Vyberte položku Stránka

KOMENTÁR: Nebezpečná hra Donalda Trumpa

KOMENTÁR: Nebezpečná hra Donalda Trumpa

Donald Trump plánuje prezidentským dekrétom zrušiť automatické nadobudnutie občianstva USA v prípade narodenia na americkom území. Tento krok môže zničiť ústavnosť amerického právneho systému.

[sociallocker][/sociallocker]

Portál Echo24 napísal o plánoch Trumpa v boji proti ilegálnej migrácii. V ňom sa spomína aj spomínaný krok.

Problémom je, že získanie občianstva nie je len zákon. Je to 14.ústavný dodatok. Ak by to Trumpovi prešlo, každý prezident bude môcť meniť Ústavu.

Obsah 14. dodatku americkej ústavy.

Oddiel 1. Všetky osoby narodené alebo naturalizované v Spojených štátoch a podriadené ich jurisdikcii sú občanmi Spojených štátov a štátu, ktorého sú obyvateľmi. Žiadny štát nemá právo vydať alebo vykonávať zákon, ktorý by obmedzoval slobodu alebo výsady občanov Spojených štátov; žiadny štát nemá právo zbaviť akúkoľvek osobu života, osobnej slobody alebo majetku bez riadneho súdneho procesu; nemá tiež právo odoprieť akejkoľvek osobe, podliehajúcej jeho právomoci, rovnakú ochranu zo zákona.

Oddiel 2. Členovia Snemovne reprezentantov musia byť rozdelení medzi jednotlivé štáty podľa počtu ich obyvateľstva; pritom treba počítať všetkých obyvateľov každého štátu s výnimkou Indiánov, neplatiacich dane. Avšak keby bolo predsa v niektorom štáte odopreté alebo akýmkoľvek spôsobom obmedzené právo voliť niektorým mužským obyvateľom nad dvadsaťjeden rokov, občanom Spojených štátov (ak im však nebolo odňaté pre účasť na vzbure alebo iný zločin) – a to či ide o voľby voliteľov prezidenta a jeho zástupcu, voľby do Snemovne reprezentantov alebo voľby úradníkov a sudcov v jednotlivých štátoch – musí byť zmenšené zastúpenie takého štátu v Snemovni reprezentantov v tej miere, o akú bol v tomto štáte znížený počet oprávnených voličov.

Oddiel 3 . Nikto sa nemôže stať senátorom alebo zástupcom v Kongrese, voliteľom prezidenta a viceprezidenta, zastávať akúkoľvek občiansku alebo vojenskú funkciu v službe Spojených štátov alebo ktoréhokoľvek štátu, ak ako člen Kongresu alebo funkcionár Spojených štátov, ako člen zákonodarného zboru ktoréhokoľvek štátu alebo ako výkonný alebo súdny funkcionár ktoréhokoľvek štátu zložil prísahu, že bude dodržiavať ústavu Spojených štátov, a potom sa zúčastnil povstania alebo vzbury proti tejto ústave a pomáhal alebo poskytoval podporu jej nepriateľom. Kongres však môže dvoma tretinami hlasov v každej komore zrušiť takéto obmedzenie práv.

Oddiel 4 . Záväznosť štátneho dlhu Spojených štátov, urobeného v súlade so zákonom, vrátane dlhov v dôsledku uhradenia dôchodkov a odmien za služby vykonané pri potlačení povstania alebo vzbury, je nepopierateľná. Ale ani Spojené štáty, ani žiadny jednotlivý štát nevezme na seba záväzok na zaplatenie dlhov, urobených k podpore povstania alebo vzbury proti Spojeným štátom, alebo nebude platiť požadovanú náhradu za stratu alebo oslobodenie otroka; všetky také dlhy, záväzky a finančné nároky budú sa považovať za nezákonné a neplatné.

Oddiel 5 . Kongres má právomoc presadzovať prostredníctvom príslušných právnych predpisov ustanovenia tohto článku.

(28. júla 1868)

Dôsledky

Z tohto je vidno, že obmedzovať akékoľvek práva ľudí, ktorí majú nárok na občianstvo sú popierané ďalšími vetami prvého odseku. Je prakticky nemožné bez popretia Ústavy ako celku čokoľvek meniť.

Ak by sa Trump dotkol Ústavy, bolo by to mimoriadne kontroverzné. Na otázku, či takýto postup nie je sporný, Trump odpovedal, že Kongres to môže urobiť v každom prípade, ale že podľa informácií, ktoré má, postačí aj dekrét.

Hovoria, že to môžem urobiť len exekutívnym nariadením,“ povedal Trump o radách právnikov a poradcov Bieleho domu.

K úvahám o blokácii dodal, že všetko je v stave vývoja, ale že sa tak stane. Podrobnosti o tom, ako by z uplatňovania 14. dodatku určitú skupinu cudzincov vyňal, a kedy by sa tak mohlo stať, ale neoznámil.

Naviac by nabúraním dodatku ako takého ohrozil aj platnosť ďalších odsekov, čo by mohlo narušiť napríklad aj volebný systém v USA, ktorý mimochodom svojim netradičným rozdelením hlasov zabezpečil zvolenie práve Trumpa.

Jedinou legálnou cestou ako presadiť zmeny je ovládnuť Kongres priaznivcami uvedenej zmeny. Nakoniec, v jednom má Trump pravdu. Ešte v 20. storočí sa tento dodatok neuplatňoval. Avšak doba sa zmenila, migračná vlna ťažko postihuje celý svet a legislatíva by na to mala reagovať. Neústavná skratka je však cestou nie k záchrane, ale naopak k pochovaniu demokracie v USA – nech si o nej myslíme čokoľvek.

O autorovi

Príspevky za Máj

Pin It on Pinterest

Share This