REFORMA EÚ: V roku 2015 prišli krajiny EÚ o 152 miliárd EUR na DPH, čo poukazuje na naliehavú potrebu reformy systému DPH, tvrdí Európska komisia

Podľa novej štúdie Európskej komisie krajiny EÚ v roku 2015 prišli celkom o odhadovaných 152 miliárd EUR na príjmoch z dane z pridanej hodnoty (DPH).

Komisia takisto dúfa, že sa členské štáty rýchlo dohodnú na nových pravidlách na zlepšenie výberu DPH pre elektronický obchod, ktoré navrhla v roku 2016. Tak ako v prípade všetkých iniciatív v oblasti zdaňovania, pred tým, ako navrhované zmeny nadobudnú účinnosť, bude potrebná jednomyseľná dohoda medzi členskými štátmi.

Výpadok príjmov z DPH, ktorý predstavuje celkový rozdiel medzi predpokladanými príjmami z DPH a sumou, ktorá bola v skutočnosti vybratá, opäť poukazuje na potrebu uskutočniť hĺbkovú reformu tak, aby členské štáty mohli v plnej miere využívať príjmy z DPH pre svoje rozpočty. Zatiaľ čo výber príjmov z DPH vykazuje určité známky zlepšenia, chýbajúce sumy sú stále neprijateľne vysoké. Táto správa prichádza tesne pred návrhmi Komisie na prepracovanie systému DPH.

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti uviedol:

„Členské štáty by sa s takými závratnými stratami príjmov z DPH nemali zmieriť. Komisia podporuje snahu o zlepšenie výberu dane v rámci celej EÚ. Musíme si však uvedomiť, že súčasné pravidlá v oblasti DPH pochádzajú z roku 1993 a sú zastarané. Čoskoro predložíme návrh na prepracovanie pravidiel upravujúcich DPH z cezhraničného predaja. Naša reforma prispeje k zníženiu cezhraničných podvodov s DPH o 80 % a prinesie potrebné prostriedky späť do štátnych pokladníc členských štátov.“

Hoci sa priemerné údaje za EÚ zlepšujú, individuálny výber DPH sa medzi jednotlivými členskými štátmi výrazne líši. Najväčší výpadok príjmov z DPH vykazuje Rumunsko (37,2 %), Slovensko (29,4 %) a Grécko (28,3 %). Najmenšie rozdiely boli zaznamenané v Španielsku (3,5 %) a Chorvátsku (3,9 %). V absolútnom vyjadrení sa zaznamenal najväčší výpadok príjmov z DPH v Taliansku (v sume 35 miliárd EUR). Výpadok príjmov z DPH sa vo väčšine členských štátov znížil, pričom najvýraznejšie zlepšenia zaznamenali Malta, Rumunsko a Španielsko. K malému nárastu došlo v siedmich členských štátoch: V Belgicku, Dánsku, Írsku, Grécku, Luxembursku, Fínsku a v Spojenom kráľovstve.

V októbri tohto roku Európska komisia predloží návrhy na najväčšiu aktualizáciu pravidiel DPH v EÚ za posledných 25 rokov. Mal by sa zjednodušiť boj proti podvodom s DPH a výber DPH by mal byť účinnejší. Médiá nedávno informovali o súvislostiach medzi rozsiahlymi podvodmi s DPH a organizovanou trestnou činnosťou vrátane terorizmu. Riešenie tohto problému členské štáty môžu nájsť len vtedy, ak budú spolupracovať.

Hoci členské štáty už podnikli kroky na zníženie výpadku príjmov z DPH, modernizáciu systému DPH a zvýšenie odolnosti proti rozsiahlym podvodom je najlepší spôsob na zabezpečenie budúcnosti jednotného trhu. Reforma súčasného systému DPH by mala prispieť aj k rozvoju jednotného digitálneho trhu a mala by dopĺňať program, ktorý Komisia stanovila na vytvorenie spravodlivejšieho a efektívnejšieho daňového systému v EÚ.

Súvislosti

Štúdiu o výpadku príjmov z DPH financovala Komisia EÚ. Výpadok príjmov z DPH meraný v tejto štúdii po prvýkrát zahŕňa príjmy vyplývajúce z nových pravidiel DPH v oblasti cezhraničného predaja elektronických služieb, ktoré nadobudli platnosť 1. januára 2015 a ktoré vychádzajú z návrhu Komisie.

V apríli 2016 Komisia prijala akčný plán v oblasti DPH – K jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH. Stanovujú sa v ňom okamžité a neodkladné opatrenia na riešenie výpadku príjmov z DPH a zároveň strategické dlhodobé riešenia s cieľom odstrániť podvody s DPH a zlepšiť výber DPH v celej EÚ. V akčnom pláne sa opisujú kroky, ktoré treba podniknúť v záujme dosiahnutia jednotného priestoru EÚ v oblasti DPH, a zároveň spôsoby, ako prispôsobiť systém DPH realite vnútorného trhu, digitálnej ekonomiky a potrebám MSP.

Ešte túto jeseň Komisia predloží legislatívne návrhy zamerané na obnovenie zásady zúčtovania DPH z cezhraničného obchodu v rámci EÚ. Cezhraničné podvody sa na výpadku príjmov z DPH v EÚ podieľajú každý rok 50 miliardami EUR, pričom nový systém by mal obmedziť cezhraničné podvody o približne 80 % (t. j. približne o 40 miliárd EUR).


Publikovaný

v

od

Značky: