Vyberte položku Stránka

KOMENTÁR: Riziká migrácie, o ktorých sa mlčí

KOMENTÁR: Riziká migrácie, o ktorých sa mlčí

Veľká časť migrantov prichádza z krajín, kde je tradíciou udržiavať väzby v komunite sobášmi medzi bratrancami a sesternicami prvého stupňa. To vedie ku genetickým poškodeniam a znižovaniu priemerného IQ populácie.

Čísla z celého Anglicka signalizovali, že je niečo zlé. Deti Pakistancov v Anglicku tvorili v roku 2005 3% celkového počtu narodení, ale na počte genetických poškodení sa podieľali tretinou. Pakistanci majú 13x vyššiu pravdepodobnosť ako u iných skupín Angličanov, že ich dieťa sa narodí poškodené.

[sociallocker][/sociallocker]

Známa štúdia z Bradfordu, sa zamerala na zistenie príčin, prečo má mesto dvojnásobný výskyt vrodených porúch oproti zvyšku Anglicka. Zistila, že najväčším problémom sú manželstvá prvostupňových bratrancov a sesterníc. Zo vzorky 11300 detí, genetické poruchy príbuzenských manželstiev sa vyskytli na tretine celkového množstva porúch.

Asi 1,7% detí v Anglicku a Walese sa narodilo s vrodenou poruchou, ako sú srdcové problémy alebo Downov syndróm, ale u detí v Bradforde to bolo 3%, čo bola takmer dvojnásobná miera.

Celkový počet vrodených defektov dosahoval v Bradforde 6%, čo je dvojnásobok oproti 3% z Anglicka

Štúdia zahŕňala 43 rôznych etnik, ale najväčšie etnické skupiny boli pakistanská (45%) a biela britská (menej ako 40%).

Vzorka pakistanského pôvodu obsahovala celkove 5127 detí. Z nich sa 37% narodilo rodičom v prvom stupni príbuzenstva. V Anglicku je tento pomer oveľa zriedkavejší, Počet príbuzenských manželstiev dosahuje len 1%.

Bradfordský projekt tiež zistil, že počet príbuzenských sobášov sa zvyšuje medzi Pakistancami už narodenými v Británii a je vyšší ako o generáciu predtým.

Odhaduje sa, že na celom svete žije viac ako miliarda ľudí v spoločenstvách, kde je samozrejmosťou manželstvo medzi pokrvnými príbuznými. V arabskom svete je okolo 50% populácie výsledkom príbuzenských kontaktov, inbreedingu. V Pakistane je to však okolo 70% a ešte aj v „civilizovanom“ Turecku 25-30%

Aké sú dôsledky?

V prvom rade si treba uvedomiť, čo všetko spôsobuje inbreeding. Zoznam je dlhý.

Zvyšuje sa počet mŕtvo narodených detí, Už spomínané anglické štatistiky hovoria, že Pakistanci majú 13x vyššiu pravdepodobnosť ako u iných skupín Angličanov, že ich dieťa sa narodí poškodené. Jedna štúdia porovnávajúca Nórov a Pákistánov poukazuje na riziko úmrtia dieťaťa počas tehotenstva. Pri inbreedingu narastá riziko o 50 percent . Riziko úmrtia v dôsledku autozomálnych recesívnych porúch – napr. cystickej fibrózy a spinálnej svalovej atrofie – je 18-krát vyššie. Riziko úmrtia v dôsledku malformácií je desaťkrát vyššie.

Ohrozené je aj duševné zdravie. Pravdepodobnosť depresie je vyššia v spoločenstvách, kde je vyšší počet manželských príbuzenských zväzkov. Čím je príbuzenský vzťah bližší, tým vyššie je riziko psychickej a fyzickej retardácie a  schizofrenických ochorení .

„Rasistické“ tvrdenia

A potom sú tu fakty o inteligencii. Výskum ukazuje, že ak sú rodičia prvostupňoví bratranci,  inteligencia klesá o 10-16 bodov IQ. Riziko, že IQ bude nižše ako 70 (kritérium pre „retardáciu“) sa zvyšuje o 400% pri deťoch prvostupňových príbuzných.

Akademický výskum publikovaný indickou národnou Akadémiou vied zistil, že „nástup rôznych sociálnych znakov správania, ako je vizuálna fixácia, sociálny úsmev, zvukové reakcie, ústny prejav a schopnosť ručného úchopu sú významne oneskorené u novorodených inbreedných deti.

Ďalšie štúdie zistili že indickí moslimskí chlapci, ktorých rodičia boli prvostupňoví príbuzní dosahovali nižšie výsledky v neverbálnych testoch inteligencie ako u chlapcov z nepríbuzenských vzťahov.

Sociálne dopady

Odhaduje sa, že  jedna tretina ľudí so zdravotným postihnutím v Kodani má zahraničné zázemie. Šesťdesiat štyri percent školopovinných detí v Dánsku s arabskými rodičmi sú negramotní po 10 rokoch v dánskom školskom systéme. V tej istej štúdii sa dospelo k záveru, že pre schopnosti čítania, matematiky a vedy je vzor rovnaký: „Bilingválni (prevažne moslimskí) imigranti sú v porovnaní s ich dánskymi spolužiakmi mimoriadne slabí.

Tieto problémy prenášajú do západných krajín mnohé útrapy. Výdavky týkajúce sa mentálne a telesne postihnutých prisťahovalcov významným spôsobom odčerpávajú rozpočty a zdroje spoločnosti.

V Dánsku sa jedna tretina rozpočtu pre školy v krajine vynakladá na deti so špeciálnymi potrebami. Medzi týmito deťmi sú nadmerne zastúpené deti imigrantov. Viac ako polovica všetkých detí v školách pre deti s mentálnym a telesným znevýhodnením v Kodani sú cudzinci – z ktorých migranti prevažne z moslimských krajín sú zďaleka najväčšou skupinou. Jedna štúdia dospieva k záveru, že „inbreeding cudzincov stojí naše mestá milióny “ kvôli mnohým postihnutým deťom a dospelým.

Čo môžeme urobiť?

Podľa zverejnených informácií, Dánsko môže byť príkladom, ako cieľavedome bojovať s detskými sobášmi migrantov a prvostupňovými sobášmi.

V spoločenstvách, kde má žena nižšie postavenie, sú veľmi často vydávané maloleté dievčatá proti svojej vôli. To samozrejme ohrozuje ich fyzické a duševné zdravie, rovnako ako aj zdravie potomkov. Dánsko neumožňuje dánskym občanom vziať si cudzincov mladších ako 24 rokov.

Krajina odmieta povolenie na pobyt pre cudzincov, ktorí sa v Dánsku oženili so sesternicou a ponúka ne-západným prisťahovalcom príspevok vo výške 15 tisíc eur alebo 20 tisíc dolárov, aby emigrovali naspäť do svojich krajín pôvodu.

Štát nepodporuje rodiny ekonomicky za to, že má viac ako priemerné množstvo detí v krajine. To zabraňuje cudzincom prichádzajúcim do Dánska, ktorí plánujú mať veľa detí a žiť zo štátneho systému podpory detí.

Imigranti, ktorí nie sú dánskymi občanmi, sú vykázaní z Dánska, ak spáchajú násilné trestné činy.

Je to etické?

Treba si povedať, že samotní Pakistanci, Indovia, Arabi apod. sú najväčšími obeťami tejto praxe. Ak sa budeme rozhodne brániť, aby sa rozšíril zvyk príbuzenských sobášov, vyhneme sa aj negatívnym dôsledkom. Bude to na osoh nielen väčšinovej populácii, ale úžitok budú mať aj komunity, ktoré touto praxou najviac trpia

Zásadným postrehom je demografia

Demografické čísla Bradfordu sú nasledovné: Celkový počet obyvateľov je 467665, počet bielych Angličanov 355684 a počet Pakistancov je 67994. Hoci počet Pakistancov je len 14,5%, počet ich detí tvorí 47% zo vzorky 11300 narodení. Naopak, hoci je počet bielych Angličanov až 76%, počet ich detí je len 40%.

Čiže bieli Angličania vymierajú a Pakistanci usilovne tento pokles nahrádzajú.

Demografia teda ukazuje, že sa mení populácia. Keďže pakistanská komunita je zaťažená negatívami ako je inbreeding, budú sa negatívne javy postupne zvyšovať.

S ľuďmi, ktorí majú už len občianstvo nejakej európskej krajiny, nie je možné jednať spôsobom vyhostenia, ale odobratia občianstva. Je nutná vysvetľovacia činnosť, k čomu vedú príbuzenské sobáše.

Ak sa už „múdry“ štát rozhodol podporovať deti a pôrodnosť ako takú, treba zabrániť aby to viedlo k zneužívaniu masovým rodením detí, čiže podporovať priamo len napr. prvé dve deti a ostatné nepriamo cez daňové úľavy.

Bradford nám tiež ukazuje, že s getoizáciou a zväčšovaní vplyvu komunity sa upevňujú a zväčšujú aj negatívne javy, ktoré si komunita priniesla. Podpora multikulturalizmu v západných krajinách, ktorá stojí pri koreňoch týchto problémov, musí byť ukončená.

Týka sa to nielen tolerovaním zvykov týchto minorít, ale aj postupné prispôsobovanie sa majority. Jednoducho nie je možné, aby nedochádzalo k integrácie a namiesto toho sa spoločenstvá dobrovoľne separovali a vytvárali si dvojitú morálku, etiku a dokonca aj vlastné zákony.

Ešte raz treba pripomenúť, že úlohou humanitárnej a solidárnej spoločnosť je pomáhať.

Zatvárať si oči pred hroziacimi problémami nepomôže. Najlepšou pomocou pre migrantov v západných krajinách je pomôcť im oslobodiť sa od pút komunít. Rodičia, ktorým sa narodilo poškodené a debilné dieťa, častokrát za to nemôžu. Komunita ich k tomu prinútila. Treba im vysvetľovať, že jedinou cestou ako zabrániť ďalšiemu utrpeniu, je vyhnúť sa negatívnym dôsledkom inbreedingu a hľadať pre zdravé deti iných rodičov, ako sú príbuzní.

Bude to mať dva efekty. Jednak chránime spoločnosť pred zničením našich vlastných základných humanistických hodnôt. Zároveň bojujeme proti neľudským a agresívnym praktikám či ideológiám.

 

 

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This