Jedno malé hypotetické historické okienko

Bola raz jedna krajina. Niekde ju mali radi, inde zase nie. Nakoniec, v časoch vojny oslobodila niektoré štáty, ale mnohí ľudia tvrdia, že ich vlastne obsadila.

[sociallocker] [/sociallocker]

Urobne si taký hypotetický experiment. Krajinu nazvime pracovne R. Z hlavného mesta tej krajiny, opäť hypoteticky ho nazvime mesto M, príde do inej krajiny ujčok. Jej reč nevie, pretože mesto M a krajina R sa považujú za pupok sveta.

Krajina R vládne bloku krajín, ktorej konkurentom je, opäť pracovne, krajina U so svojimi spojencami. Krajina R a krajina U sa nenávidia a krajina R núti svojich vazalov, aby sa vždy postavili za ich záujmy a keď sa im to nepáči

A tak, keď bolo treba presadiť nejaké témy, zavolali si reprezentantov vazala do mesta M, alebo im poslali list s inštrukciami, čo a ako treba robiť

Rozprávke nie je koniec, práve sa rozbiehame.

V jeden krásny deň sa chystalo medzinárodné rokovanie organizácie – opäť hypoteticky – s názvom O. Krajina U mala byť odsúdená a popravená rukami vazalov, tak prišiel čas na jeden list.

Samotný druhý poradca ríšskeho miestodržiteľa v krajine vazala V, to je tá krajina kam ho za trest poslali zo slnečného Talianska začal písať list. Samozrejme, vo svojej reči, kto sa bude obťažovať nejakým prekladom.

List miestodržiteľa

Ako bolo uvedené, krajina R je pozorovateľom „organizácie O“ a silným zástancom jej práce na podporu ľudských práv a právneho štátu.

Uznávame dôležitosť Vazalského súdu pre ľudské práva, ktorý sa týka aj občanov krajiny U. Umožnenie delegácie krajiny U vrátiť sa do organizácie O bez sankcií by však vyslalo negatívny signál týkajúci sa nášho spoločného záväzku uložiť krajine U náklady na jeho agresiu. [nezabúdajme, že krajinu U treba odsúdiť]

Tento negatívny signál by sa výrazne zvýšil, ak by delegácia krajiny U zahŕňala jednotlivcov, ktorí boli potrestaní za svoju úlohu v okupácii krajinou U a pokúsili sa o pripojenie územia našej kolónie, kde sa situácia v oblasti ľudských práv naďalej zhoršuje.

Sme znepokojení nedávnym vyhlásením krajiny U, že má v úmysle navrhnúť delegáciu do organizácie O, ktorá zahŕňa jednotlivcov, ktorí podliehajú sankciám krajiny R a ďalších vazalov za ich účasť na obsadení našej kolónie, vrátane Leona Slimboya, Vall Goatmana, Ian Swanna, Landon Gunmana a Sinead Fancyovej.

Títo sankcionovaní jednotlivci by nemali slúžiť ako poslanci v dôležitej organizácii O pre ľudské práva. Naliehavo žiadame vašu delegáciu, aby sa postavila proti pokusom o prijatie za poslanca organizácie O každého jednotlivca, ktorý bol potrestaný za to, že sa zúčastnil na agresii voči našej kolónii, ktorá si za päť rokov vyžiadala približne 13 000 životov.

Naliehavo vyzývame krajinu V, aby naďalej využívalo organizáciu O na zdôraznenie pretrvávajúceho porušovania suverenity a územnej celistvosti našej kolónie zo strany krajiny U.

Žiadame vašu delegáciu, aby tento týždeň vydala verejné vyhlásenia, v ktorých vyzve krajinu U, aby plnila svoje záväzky v oblasti ľudských práv ako členský organizácie O. Krajina U by mala prepustiť nespravodlivo uväznených, vrátane herca z našej kolónie Alexa Haymana a 24 členov námorníkov, ktorých krajina U neoprávnene zadržala pri útoku na námorné lode našej kolónie vo vodách Bieleho mora. Mali by sme opätovne potvrdiť, že naše sankcie voči krajine U a jej predstaviteľom zostanú v platnosti, kým krajina U nevráti kontrolu nad územím našej kolónie, nestiahne svoje sily z našej kolónie a implementuje medzinárodné dohody. Krajina R plánuje tento týždeň vydať vyhlásenie, v ktorom sa tieto body zdôraznia.

Bol by som rád, keby ste o týchto otázkach ďalej diskutovali so všetkými členmi vašej delegácie v organizácii O.

Česť práci,

Andrej


Hádanka – doplňte názvy

Pre skôr narodených je vec jasná. R je zasrané Rusko, ktoré z krvavej Moskvy „M“ rozosiela svoje príkazy vazalským krajinám. Nič iné to nemôže byť. Síce to bol Sovietsky zväz, ale my vieme svoje, vždy sme to volali Rusko. Krajina U je jednoznačne USA a pri spomienke na Chruščova ako v New Yorku mláti o pult v sále OSN je ľahké aj dešifrovať aj organizáciu O. Podpis Andrej na konci potom prináleží ministrovi zahraničných vecí Sovietskeho zväzu Andrejovi Gromykovi. A úbohá krajina V je zrejme niektorá z krajín, ktorá plní úlohy Sovietskeho zväzu – napríklad Československo.

Ani to nebolo také ťažké. Až na to, že je to presne naopak

  • Krajina U – ak ste hádali USA, omyl. Je to Rusko
  • Krajina R – ak ste hádali Sovietsky zväz (Rusko), opäť omyl. Je to USA
  • Krajina V – je v tomto prípade Slovensko
  • Organizácia O nie je OSN, ako by sa mohlo zdať, ale Parlamentné zhromaždenie Rady Európy
  • Kolóniou sa rozumie územie Ukrajiny, ktorú prakticky v dennom režime riadia zástupcovia Spojených štátov už 5 rokov

Fascinujúce na tejto téme je, že sa v skutočnosti prakticky nič nemení. Naďalej dostávame príkazy, ako za čias Sovietskeho zväzu. Tón listu, ktorý zaslal nejaký podržtaška z amerického veľvyslanectva je bohorovný, nadutý a nepripúšťa žiadnu diskusiu. Opäť sa o našej krajine rozhoduje na ambasáde cudzej veľmoci, len sa vymenili názvy.

Rovnaký list pravdepodobne dostali všetky východoeurópske krajiny. Z nich sa do pozoru postavili Ukrajina (tam sa netreba diviť, je to kolónia USA), Estónsko, Litva, Lotyšsko, Gruzínsko a Poľsko. Zo Slovensko sa presne v dikcii listu pripojil Martin Poliačik, dnes v Progresívnom Slovensku. Týchto šesť krajín + Poliačik spískali rezolúciu, ktorú prečítala reprezentantka Lotyšska Linda Ozola a následne odišli zo sály. Poliačik, ako veľký hrdina zostal. Keď splnil „súdružskú“ úlohu americkej ambasády svojim podpisom.


Neskomolený preklad listu

Ako bolo uvedené, Spojené štáty sú pozorovateľom Rady Európy a silným zástancom jej práce na podporu ľudských práv a právneho štátu.

Uznávame dôležitosť Európskeho súdu pre ľudské práva pre ruských občanov. Umožnenie ruskej delegácie vrátiť sa do PZRE bez sankcií by však vyslalo negatívny signál týkajúci sa nášho spoločného záväzku aby Rusko zaplatilo za svoju agresiu.

Tento negatívny signál by sa výrazne zosilnil, ak by súčasťou ruskej delegácie boli jednotlivci, ktorí boli potrestaní za svoju úlohu v ruskej okupácii Ruska a organizácii anexie Krymu, kde sa situácia v oblasti ľudských práv naďalej zhoršuje.

Sme znepokojení nedávnym vyhlásením Ruska, že má v úmysle navrhnúť delegáciu do PZRE, ktorá zahŕňa jednotlivcov podliehajúcim sankciám EÚ a USA za ich účasť na okupácii Krymu, vrátane Leonida Slutského, Vladimíra Kozina, Igora Lebedeva, Leonida Kalašnikova a Svetlany Žurovej.

Títo sankcionovaní jednotlivci by nemali slúžiť ako poslanci v európskej vedúcej organizácii pre ľudské práva. Naliehavo žiadame vašu delegáciu PZRE, aby sa postavila proti pokusom o prijatie za poslanca PZRE každého jednotlivca, ktorý bol potrestaný za to, že sa zúčastnil na ruskej agresii voči Ukrajine, ktorá si od roku 2014 vyžiadala približne 13 000 životov.

Naliehavo vyzývame Slovensko, aby naďalej využívalo Radu Európy na zdôraznenie pretrvávajúceho porušovania suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny zo strany Ruska.

Žiadame vašu delegáciu PZRE, aby tento týždeň vydala verejné vyhlásenia, v ktorých vyzve Rusko, aby plnilo svoje záväzky v oblasti ľudských práv ako členský štát Rady Európy. Rusko by malo prepustiť tých, ktorých nespravodlivo uväznilo, vrátane ukrajinského režiséra Olega Sencova a 24 ukrajinských členov posádky zadržaných počas nelegálneho útoku Ruska na ukrajinské námorné lode v Čiernom mori. Mali by sme opätovne potvrdiť, že transatlantické sankcie voči ruským a ruským predstaviteľom zostanú v platnosti, kým Rusko nevráti kontrolu Krymu Ukrajine, nestiahne svoje sily z Donbasu a implementuje Minské dohody. Spojené štáty plánujú tento týždeň vydať vyhlásenie, v ktorom zdôraznia tieto body.

Bol by som rád, keby ste o týchto otázkach ďalej diskutovali so všetkými členmi vašej delegácie PZRE.

S pozdravom,

Aaron

Aaron Singleterry

Ešte raz list miestodržiteľa, tentoraz v originále

As discussed, the United States is an observer to the Council of Europe and a strong supporter of its work to promote human rights and the rule of law.

We recognize the importance of the European Court of Human Rights for Russian citizens. However, allowing the Russian delegation to return to PACE free of sanctions would send a negative signal regarding our shared commitment to imposing costs on Russia over its aggression.

This negative signal would be greatly compounded if Russia’s delegation includes individuals sanctioned for their role in Russia’s occupation and attempted annexation of Crimea, where the human rights situation continues to deteriorate.

We are concerned by Russia’s recent announcement that it intends to submit a delegation to PACE that includes individuals who are subject to EU and U.S. sanctions for their involvement in the occupation of Crimea, including Leonid Slutskiy, Vladimir Kozin, Igor Lebedev, Leonid Kalashnikov, and Svetlana Zhurova.

These sanctioned individuals should not serve as parliamentarians in Europe’s leading human rights organization. We urge your PACE delegation to oppose attempts to accept as a PACE parliamentarian any individual who has been sanctioned for playing a part in Russia’s aggression against Ukraine, which has claimed some 13,000 lives since 2014.

We urge Slovakia to continue to use the Council of Europe to highlight Russia’s ongoing violation of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.

We ask your PACE delegation to issue public statements this week calling on Russia to implement its human rights commitments as a CoE member state. Russia should release those it has unjustly imprisoned, including Ukrainian filmmaker Oleh Sentsov and the 24 Ukrainian crewmembers seized during Russia’s unjustified attack on Ukrainian naval vessels in the Black Sea. We should reaffirm that Transatlantic sanctions against Russia and Russian officials will remain in place until Russia returns control of Crimea to Ukraine, withdraws its forces from the Donbas, and implements the Minsk agreements. The United States plans to release a statement this week emphasizing these points.

I would be happy to discuss these issues further with any members of your PACE delegation.

Best regards,

Aaron

Aaron Singleterry


Publikovaný

v

,

od

Značky: