Fico si spokojne chrochtá Blahom na Výbore  pre Európske záležitosti NR SR nad „Pochodom proti Korupcii.“ A nielen to, debata o jadre je len hra.

Celá hra na bytové jadro EÚ je z dielničky Fica. Žiadna takáto téma na EÚ úrovni neexistuje. Sulík skočil na lep Ficovi a ten ho v tom vyplácha.

O jadre sa hovorilo minulý rok keď južné krajiny si robili svoj „socialistický“ summit a chceli dvojfázovú EÚ. Preto vznikla stratégia 5 variant EÚ a jej budúcnosti. Ale tá vznikla ako výsledok všeobecného konsenzu a ročných diskusií, že ideme princípom „ochotných a spolupracujúcich“ v agendách, kde nie je konsenzus.

Odvtedy niet snáď rozhodnutia, kde by niektoré štáty s niečim nesúhlasili a jednoducho sa k rozhodnutiam Rady EÚ, Komisie, či špecializovaných rád nepripájajú. Raz je to Holandsko s Belgickom,raz Poľsko s Maďarskom, inokedy južné krajiny EÚ.

Nik nikoho za to nelynčuje, každá krajina si vyrokuje a môže vyrokovať výnimku alebo isť v téme vlastnou cestou so svojim názorom.

To, že my nemáme žiadny názor a Fico chce byť snaživý zväzáčik s vidinou neviem čoho v EÚ, je jeho problém.

My mu to len uľahčujeme lebo na Eurovýbore diskusia k akémukoľvek materiálu z EÚ trvá dve minúty. Podstatou hry na bytové jadro EÚ je marketingový zastierací ťah Fica, ide totiž o DUBLIN 3, už zajtra a nielen o to!

Za posledných 48 hodín bol Výbor pre Európske záležitosti doslova zasypaný materiálmi. A keby nebol !Pochod proti korupcii“ musel by si ho Fico vymyslieť, takto mu matroše prejdu bez úplného povšimnutia veď kto by to čítal, kto by o tom hovoril na verejnosti. Kto?

 

Celé znenie materiálu, ktorý ide na výbor pre Európske záležitosti NR SR: 

Podklady

pre podpredsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky

Roberta Kaliňáka

na rokovanie Rady v zložení ministrov spravodlivosti a vnútra

Luxemburg, 8. – 9. júna 2017

Program rokovania ministrov pre vnútorné záležitosti

3546. zasadnutie Rady, Luxemburg, 8. – 9. júna 2017

Štvrtok 8. júna 2017

Spoločné zasadnutie ministrov vnútra a spravodlivosti

 1. Trestná justícia v kybernetickom priestore

a) Elektronické dôkazy

(diskusia o smerovaní)

b) Šifrovanie

c) Uchovávanie údajov

(správa o pokroku)

 1. Ochrana migrujúcich detí

 1. Návrh záverov Rady Európskej únie a zástupcov vlád členských štátov o ochrane migrujúcich detí (prijatie)

 1. Ochrana migrujúcich detí

(diskusia o smerovaní)

Piatok 9. júna 2017

Zmiešaný výbor

 1. ETIAS: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) (prvé čítanie)

(výmena názorov)

 1. Schengenský informačný systém (SIS)

 1. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1987/2006 (prvé čítanie)

 2. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1986/2006, rozhodnutie Rady 2007/533/SVV a rozhodnutie Komisie 2010/261/EÚ (prvé čítanie)

 3. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o používaní Schengenského informačného systému (SIS) na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín (prvé čítanie)

(diskusia o smerovaní)

Rada

Nelegislatívne činnosti

 1. Migrácia: súčasná situácia

(výmena názorov)

 1. Politika návratu

– Vykonávanie odporúčania Komisie o návrate

(súčasný stav)

 1. Informačné systémy a interoperabilita

 1. Zlepšenie výmeny informácií a zabezpečenie interoperability informačných systémov EÚ: ďalšie smerovanie

(diskusia o smerovaní)

 1. Plán zlepšenia výmeny informácií a riadenia informácií vrátane interoperabilných riešení v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí

(správa o pokroku)

Prerokúvanie legislatívnych aktov

 1. Reforma spoločného európskeho azylového systému a presídľovania

a) Dublin: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) (prvé čítanie)

b) Podmienky prijímania: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) (prvé čítanie)

c) Podmienky: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o normách pre podmienky, ktoré musia spĺňať štátni príslušníci tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti na poskytnutie medzinárodnej ochrany, pre jednotné postavenie utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a pre obsah poskytovanej ochrany, a ktorým sa mení smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003, pokiaľ ide o postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom (prvé čítanie)

d) Konanie: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje spoločné konanie o medzinárodnej ochrane v Únii a zrušuje smernica 2013/32/EÚ (prvé čítanie)

e) Eurodac: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie [nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov], na zistenie totožnosti neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva (prepracované znenie) (prvé čítanie)

f) EASO: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre azyl, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 439/2010 (prvé čítanie)

g) Rámec pre presídľovanie: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje rámec Únie pre presídľovanie a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 (prvé čítanie)

(správa o pokroku)

1. Trestná justícia v kybernetickom priestore

a) Elektronické dôkazy

(diskusia o smerovaní)

b) Šifrovanie

c) Uchovávanie údajov

(správa o pokroku)

 1. Obsah a cieľ

Zlepšovanie cezhraničného prístupu k elektronickým dôkazom

Závery Rady z júna 2016 o zlepšení trestnej justície v kybernetickom priestore sú základom činnosti Komisie, ktorá sa zameriava najmä na stretnutia/konzultácie so zainteresovanými stranami (poskytovatelia internetových služieb a expertné stretnutia).

Rada má schváliť (podporiť) praktické opatrenia na zlepšenie cezhraničného prístupu k elektronickým dôkazom.

Šifrovanie

K tejto časti témy nie sú bližšie informácie, zrejme pôjde o informačný bod pre ministrov.

Spoločný proces úvah o uchovávaní údajov

Predsedníctvo podáva správu o činnosti skupiny Priateľov predsedníctva zameranej na otázky uchovávania dát, ktorá sa zaoberala situáciou v tejto oblasti po dvoch rozsudkoch Európskeho súdneho dvora, ktoré problematiku uchovávania dát priamo zasiahli.

 1. Návrh pozície Slovenskej republiky

 • SR podporuje navrhované praktické opatrenia.

 • Na záver by som sa vyjadril k problematike uchovávania údajov.

 • Čo sa týka problematiky uchovávania údajov, tu je potrebné hľadať riešenie na európskej úrovni. Rozdielne národné legislatívy by boli prekážkou pre cezhraničnú výmenu týchto informácii, čo nie je v súlade s našou politikou.

2. Ochrana migrujúcich detí

a) Návrh záverov Rady Európskej únie a zástupcov vlád členských štátov o ochrane migrujúcich detí

(prijatie)

b) Ochrana migrujúcich detí

(diskusia o smerovaní)

 1. Obsah a cieľ

Dňa 12. apríla 2017 prijala Komisia oznámenie „Ochrana migrujúcich detí“, ktorým reaguje na príchod čoraz vyššieho počtu migrujúcich detí, mnohých z nich bez svojich rodín.

Komisia na základe odborných poznatkov zo všetkých relevantných oblastí politiky navrhla niekoľko prioritných oblastí, na ktoré by sa členské štáty mali s podporou Komisie a agentúr EÚ zamerať, aby zlepšili ochranu migrujúcich detí a zabezpečili užšie prepojenie medzi azylovými službami a službami ochrany detí.

Rada na toto oznámenie reaguje prijatím záverov, v ktorých víta dokument Komisie a zdôrazňuje dôležitosť ochrany detí a maloletých bez sprievodu ako najzraniteľnejšej skupiny migrantov.

 1. Návrh pozície Slovenskej republiky

 • SR víta oznámenie Komisie a zároveň podporuje schválenie predloženého návrhu záverov Rady.

3. ETIAS: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) (prvé čítanie)

(výmena názorov/všeobecné smerovanie)

 1. Obsah a cieľ

Predsedníctvo predkladá na rokovanie Rady návrh pre všeobecné smerovanie nariadenia o ETIAS, čím získa mandát pre rokovania s Európskym parlamentom a splní úlohu danú Európskou radou dosiahnuť zhodu pri návrhu na Rade do júna 2017.

 1. Návrh pozície Slovenskej republiky

 • SR podporuje schválenie všeobecného smerovania.

4. Schengenský informačný systém (SIS)

 1. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1987/2006 (prvé čítanie)

 2. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1986/2006, rozhodnutie Rady 2007/533/SVV a rozhodnutie Komisie 2010/261/EÚ (prvé čítanie)

 3. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o používaní Schengenského informačného systému (SIS) na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín (prvé čítanie)

(diskusia o smerovaní)

 1. Obsah a cieľ

Predsedníctvo predkladá správu o aktuálnom stave rokovaní o legislatívnych návrhoch spojených s reformou SIS spolu s otvorenými otázkami na diskusiu.

Na diskusiu sú predložené tri okruhy otázok:

 • preventívne zápisy pre deti v riziku únosu (rodičom),

 • zápisy o osobách a objektoch na účely zisťovacích kontrol,

 • rozšírenie používania SIS v oblasti justičnej spolupráce.

 1. Návrh pozície Slovenskej republiky

 • SR súhlasí s vkladaním preventívnych zápisov do systému SIS týkajúcich sa detí s rizikom únosu.

 • Súhlasíme aj so zavedením zápisov na účely zisťovacích kontrol.

 • Nenamietame, aby bola v budúcnosti vykonaná analýza smerujúca k využitiu systému SIS aj na účely uľahčenia vykonávania vybraných nástrojov justičnej spolupráce.

5. Migrácia: súčasná situácia

(výmena názorov)

 1. Obsah a cieľ

Komisia, EASO, Frontex, Grécko a Taliansko podajú ministrom správu o aktuálnej situácii v oblasti migrácie.

 1. Návrh pozície Slovenskej republiky

 • SR berie informácie na vedomie.

6. Politika návratu

– Vykonávanie odporúčania Komisie o návrate

(súčasný stav)

 1. Obsah a cieľ

Predkladaný dokument predstavuje zhrnutie podkladov a záverov na základe spätnej väzby členských štátov vo vzťahu k vydaným odporúčaniam Komisie v oblasti návratov.

 1. Návrh pozície Slovenskej republiky

 • SR berie informácie na vedomie.

7. Informačné systémy a interoperabilita

 1. Zlepšenie výmeny informácií a zabezpečenie interoperability informačných systémov EÚ: ďalšie smerovanie

(diskusia o smerovaní)

 1. Plán zlepšenia výmeny informácií a riadenia informácií vrátane interoperabilných riešení v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí

(správa o pokroku)

 1. Obsah a cieľ

Po tom, čo expertná skupina na vysokej úrovni pre informačné systémy a interoperabilitu uverejnila záverečnú správu, pripravilo predsedníctvo návrh záverov Rady, ktoré by mala Rada JHA prijať ako bod „A“.

S tým, že interoperabilita je prioritou na najvyššej politickej úrovni, Rada víta záverečnú správu expertnej skupiny na vysokej úrovni pre informačné systémy a interoperabilitu, pričom plánuje nadviazať na rokovania skupiny pod strategickým vedením a monitorovním Stáleho výboru pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti (COSI).

Komisia sa vyzýva aby do konca marca 2018 na základe správy expertnej skupiny preskúmala možnosti s cieľom dosiahnuť väčšie zjednodušenie, jednotnosť, účinnosť a zohľadňovanie prevádzkových potrieb, a aby predložila zodpovedajúce legislatívne návrhy.

Ministrom bude predložená aj správa o implementácii Plánu zlepšenia výmeny informácií a riadenia informácií vrátane interoperabilných riešení v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, ktorá opisuje aktuálny stav plnenia opatrení.

 1. Návrh pozície Slovenskej republiky

 • SR berie informácie na vedomie.

8. Reforma spoločného európskeho azylového systému a presídľovania

a) Dublin: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) (prvé čítanie)

b) Podmienky prijímania: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) (prvé čítanie)

c) Podmienky: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o normách pre podmienky, ktoré musia spĺňať štátni príslušníci tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti na poskytnutie medzinárodnej ochrany, pre jednotné postavenie utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a pre obsah poskytovanej ochrany, a ktorým sa mení smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003, pokiaľ ide o postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom (prvé čítanie)

d) Konanie: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje spoločné konanie o medzinárodnej ochrane v Únii a zrušuje smernica 2013/32/EÚ (prvé čítanie)

e) Eurodac: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie [nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov], na zistenie totožnosti neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva (prepracované znenie) (prvé čítanie)

f) EASO: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre azyl, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 439/2010 (prvé čítanie)

g) Rámec pre presídľovanie: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje rámec Únie pre presídľovanie a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 (prvé čítanie)

(správa o pokroku)

 1. Obsah a cieľ

Predsedníctvo bude informovať ministrov o jednotlivých legislatívnych návrhoch, ktoré boli v priebehu roku 2016 predstavené v tzv. azylových balíkoch.

Intenzívne rokovania k návrhom prebiehajú na viacerých úrovniach, predovšetkým sú diskutované v rámci pracovnej skupiny Rady EÚ pre azyl (AWP) a Radcov JHA.

 1. Návrh pozície Slovenskej republiky

 • SR berie informácie na vedomie.