Vyberte položku Stránka

Kremeľ podporuje Globálny pakt o migrácii

Kremeľ podporuje Globálny pakt o migrácii


Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku v piatok, 14. decembra 2018 zverejnilo podporu Ruska „Globálnemu paktu OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii„.  

Dôležité je, že Rusko vníma pakt ako dokument, ktorý je určený na boj proti ilegálnej migrácii, ktorá je podhubím terorizmu, ako nástroj na odsun migrantov do pôvodnej vlasti  a zároveň si vyhradzuje právo odmietnuť tie časti, ktoré sú výsledkom tlaku globalistov na uskutočnenie sociálno-inžinierskych zmien hlavne v Európe.

Rusko je suverénna krajina a ako taká si nenechá nič diktovať. Rozdiel medzi krajinou ako je Rusko a protektorátom Bruselu, ako je Slovensko, spočíva práve v miere suverenity. Rusko si môže dovoliť prijať nejaký pakt, ktorý vytvára len politický záväzok s s kľudom odmietnuť všetko, čo sa mu nepáči. Neexistuje sila, ktorá by ich presvedčila prijímať migrantov, pretože „migrácia je ľudské právo“ a naviac na úkor pôvodného obyvateľstva. Pre neslobodnú krajinu je potom jedinou možnosťou odmietnuť celý pakt.

Rusi sú známi tým, že žiadnou precitlivenosťou voči ilegálnym migrantom netrpia. Kto je v Rusku bez povolenia, môže rátať s najtvrdšími následkami.

Rovnako sa to týka aj spolužitia kultúr a náboženstiev. Rusi požadujú toleranciu voči každému, ale akonáhle si niekto začne uplatňovať diskriminačné nadprávo, mocenské orgány okamžite a bez milosti zasiahnu.  Iný spôsob spolužitie zrejme nie je v takej veľkej a rôznorodej krajine možný

[sociallocker][/sociallocker]

Ruská federácia podporuje prijatie Globálneho paktu o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii, ktorá sa zaoberá mnohými aspektmi medzinárodnej migrácie vrátane humanitárnej zložky, otázok rozvoja, ľudských práv a boja proti zločinnosti.

Očakávame, že Globálny pakt sa stane základom pre dlhodobú komplexnú medzinárodnú spoluprácu, zameranú okrem iného na vytvorenie kanálov legálnej migrácie a mechanizmy účinnej kontroly migračných procesov, rozvoj nástrojov na boj proti nelegálnej migrácii vrátane readmisie a boja proti zločinom v oblasti migrácie.

Nemenej dôležité je podporovať v krajinách masového exodu obyvateľstva vytváranie trvalo udržateľných podmienok na nastolenie pokojného života a návrat ľudí do vlasti. Je zrejmé, že odstránenie mnohých príčin migračných problémov spočíva v rovine politického urovnania v krajinách pôvodu migrantov, ako aj v pomoci krajinám v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja a budovania štátu.

Je nevyhnutné urobiť všetko tak, aby sa vylúčila možnosť prenikania teroristov a iných zločincov do krajín prijímania migrantov, spolu s ľuďmi, ktorí skutočne potrebujú pomoc. Treba spolupracovať na odstránení xenofóbie, sociálnej, rasovej, národnostnej či náboženskej nenávisti a nepriateľstva voči migrantom.

Opätovne zdôrazňujeme naše odmietnutie koncepcie „zdieľania zodpovednosti“, ktorá v súčasnej podobe znamená iba rozdelenie bremena prijímania nútených migrantov do krajín, ktoré často nemali nič spoločné s dôvodmi masového exodu ľudí. Sme proti tomu, aby sa váľala všetka zodpovednosť na iného, zatiaľ čo súčasná ťažká migračná situácia je vo veľkej miere výsledkom nezodpovedného zasahovania do vnútorných záležitostí suverénnych štátov Blízkeho východu a Severnej Afriky. V tejto súvislosti by krajiny, ktoré sa aktívne podieľali na takomto zasahovaní, mali znášať primárnu a najväčšiu zodpovednosť, vrátane následkov migrácie.

Pokladáme tiež za nevhodné spomínať činnosť a odporúčania Programu na ochranu osôb presídlených cez štátne hranice v súvislosti s prírodnými katastrofami a zmenou klímy a Platformu pre pohyb osôb v dôsledku prírodných katastrof. K dnešnému dňu neexistujú nijaké spoľahlivé a všeobecne uznávané vedecké údaje, ktoré by naznačovali priamy vzťah medzi zmenou klímy a presunom ľudí, ako ani prvenstvo environmentálnych faktorov, ktoré ich donútili k premiestňovaniu. Okrem toho, činnosť Platformy nemá podporu všetkých krajín a jej závery neboli schválené pod záštitou špecializovanej bázy – Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC).

Globálny pakt, samozrejme, nie je právne záväzným dokumentom a neukladá krajinám, ktoré ho prijali, právne a finančné záväzky.
Súčasne však Globálny pakt vytvára určitý vektor vo vývoji moderných názorov a prístupov k problémom medzinárodnej migrácie, tvorí základy univerzálneho prístupu k tomuto problému.

V rámci medzinárodnej spolupráce a na vnútroštátnej úrovni treba vytvoriť špecifické mechanizmy na implementáciu ustanovení Globálneho paktu s prihliadnutím na národné záujmy jej účastníkov, a to aj v oblasti bezpečnosti a prioritného zabezpečenia záujmov ich vlastných občanov.

V tejto súvislosti treba poznamenať, že Ruská federácia už takúto prácu aktívne začala.

1. októbra tohto roku prezident Ruskej federácie V. V. Putin schválil aktualizovanú koncepciu štátnej migračnej politiky Ruskej federácie.
Koncepcia obsahuje niekoľko ustanovení, ktorými sa implementujú princípy a ciele Globálneho paktu. Predovšetkým sa ustanovuje, že:

  • Rusko musí zostať otvorené pre zahraničných občanov, ktorí ho pokladajú za krajinu s priaznivými podmienkami na uspokojovanie svojich hospodárskych, sociálnych a kultúrnych potrieb
  • pravidlá na vstup do Ruska, na získanie práva na pobyt (na zotrvanie v krajine) a zamestnanie v Ruskej federácii, a to aj na účely zamestnania, musia byť jednoduché, zrozumiteľné a transparentné
  • migranti, bez ohľadu na ich migračný status, úroveň príjmov a iné okolnosti, by mali mať rovnaké možnosti využívať verejné služby v oblasti migrácie, vrátane informačných
  • mali by sa optimalizovať administratívne postupy rozšíreným využívaním moderných digitálnych technológií s cieľom odstrániť podmienky pre korupciu, znížiť pravdepodobnosť technických nedostatkov a skrátiť čas strávený vybavovaním, znížiť organizačné a finančné náklady všetkých účastníkov procesu.

Sme otvorení spolupráci so všetkými štátmi v tejto dôležitej otázke.
Vyššie uvedené je vyhlásenie Ruskej federácie o Globálnom pakte, ktoré podmieňuje jeho prijatie Ruskou federáciou, ktorého znenie sa zasiela aj generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov na zaradenie do oficiálnych materiálov rokovania Konferencie.

O autorovi

Príspevky za Júl

Pin It on Pinterest

Share This