Socializmus je intelektuálnym omylom, pretože vládnuci orgán, ktorý má za úlohu prostredníctvom nátlaku koordinovať spoločnosť, nie je schopný získať informácie potrebné na to, aby jeho príkazy skutočne viedli ku koordinácii spoločnosti.

Keď hovorím o socializme, nedefinuje ho na základe toho, či je vlastníctvo výrobných prostriedkov v súkromných, alebo verejných rukách. Táto definícia je zastaraná. Nová definícia socializmu vychádza z teórie podnikania a pre jej pochopenie dochádzame k novej dynamickej definíciu socializmu, ktorá tvrdí, že: Socializmus je inštitucionalizovaná agresia voči slobodnému privlastňovaniu.

V dvadsiatom storočí formulovali Mises a Hayek štyri základné argumenty pri zdôvodňovaní, o nemožnosti fungovania socializmu.

Prvý argument tvrdí, že vládnuci orgán nie je schopný získať informácie potrebné na to, aby jeho príkazy umožňovali koordináciu.

Druhý argument spočíva v tom, že informácie, ktoré by vládny orgán potreboval, sú tie, ktoré sú k dispozícii len tým čo je vlastné, pretože sú subjektívne a vychádzajú z praktického rokovania.

Tretí argument sa skrýva v podstate týchto subjektívnych informácií. Aby mohol vládnuci orgán rozhodovať, potrebuje vedieť, čo sa stane zajtra. Lenže to čo sa stane zajtra, bude závisieť na podnikateľskej informácii, ktorá dnes ešte nie je vytvorená a preto nie je vládnucemu orgánu dostupná.

Štvrtý argument spočíva v nátlaku na občiansku spoločnosť ako celok, pretože blokuje, sťažuje alebo znemožňuje vytváranie informácií podnikateľmi, a to práve v tej oblasti a v tej miere, v ktorej danú spoločnosť ovplyvňuje. Lenže tieto informácie sú práve kľúčové, ktoré by vládnuca orgán potreboval poznať, aby mohol vydávať správne koordinujúci príkazy.

Všetky tieto argumenty majú vplyvy, s ktorými sa stretávame v každodennom živote. Socializmus má ešte svoju emočnú stránku, je príťažlivý, pretože jeho ideály nás zvádzajú. Život v neistej budúcnosti nás znepokojuje a možnosť mať vládu nad budúcnosťou nás priťahuje. Lenže v konečnom dôsledku je práve socializmus neistou budúcnosťou, ktorá vedie k opačným dôsledkom, než bolo pôvodne deklarované a my dnes už vieme prečo.

(Článok pôvodne vyšiel ako blog na idnes.cz)