Vyberte položku Stránka

Reforma azylového procesu v Europarlamente je časovaná bomba: povinná solidarita a dokonca aj odoberanie detí pod rúškom azylu

Reforma azylového procesu v Europarlamente je časovaná bomba: povinná solidarita a dokonca aj odoberanie detí pod rúškom azylu

Takzvaný dublinský systém sa stal terčom kritiky počas najhoršej fázy utečeneckej krízy v roku 2015. Terčom sa však stal najmä zo strany Nemecka a politického centra z Bruselu. Naopak krajiny strednej a východnej Európy principiálne trvali na jeho dodržiavaní. Bol to práve Brusel a Nemecko s Francúzskom, ktorí v tomto ohľade porušili všetky existujúce pravidlá v Európskej únii.

Čo je však dublinský systém?

Zjednodušene povedané tento systém určuje, že azylové konanie vždy riadi prvá krajina EÚ, do ktorej žiadateľ pricestoval. Kríza však ukázala, že takýto postup prináša veľký tlak na hraničné štáty. Najviac trpí Taliansko, kam prichádza ročne státisíce utečencov najmä z Afriky.

V Bruseli sa preto množia hlasy, ktoré volajú po reforme dublinského systému. Vyjednávanie o reforme systému vedie europoslankyňa Cecilia Wikströmová, ktorá v europarlamente zastupuje švédsku Liberálna ľudovú stranu.

Mandát pre vyjednávanie navrhnutý Výborom pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 16. novembra schválil Európsky parlament.. Obsahuje celý rad zmien, ktoré by mali podľa Wikströmovej priniesť férovejší postup pri prerozdeľovaní utečencov.

Parlamentný vyjednávači teraz začne medziinštitucionálne rokovania.

„Nový systém navrhovaný Európskym parlamentom by mal fungovať ako počas štandardných migračných tokov, ako aj v časoch krízy. Mal by sa poradiť s krízovými situáciami na vonkajších hraniciach Únie, „uviedla Wikströmová na svojich webových stránkach (kompletné postoj Únie k revízii dublinského systému nájdete v slovenčine  tu).

Žiadosť o azyl až v cieľovej krajine

Aké zásadné zmeny reformovaná podoba dublinského systému prináša? Verzia pre média podľa Wikströmovej:

  • najdôležitejšou úpravou je špeciálny automatický a permanentný relokačný mechanizmus.
  • žiadosť o azyl už nebude musieť vybavovať stáť, kde utečenec vstúpil na územie Únie. Namiesto toho bude podľa špeciálnych kritérií rovno presunutý do konkrétneho štátu, kde bude žiadať o azyl,
  • počítať sa však musí s niekoľkými výnimkami. Ak má žiadateľ nejaké príbuzenské väzby vo členskej krajine EÚ, bude môcť o azyl usilovať tam. Ohľad by mal byť braný aj na prípadnú predchádzajúcu štúdia v Únii.
  • podľa Wikströmovej je tiež dôležitá úprava administratívnych postupov v krajinách, kde utečenci vstupujú do EÚ. „Systém musí byť čo najrýchlejší. U žiadateľov, ktorí budú presunutí inam, sa tak musí stať čo najrýchlejšie, „myslí si.
  • nový systém neprinesie zvýšené náklady na riešenie utečeneckej krízy kvôli zbytočným presunom žiadateľov o azyl, ktorí však nemajú právo na medzinárodnú ochranu. Návrh však počíta s tým, že žiadatelia s veľmi malou šancou na azyl zostanú v prvej krajine vstupu do EÚ, ktorá za finančnej pomoci Únie zaistí férové ​​azylové konanie a prípadný presun do krajiny pôvodu.

 

Realita v troch pozmeňovacích návrhoch a demaskovanie Wikströmovej lží, kde dôležitý je 6. november a nie 16. november 2017 a Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie tu):

 

Pozmeňujúci návrh č.2 alebo vynútená solidarita

Takáto metóda by mala byť založená na zásade solidarity a objektívnych a spravodlivých kritériách ako pre členské štáty, tak aj pre dotknuté osoby. Mala by umožniť najmä rýchle určenie zodpovedného členského štátu, aby bol zaručený efektívny prístup k postupom na udelenie medzinárodnej ochrany a aby nebolo ohrozené rýchle vybavovanie žiadostí o medzinárodnú ochranu.

 

Pozmeňujúci návrh č.3 alebo zbavenie azylového procesu národných štátov

 Agentúra Európskej únie pre azyl (ďalej len „agentúra pre azyl“) by mala poskytovať primeranú podporu pri vykonávaní tohto nariadenia, a to najmä stanovením referenčného kľúča na rozdeľovanie žiadateľov o azyl v rámci nápravného alokačného mechanizmu a každoročným upravovaním údajov, na ktorých je kľúč založený, ako aj samotného referenčného kľúča na základe údajov Eurostatu. Agentúra pre azyl by mala v úzkej spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov vypracovať informačný materiál. Mala by prevziať zodpovednosť za odovzdanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu alebo osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, vo všetkých prípadoch stanovených v tomto nariadení.

       

        Pozmeňujúci návrh č.10 legalizácie Európskej „nórskej sociálky“ a odoberania detí už v azylovom             procese

V záujme zabezpečenia úplného dodržiavania zásady jednoty rodiny a záujmov dieťaťa by sa mala existencia závislého vzťahu medzi žiadateľom a jeho dieťaťom, súrodencom alebo rodičom z dôvodov tehotenstva alebo materstva žiadateľky, zdravotného stavu alebo vysokého veku stať záväzným kritériom zodpovednosti. Keď je žiadateľom maloletá osoba bez sprievodu, malo by sa záväzným kritériom zodpovednosti stať aj to, že rodinný príslušník alebo príbuzný, ktorý sa o ňu môže postarať, sa nachádza na území iného členského štátu, okrem prípadu, keď sa preukáže, že to nie je v záujme maloletej osoby. Pred odovzdaním maloletej osoby bez sprievodu do iného členského štátu by mal odovzdávajúci členský štát získať individuálne záruky od daného členského štátu, že prijme všetky potrebné a vhodné opatrenia na zaistenie primeranej ochrany dieťaťa, najmä pokiaľ ide o rýchle vymenovanie opatrovníka povereného zaistením dodržiavania všetkých práv, ktoré mu prislúchajú. Každému rozhodnutiu o zodpovednosti maloletej osoby bez sprievodu podľa tohto nariadenia by malo predchádzať posúdenie jeho záujmu vykonané multidisciplinárnym tímom s náležitou kvalifikáciou a odbornosťou a prítomnosť jeho opatrovníka a právneho zástupcu.

 

Vracajú sa nám v poslaneckých pozmeňovákoch všetky veci, proti ktorým je oficiálna slovenská pozícia. Dokonca aj kvóty a vyňatie azylového procesu z národných štátov. Áno sú to všetko návrhy, nič konečného. Problém je však inde:

  1. Náš parlament nekoná preventívne. To, že europoslanci si robia rôzne pozmeňováky, zháňajú podporu pre svoje návrhy a prichádzajú s čímkoľvek je ok. Je to ich práca…
  2. Našim problémom je, že tak ako na jednom z posledných eurovýborov sa necháme opiť rožkom od Kaliňáka, veci zľahčujeme a bagatelizuje a trpne čakáme čo príde… Stále myslíme, že je čas… Čas nie je žiadny.
  3. Slovenský parlament by mal prijať uznesenie k reforme azylového procesu a stanoviť červené línie, možno prekopať Deklaráciu zvrchovanosti v etických a kultúrnych otázkach…

Bo časovaná bomba tiká …

O autorovi

Peter Králik

Európske záležitosti// Zahraničná politika//Komentátor relácii [MEDZI]PRIESTOR a [MEDZI]NAMI

Pin It on Pinterest

Share This