresovaných strán o rizikách nelegálnej migrácie a budovanie kapacít a preskúmanie spôsobov prevencie nelegálnej migrácie;
  9. ) spolupracovať na uľahčení návratu neregulárnych migrantov, a to aj o určení štátnej príslušnosti príslušným orgánom a včasnom vydávaní cestovných dokladov potrebných na návrat, pričom sa usiluje o to, aby bol proces rýchlejší a efektívnejší;
  10. ) preskúmanie možností readmisnej dohody.
   .
 4. S cieľom maximalizovať rozvoj vplyvu migrácie riešiť otázky, ako napríklad:
  1. ) podpora výskumu migrácie do Indie, ako aj z Indie do EÚ vrátane jej základných príčin, s cieľom vypracovať relevantné, praktické a inovatívne politické odporúčania;
  2. ) využívanie prínosu migrantov k hospodárstvu cieľových krajín ako aj krajiny pôvodu;
  3. ) uľahčiť bezpečný a nákladovo menej efektívny tok návratu a jeho zvyšujúci účinok;
  4. ) Podporovať siete diaspóry a integráciu migrantov v záujme rozvoj krajín pôvodu a krajín určenia;
  5. ) zmierňovanie sociálnych dôsledkov migrácie v krajinách pôvodu vrátane zohľadnenie cyklickej migrácie;
  6. ) optimalizácia prínosov vyplývajúcich z návratu migrácie, a to aj prostredníctvom spolupráce v oblasti sociálneho zabezpečenia medzi Indiou a členskými štátmi EÚ.
   .
 5. ) S cieľom podporiť medzinárodnú ochranu v súlade s príslušnými povinnosťami signatárov, riešiť otázky, ako napríklad:
  1. ) zhromažďovanie a výmena dostupných štatistík a informácií o situácii štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu;
  2. ) zdieľanie informácií o postupoch, súvisiacich právnych predpisoch a platných medzinárodných normách;
  3. ) spoluprácu s medzinárodnými organizáciami, ako je UNHCR, a príslušnými agentúrami, ak je to vhodné a vzájomne dohodnuté, v rámci medzinárodných záväzkov platných pre každého signatára;
  4. ) splnenie osobitných potrieb maloletých bez sprievodu a iných zraniteľných skupín v regióne, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu;
  5. ) spoluprácu pri budovaní kapacít a odbornej príprave, vrátane spracúvania žiadostí osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, ako aj akýchkoľvek iných vzájomne dohodnutých činností a činností.

Rámec pre spoluprácu

 1. potvrdiť, že spoločná agenda je nevyčerpávajúci a flexibilný rámec pre spoluprácu v spoločnom záujme signatárov na základe zásady dobrovoľnej účasti zainteresovaných členských štátov EÚ a na základe plnej reciprocity. Spolupráca medzi signatármi sa môže uskutočniť s Indiou na úrovni EÚ, medzi Indiou a jednotlivcom alebo skupinami členských štátov a medzi Indiou a príslušnými agentúrami EÚ alebo členských štátov.
  .
 2. Celkové riadenie implementácie CAMM bude zabezpečené každoročným dialógom na vysokej úrovni o migrácii a mobilite medzi EÚ a Indiou, ktorý sa bude konať alternatívne v Bruseli a v Dillí, pričom táto úloha bude podporovaní ďalšími stretnutiami na pracovnej úrovni, ako bolo dohodnuté.
  .
 3. Činnosti, ktorými sa implementuje CAMM, majú byť zahrnuté a opísané v prílohe k tomuto spoločnému vyhláseniu.

V Bruseli dňa 29.marca v roku dvetisíc šestnásť, v origináli, v anglickom jazyku

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This