Istanbulský dohovor: Mimovládka GREVIO bude mať viac moci ako Gestapo

Istanbulský dohovor je mimoriadne kontroverzná zmluva. Slovensku ju podpísalo, ale neratifikovalo. Väčšina ľudí sa zaoberá len textom zmluvy, ale posledná strana obsahuje znepokojivú časť. Pozrite si sami, čo bude mať podľa Istanbulského dohovoru na starosti a aké práva bude mať organizácia GREVIO.

Stručne povedané, všetky práva, žiadnu zodpovednosť a imunitu vyššiu ako ľubovoľný diplomat a prezident tejto krajiny.

[sociallocker][/sociallocker]

Veľmi dôležité je, že imunitu budú mať, aj keď už nebudú funkcie zastávať. Neobmedzená znamená celoživotná. Prečo asi? Nie je to náhodou preto, že ak rozpútajú svojimi neodôvodnenými zásahmi do rodín, odoberaním detí, také zlo, že otcovia rodín budú chcieť prikročiť k činom? Už teraz otcovia píšu: Len nech mi siahnu na decká!

GREVIO nemá exekutívne právomoci. Ale zato má imunitu. Ak teoreticky GREVIO zasiahne aktívne a otcovia sa budú dožadovať na základe Ústavy zásahu štátnej moci, Slovensko bude bezmocné.

Ústava stráca platnosť, pretože Istanbulský dohovor je medzinárodná zmluva a má vyššie postavenie než Ústava Slovenskej republiky. Pôjde to mimo súdny systém danej krajiny. A vďaka GDPR (ochrana dát najnovšie zavedená Európskou Úniou) sa nikto nedozvie, kde také dieťa skončí.

Už sa nedozviete, kde vaše dieťa, na ktoré slovenská polícia nebude mať nárok, skončí. Možno to bude adoptívna „normálna“ rodina, alebo progresívna, kde si dvaja traja, či štyria rodičia budú vymieňať „pohlavia“ ako tenisové loptičky.

Právo musí vždy rátať s krajnými možnosťami. Nemôžete predpokladať, že všetci budú ňuňuňu. Ak pripúšťa nejaká dohoda extrémny výklad, potom sa skôr alebo neskôr niečo také udeje. A je jedno, čo Vám propagandisti povedia.

Ak Istanbulský dohovor členov GREVIO zbavuje akejkoľvek kontroly a dáva im naviac imunitu na ich konanie, kľudne môže zobrať so sebou deti a budú ich môcť odviezť ako „príručnú batožinu„. To sa týka aj členov delegácie GREVIO, ktorých počet nie je obmedzený. A rovnako nie je obmedzený ani ich status vo vzťahu ku výkonnej moci. V prípade existencie Európskeho prokurátora, bude zrejme možné požiadať o asistenciu výkonnú moc, úplne nezávislú od danej krajiny- Opäť – text zmluvy podobný výklad nevylučuje.

Zjavne vedeli autori zmluvy, prečo je imunita týchto neogestapákov celoživotná.

Nakoniec, prečítajte si to sami

Dodatok: Výsady a imunity (článok 66)

1. Tento dodatok sa vzťahuje na členov GREVIO uvedených v článku 66 dohovoru, ako aj na ďalších členov delegácie navštevujúcich štát. Na účel tohto dodatku pojem „ďalší členovia delegácie navštevujúci štát“ zahŕňa nezávislých národných expertov a špecialistov uvedených v článku 68 odsek 9 dohovoru, členov personálu Rady Európy a tlmočníkov zamestnaných Radou Európy sprevádzajúcich GREVIO počas jej návštev štátov.

2. Členovia GREVIO a ďalší členovia delegácie navštevujúci štát pri výkone svojich funkcií týkajúcich sa prípravy a realizácie návštev štátov, ako aj ich nasledovania a cestovania v súvislosti s týmito funkciami, požívajú nasledujúce výsady a imunity:

a. imunitu voči zatknutiu alebo zadržaniu a voči zhabaniu ich osobnej batožiny a imunitu voči súdnemu konaniu akéhokoľvek druhu, pokiaľ ide o ústny alebo písomný prejav, ako aj všetky úkony nimi vykonané v ich úradnej funkcii;

b. oslobodenie od všetkých obmedzení ich voľného pohybu pri výstupe a návrate do ich štátu pobytu a vstupe do štátu a výstupe zo štátu, v ktorom vykonávajú svoje funkcie, a od ohlasovacej povinnosti cudzincov v štáte, v ktorom sú na návšteve, alebo cez ktorý prechádzajú pri výkone svojich funkcií.

3. Počas ciest uskutočňovaných v rámci výkonu ich funkcií sa členom GREVIO a ďalším členom delegácie navštevujúcim štát vo veci colnej a devízovej kontroly priznávajú rovnaké výhody, aké sa priznávajú zástupcom zahraničných vlád vykonávajúcim dočasné služobné povinnosti.

4. Dokumenty týkajúce sa hodnotenia uplatňovania dohovoru vykonávaného členmi GREVIO a ďalšími členmi delegácie navštevujúcimi štát sú nedotknuteľné, ak sa týkajú činnosti GREVIO. Úradný písomný styk GREVIO a oficiálna komunikácia členov GREVIO a ďalších členov delegácie navštevujúcich štát sa použije bez prerušenia alebo cenzúry.

5. S cieľom zabezpečiť pre členov GREVIO a ďalších členov delegácie navštevujúcich štát úplnú slobodu slova a úplnú nezávislosť pri plnení svojich povinností, imunita voči právnym konaniam, pokiaľ ide o ústny alebo písomný prejav a pre všetky konania, ktoré urobia pri plnení svojich povinností, sa naďalej poskytuje bez ohľadu na to, že tieto osoby už nevykonávajú tieto povinnosti.

6. Výsady a imunity sa poskytujú osobám uvedeným v odseku 1 tohto dodatku s cieľom zabezpečiť nezávislý výkon ich funkcií v záujme GREVIO, a nie pre ich osobný prospech. Odňatie imunity osôb uvedených v odseku 1 tohto dodatku vykoná generálny tajomník Rady Európy, v každom prípade, ak by podľa jeho názoru takáto imunita bránila výkonu spravodlivosti a ak je možné odňať ju bez toho, aby boli dotknuté záujmy GREVIO.

 


Publikovaný

v

od

Značky: