Vážení čitatelia, rozhodli sme verejne podporiť túto petíciu a venovať jej aj pondelkový Medzipriestor na Slobodnom Vysielači, kde bude hosťom Monika Onderková za občianske združenie Deti patria Rodičom, ktoré sa tiež podieľalo na medzirezortnom pripomienkovaní. Obšírnejšie Vás budeme informovať pôvodnom autorskom článku samotnej Moniky Onderkovej.  Link na petíciu nájdete tu.

ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA ŽENY ŽENÁM K NÁRODNÉMU PROGRAMU REFORIEM SR 2017

V týchto dňoch je v medzirezortnom pripomienkovom konaní Národný program reforiem SR 2017 z dielne Ministerstva financií SR, ktorý okrem iného zdôrazňuje podporu zariadení pre deti od 0 do 3 rokov namiesto podpory materstva.
Za ženy – matky odmietame túto politiku a žiadame o podporu materstva, žiadame uznať materstvo ako plnohodnotné zamestnanie a podporiť matky, ktoré sa starajú o svoje deti osobne.

Pripomienka k:
– ZHRNUTIU: „Podporí sa budovanie kapacít zariadení starostlivosti o deti do troch rokov“;
– Časti 4 Plánované opatrenia v štrukturálnych témach – Úloha: „Rozšírenie kapacít materských škôl a rozvoj služieb starostlivosti o deti do 3 rokov“;
– Časti 4.3 Zamestnanosť a sociálna inklúzia: „Podporí sa budovanie kapacít zariadení starostlivosti o deti do troch rokov“;
– Časti 4.3.1 Zamestnanosť: „dostupnosť … služieb starostlivosti o deti do 3 rokov. … s finančnou alokáciou 40,2 mil. eur“

Žiadame
1) podporiť matky, ktoré sa starajú o svoje deti osobne, zvýšením rodičovského príspevku aspoň do výšky minimálnej mzdy
2) uznať a podporiť materstvo ako plnohodnotné zamestnanie
3) v dokumente preformulovať všade, kde sa nachádza slovné spojenie „do troch/3 rokov“ na „od troch/3 rokov“

Odôvodnenie:
Oddelenie detí od rodičov v ranom detskom veku môže spôsobiť stratu vzťahovej a životnej istoty. Opatrovanie malého dieťaťa (dojčaťa) v kolektíve cudzou osobou nespĺňa potrebné podmienky pre jeho zdravý vývoj a v dospelosti sa môže negatívne prejaviť na jeho telesnom a duševnom zdraví. Až 70 – 90% detí s celodenným opatrovaním cudzou osobou (aj pri vysokej kvalite opatrovateľskej služby) vykazuje zvýšenú hladinu stresového hormónu (kortizolu) a vyššiu chorobnosť ako deti vyrastajúce doma v rodine.
V prvých troch rokoch života sa tvoria základy duševného zdravia človeka. V tomto citlivom období dlhšie oddelenie dieťaťa od rodičov pre neho znamená mimoriadnu psychickú záťaž. Počas prvých 36 mesiacov života je dieťa kvôli svojej psychickej a fyzickej zraniteľnosti obzvlášť odkázané na chrániace a stabilné prostredie, ktoré spočíva aj v starostlivosti o dieťa jemu blízkymi osobami. Ak dieťa v tomto veku zažíva istotu, že blízka osoba mu je stabilne k dispozícii, následne v staršom veku, v porovnaní s deťmi, ktoré boli zverené do inštitucionálnej starostlivosti, sa dokáže dlhšie koncentrovať, je schopné samostatnejšie riešiť konflikty so svojimi rovesníkmi, má vyššiu schopnosť empatie, vie lepšie komunikovať svoje vlastné pocity a v dospelosti dokáže budovať kvalitnejšie vzťahy a priateľstvá. Bezpečná vzťahová väzba je pre malé dieťa životne dôležitá.

4) podporiť kapacity v materských školách pre deti od 3 rokov bez diskriminácie zriaďovateľa
Odôvodnenie:
Umiestňovanie detí mladších ako 3 roky v zariadeniach inštitucionálnej starostlivosti má negatívny vplyv na ich duševný vývoj (viď pripomienka vyššie). Z tohto dôvodu nepokladáme za vhodné, aby štát nadštandardne finančne podporoval takéto zariadenia, namiesto a na úkor podpory domácej starostlivosti. Navyše, v niektorých obciach a mestách chýbajú miesta v materských školách pre deti od 3 rokov. Vo väčších mestách trpia materské školy dlhodobo nedostatočnou kapacitou, pričom v dotačných výzvach ministerstva školstva z r. 2015 boli oprávnenými žiadateľmi na rozšírenie kapacít materských škôl len obecné (mestské) materské školy. V bratislavských cirkevných materských školách chýba každoročne viac ako 500 miest pre deti, ktorých rodičia majú záujem o umiestnenie svojich detí do takejto materskej školy. Diskrimináciu z dôvodu zriaďovateľa materskej školy považujeme za neopodstatnenú a škodlivú.

Pripomienka k Akčnému plánu:

Úloha č. 8: Rozšírenie kapacít materských škôl a rozvoj služieb starostlivosti o deti do 3 rokov.

Žiadame preformulovať na: „…o deti od 3 rokov“.

Odôvodnenie:
V prvých troch rokoch života sa tvoria základy duševného zdravia človeka. V tomto citlivom období dlhšie oddelenie dieťaťa od rodičov pre neho znamená mimoriadnu psychickú záťaž. Počas prvých 36 mesiacov života je dieťa kvôli svojej psychickej a fyzickej zraniteľnosti obzvlášť odkázané na chrániace a stabilné prostredie, ktoré spočíva aj v starostlivosti o dieťa jemu blízkymi osobami. Ak dieťa v tomto veku zažíva istotu, že blízka osoba mu je stabilne k dispozícii, následne v staršom veku, v porovnaní s deťmi, ktoré boli zverené do inštitucionálnej starostlivosti, sa dokáže dlhšie koncentrovať, je schopné samostatnejšie riešiť konflikty so svojimi rovesníkmi, má vyššiu schopnosť empatie, vie lepšie komunikovať svoje vlastné pocity a v dospelosti dokáže budovať kvalitnejšie vzťahy a priateľstvá. Bezpečná vzťahová väzba je pre malé dieťa životne dôležitá.

PaedDr. Mgr. Renáta Ocilková, matka 3 detí
Ing. Mgr. Katarína Hulmanová, matka 5 detí
Prof. MUDr. Eva Grey, PhD., matka 4 detí
Mgr. Mia Lukáčová, matka 4 detí