Špekulácie o tom či Fico má alebo nemá nejakú tajnú dohodu s Junckerom sú irelevantné. Realita je takáto: Imigračné kvóty sú platné, nemenné a nezrušiteľné. Po druhé, žaloba Slovenska skončila krachom. Po tretie, v Europarlamente sú tri smernice v prvom čitaní o imigracií až po modrú kartu EÚ ktorá legalizuje dnešný stav v imigračnej kríze.

Vrcholom tohoto aktivizmu europarlamentu je “ NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o normách pre podmienky, ktoré musia spĺňať štátni príslušníci tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti na poskytnutie medzinárodnej ochrany, pre jednotné postavenie utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a pre obsah poskytovanej ochrany, a ktorým sa mení smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003, pokiaľ ide o postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom. “

V tomto návrhu by som rád upozornil na pozmeňovací návrh europarlamentu ktorý je naozaj kuriózny a v ktorom sa podarilo ideologicky spojiť imigráciu, genderizmus, politický homosexualizmus a rodovú rovnosť:

„(16) Pojem rodinní príslušníci by mal zohľadňovať rozmanitosť rodín, rôzne konkrétne okolnosti týkajúce sa závislého postavenia a osobitnú pozornosť treba venovať presadzovaniu najlepšieho záujmu dieťaťa. Mal by tiež odzrkadľovať realitu súčasných migračných trendov, podľa ktorých žiadatelia často prichádzajú na územie členských štátov po dlhšom období tranzitu. Tento pojem by mal preto zahŕňať rodiny, ktoré boli založené mimo krajiny pôvodu, ale pred ich vstupom na územie členského štátu, v každom prípade však s výnimkou manželstiev vynútených násilím. Pri pojme manželského a nezosobášeného partnera (partnerky) by sa nemali uplatňovať žiadne rozdiely na základe ich rodovej príslušnosti.“

(29) V súlade s príslušnou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu by mali príslušné orgány členských štátov používať metódy na posúdenie dôveryhodnosti žiadateľa spôsobom, ktorý rešpektuje práva jednotlivca zaručené chartou a Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, najmä právo na ľudskú dôstojnosť a rešpektovanie súkromného a rodinného života. Najmä pokiaľ ide o sexuálnu orientáciu a rodovú identitu, individuálne posúdenie dôveryhodnosti žiadateľa by nemalo vychádzať zo stereotypných predstáv o sexuálnej orientácii a rodovej identite a žiadateľ by nemal byť vystavený podrobným otázkam alebo vyšetreniam v súvislosti s jeho sexuálnymi praktikami. Navyše, príslušné vnútroštátne orgány by nemali vyvodiť záver, že vyhlásenia žiadateľa nie sú dôveryhodné, len na základe toho, že žiadateľ sa pri prvom uvedení podrobností o svojom prenasledovaní neopieral o svoju sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, rodové vyjadrenie alebo pohlavné znaky.“

Jediná odpoveď na všetky špekulácie o Ficových zámeroch je mimoriadna schôdza NR SR. Tá by mala dať odpoveď aký má Slovensko plán po krachu žaloby a ako konkrétne sa chce vysporiadať so svojim záväzkom voči kvótam. Hejtovanie na facebooku nie je odpoveď. Aspoň by nemala byť pre tých čo boli zvolení do NR SR.