Vyberte položku Stránka

(Ne)obľúbené slniečka v Česku: Odkiaľ sa berú?

(Ne)obľúbené slniečka v Česku: Odkiaľ sa berú?

Napadlo vás niekedy, kde sa berie slniečková časť našej populácie? Myslíte si, že sú naozaj len tak naivní a preplnení zaslepenou, všeobjímajúcou láskou a) zo svojej povahy, niečo ako kvetinové deti, alebo b) vďaka tučným výplatám od neziskoviek? Tak dovoľte, aby som vám tento názor troška poopravila.

Dostal sa mi totiž do rúk výukový „manuál“ (Multikultúrna výchova, Mgr. Zdeněk Horváth) pre stredné školy, metodické pokyny, ako na školách vyučovať multikultúrnu výchovu (MKV). Táto MKV je súčasťou programu na všetkých školách, od materských (!!!) až po vysoké školy. Ja mám k dispozícii len ten návod pre stredné školy a to je asi dobre. Ak by sa mi totiž dostal do rúk podobný materiál, ktorý by sa však týkal materských škôl, asi by som už teraz stála niekde so samopalom v ruke.

No, poďme sa na to teda spoločne pozrieť.

Najdôležitejší a najviac zarážajúci fakt na celom tom manuáli je evidentný – zaoberá sa iba Arabmi a islamom. Vôbec tu nie je zmienka o pochopenie kultúry Japoncov, Číňanov alebo Rómov. Úplne všetko sa točí okolo islamu. Uff. Multi-kulti výchova.

Najprv je tu opis, ktorých predmetov sa MKV týka, teda – do ktorých predmetov sa má toto vymývanie mozgov viac či menej nápadne začleniť. Sú to: dejepis, občianska výchova, nemecký jazyk, anglický jazyk, zemepis, biológia, výtvarná výchova a hudobná výchova. Zaujímavé je, že ohľadom začlenenia MKV do týchto predmetov sú určené kategórie. Tak napr. hudobnej výchovy a angličtiny sa týka kategória „Kultúrne diferencie„, zatiaľ čo nemčiny sa týka kategória „Ľudské vzťahy„. Priznám sa, že toto bola prvá vec, pri ktorej nasledoval môj údiv.

Nasledujú príklady integrácie jednotlivých tematických okruhov do vzdelávacieho obsahu. V kategórii o dejepisu sa autor pohoršuje nad doterajšie výučbou o arabskom svete, že sa tu vôbec zmieňujú konflikty, výboje, džihád a islamský fundamentalizmus. Mali by sme sa vraj vyhnúť prílišnému zovšeobecňovanie, pretože hrozí riziko „negatívnej deformácie faktov“ (ako – vraždenie v mene islamu ide ešte nejako negatívne deformovať? – pozn.aut.). Ide vraj o veľmi citlivé informácie a učiteľ musí umožniť žiakom fakty analyzovať bez predsudkov. Ďalej doslova píše: „… džihád nie je svätou vojnou, hoci je tento mýtus rozšírený. Ako inšpiráciu uvádzam témy, ktoré by bolo vhodné do učebných osnov zaradiť: vznik a prínos arabských číslic pre moderné matematiku, Arabi a vznik modernej lekárskej vedy, Islam a jeho predstavitelia pod. Zaradenie týchto tém umožní širší pohľad na islam a arabský svet ako na rovnocennú civilizáciu….“ No, z mojej strany ďalší údiv a tiež zlosť.

Čo je ako pre vás, vážený autorovi, teda ten džihád? Doslovný preklad je „usilovať na ceste božie slovom, srdcom a mečom“ a to usilovať o rozšírenie islamu po celom svete. Je to základná povinnosť každého moslima a má štyri formy:

  • Nafs (proti vlastným nedokonalostiam, teda byť stále lepším a lepším muslimom),
  • Kalima (bojuj proti rozšíreným mýtom o islame a usiluj o to, aby si vždy islam vykreslil čo najlepšie, aj za cenu povoleného klamstvo),
  • Difa (obrana proti napádaniu moslimskej komunity od neveriacich – podľa tohto vraždili napr. v redakcii Charlie Hebdo)
  • a poslednou, najvyššou formou je Talab (džihád útoku, ak je nastolený islamský štát).

Nie je to teda nič iné ako „svätá vojna“. Ako to chce autor nazvať inak, tu neuvádza. Dokonca sa ani nepúšťa do „odporúčaných“ odpovedí žiakom, ak sa budú pýtať. Poraď si sám, Kantor, hlavne multikultúrne a politicky korektne! Je totiž úplne evidentné, že autor o islame nevie ani zbla, ako by teda mohol radiť sa zvedavými otázkami študentstva?

No, namiesto preberania „svätých“ vojen sa máme venovať porovnateľným prínosom – arabským čísliciam. Hm, nie sú to ale islamské číslice, že nie? A navyše – arabské číslice majú pôvod v Indii, kde sa prvýkrát začali používať okolo roku 300 pred Kr. Do Európy sa dostali vďaka arabským matematikom a astronómom, ktorí ich sem v priebehu 10. storočia priviezli.

Moderná lekárska veda? Pri ich znalostiach anatómie zamrzli s vývojom pred 1400 rokmi. Áno, bezpochyby je veľa výborných lekárov, ktorí pochádzajú z arabskej časti sveta. Všetci ale vyštudovali v Európe, Ázii alebo v Amerike. Autor evidentne vŕši jednu lož za druhou a nič z toho nepodložil faktami.

A to sme ešte len na začiatku.

Občianska výchova (pre nižší stupeň Občianska náuka, pre vyšší stupeň Základy spoločenských vied). Tu sa zamerali na predsudky a prejavy rasizmu a antisemitizmu. Ďalej tiež na rozpoznávanie extrémizmu a postavenie žien v spoločnosti. Tu začala rásť moja zvedavosť, ako túto tému autor pojme, keďže už sa mi osobnosť autora začala celkom jasne rysovať. Nesklamal. Lietajú tu krásne slová ako „tolerancia, rešpektovanie odlišností, etické a morálne postoje, jedinečnosť človeka“ a pod. V podstate tu ale nabáda hroziť škaredou západnou civilizáciou, ktorá je pre zmenu plná pojmov ako „neúplná rodina, ústavná starostlivosť, chýbajúci model rodiny„. Chvála kultúr, ktoré dbajú na rodinu ako základ všetkého. Úplne vynecháva pojmy, ako „vražda zo cti, urážka rodiny, povinnosť ženy bezpodmienečne sa podriaďovať mužom, úplná absencia lásky v rodine a pri výchove detí„. Hlavne, že všetko zakončí prázdnymi rečami o úspešnej interkultúrnej medziľudskej komunikácii.

Zemepis je vraj vhodnou platformou pre globálny pohľad na MK a možno dosiahnuť väčšej miery pochopenie odlišností. Hlavne vraj tiež tolerancie. Učiteľ, poraď si sám. Tu ma prvýkrát napadlo – koľko asi autor za tento pamflet zinkasoval?

Cudzie jazyky. Základný bla bla, ako sa pri výučbe cudzích jazykov nutne stretávame s kultúrou danej krajiny, ktorej jazyk študujeme. Áno, súhlas. Vďaka štúdiu angličtiny som zistila, čo je Big Ben, Tower Bridge a Yorkshire pudding. Prekvapivo sa tu prvýkrát stretávam s menami štátov, ako je Kanada a USA, kde autor zmieňuje „otroctvo a históriu čiernych Američanov“ – nie je to náhodou rasizmus? Nie sú to Afroameričania ??? Zhŕňa to slovami: „V tomto prípade možno vidieť veľmi originálny spôsob začlenenia MKV do predmetu AJ. Jedná sa o tematiku otroctva, kolonializmu a rasovej rovnoprávnosti v oblasti Severnej Ameriky.Prečo to otroctvo nezmieňuje v súvislosti s islamskými krajinami, kde dodnes nebolo zrušené a naďalej sa praktizuje?

Ďalší odsek je venovaný potenciálnym sluniečkam a výchove nových, skvelých vodcov neziskoviek – teda študentom, ktorí by sa rozhodli venovať sa štúdiu MKV. Umožňujú im to ako samostatný voliteľný predmet. Popis: „Prostredníctvom vzdelávacích programov vytvára spôsobilosť žiakov chápať a rešpektovať iné kultúry než len svoju vlastnú. ( Ako však docieliť, aby aj oni rešpektovali tú našu kultúru? Ako bojovať proti tomu, keď oni ju nerešpektujú? Ani zmienka. Len my musíme rešpektovať ich. – pozn.aut.) Formuje u žiakov postoje a zručnosti, ako sú schopnosť dohovoriť sa s druhými, hoci sú odlišní, vedieť predchádzať nedorozumeniam a konfliktom, popr. ich vedieť riešiť, neobávať sa odlišnosti, nesúdiť podľa prvého dojmu, byť citlivý a ostražitý voči stereotypom v myslení a konaní … Súčasťou MKV je práca s kultúrnymi témami – žiaci sa dozvedia čo najviac o iných kultúrnych a sociálnych skupinách, najmä o tých, s ktorými sa bežne môžu stretávať vo svojom okolí. Aby bola multikultúrna výchova úspešná a efektívna, musí prelínať celým výchovným a vzdelávacím prostredím školy, týkať sa aj medziľudských vzťahov v škole, medzi učiteľmi a žiakmi, medzi žiakmi navzájom, medzi učiteľmi a rodinou.

Ďalej je v pamfletu opakovane spomenutá pomoc organizácie „Človek v tiesni“ – majú inštruktážne videá, dokumentárne filmy, svedectvo o porušovaní ľudských práv, program „Jeden svet na školách„. Mimochodom, dokumentárne filmy vraj „prinášajú svedectvo o porušovaní ľudských práv v histórii i súčasnosti a pre žiakov zaujímavou formou prispievajú k odstraňovaniu predsudkov, xenofóbie, rasovej a národnostnej neznášanlivosti.“ Hm, dokument o porušovaní ľudských práv, ku ktorému dnes a denne v islamských krajinách dochádza, má odstraňovať predsudky a národnú neznášanlivosť? Aha, som to ja ale trdlo – veď sú to dokumenty od Človeka v tiesni, tam predsa nájdu len rozprávku o mierumilovnom, láskyplnom islamu – jasne.

Asi nie je potrebné zmieňovať, že v odporúčaniach pre školy nie je zmienená žiadna iná neziskovka než práve Človek v tiesni. Miliardové dotácie od štátu sa musí niekde zúročiť, že.

Ja teda vážne neviem, možno som už paranoidná, ale prečo z toho stále cítim podtón podriadenosti našej vlastnej kultúry? Ja chápem multikulturalitu asi takto: cestovanie po svete je krásne práve preto, že spoznávam nové kraje, nových ľudí, novú kultúru, ochutnám iné jedlá, vidím iné národné zvyky. Ak by sa všetky štáty na svete stali multikultúrne, vyzeralo by to všade rovnako? Jedli by sa všade tie isté jedlá, stavali by sa všade tie isté stavby? Nepripadá vám, že by sa niečo zmenilo sakramentsky k horšiemu? Nie je to teda všetko strašne na hlavu postavené? Nie je na tej samotnej myšlienke už od základu všetko zle? Navyše je tu fakt, že by sa jednoducho časom stalo, že by všetky ostatné kultúry boli tie správne a žiadané, len tá pôvodná, tá naša, by sa stala zlá a nežiadúca. A dobre vieme, ktorá „kultúra“ by k tomu výrazne prispela.

Autor tento výšplech zakončuje slovami: „MKV nie je len prierezovou témou, v zmysle doplnenia informačných zdrojov vo výučbe, jedná sa o vysoko efektívny spôsob prípravy žiakov pre život v multikultúrnom svete, ktorého expanzia už nesporne začala.

No, to vám teda, vážený autor, veľakrát ďakujeme, že ste nás na to upozornil.

Už chápete, kde že sa tie slniečka berú? Áno – vychovávajú ich z našich detí škôlky a školy. Ak takýto človiečik prechádza touto masážou od materskej cez stredné až po vysokú školu (áno, tento program na našich školách funguje už cca 10 rokov!), Potom sa nemôžeme až tak veľmi čudovať. Skôr sa teraz čudujem, že ich nie je ešte oveľa viac. Každý takýto študent má totiž doma zrejme nejakých rodičov, tiež má priateľku/priateľa, kamarátov a kamarátky, s ktorými diskutuje. Tí posledne menovaní zrejme tiež chodia do nejakých škôl, kde podliehajú tej istej masáži. Toto vymývanie mozgov našej nastupujúcej generácii považujem za veľmi závažné, a preto tiež cítim potrebu vás o tom informovať.

Ako s touto informácií naložíte, je na vás.

Ďalšie zdroje: Multikultúrna výchova v predškolskom veku, Multikultúrna výchova na školách, Prierezová táma multikultúrna výchova, Multikultúra ako povinná prierezová téma, Globálne vzdelávanie – multikultúrna výchova, Multikultúrna výchova

Oponentské zdroje: Korán a hadíth (tlačená kniha, voľne predajné), www.sharia.unas.cz

Autor: Eva Jarešová, Pravý prostor

O autorovi

Príspevky za Apríl

Pin It on Pinterest

Share This