Vyberte položku Stránka

Ešte raz a pomaly pre menej chápavých: Vysvetlíme, ako sa slovenská vláda zaviazala presadiť migračnú politiku

Ešte raz a pomaly pre menej chápavých: Vysvetlíme, ako sa slovenská vláda zaviazala presadiť migračnú politiku

Slovenská vláda vytvorila orgán, ktorý bude presadzovať medzinárodné záväzky vyplývajúce z programu OSN Agenda 2030. Súčasťou tohto programu je aj presadenie migrácie.

[sociallocker][/sociallocker]

V roku 2015 bol na pôde OSN prijatý program Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj. Slovensko pripojilo svoj podpis k tomuto programu a súhlasilo, že ho bude presadzovať. Následne slovenská vláda vytvorila uznesením vlády SR č. 350 z 24. júla 2017 Radu vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj. Táto Rada zabezpečí, že otázka udržateľného rozvoja sa stane integrálnou súčasťou všetkých verejných politík. Jej prvé zasadnutie sa konalo dňa 12. decembra 2017. Štatút tejto Rady spomína presadenie Agendy 2030 ako celku, t.j. vrátane migračnej politiky.

Pracovným orgánom Rady vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj je Pracovná skupina pre implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a prípravu Národného investičného plánu Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030. V pracovnej skupine zasadajú zástupcovia analytických jednotiek ministerstiev a predstavitelia zainteresovaných aktérov na expertnej úrovni. Rovnako ako pri Rade vlády, aj štatút Pracovnej skupiny spomína presadenie Agendy 2030 ako celku, t.j. vrátane migračnej politiky.

Takže si to zhrňme – vláda sa zaviazala presadiť Agendu 2030. Súčasťou programu Agenda 2030 je aj podpora migračnej politiky, resp. mobility. V bode Cieľ 10.7 tejto Agendy sa píše: „Uľahčiť systematickú, bezpečnú, pravidelnú a zodpovednú migráciu a mobilitu ľudí, a to aj prostredníctvom implementácie plánovaných a dobre manažovaných migračných politík

Marákešská deklarácia sa odkazuje na migračnú časť Agendy 2030

Na migračný cieľ Agendy 2030 sa priamo odvoláva Marákešská deklarácia týkajúca sa afrických a európskych krajín, ktorú Slovensko podpísalo. Dá sa povedať, že je to ústredná myšlienka deklarácie.

Akčný plán pre Marákeš 2018-2020 začína odkazom na Agendu 2030 a jej cieľ 10.7. Hneď v druhom odstavci Akčného plánu sa potom píše: „Rabatský proces od svojho vzniku dôsledne propagoval pozitívny potenciál riadenej migrácie a kľúčovej úlohy diaspóry v krajinách pôvodu, tranzitu a určenia. Posilnenie synergií medzi migráciou a rozvojom je prioritnou oblasťou a špecifickou črtou Rabatského procesu. Partneri dialógu súhlasia, že budú pokračovať v tejto ceste a sústredia väčšinu svojich aktivít zameriavajúc sa na maximalizáciu prínosov migrácie pre rozvoj, vrátane v prvom rade členov diaspóry v tomto procese.

Vláda sa po celé roky vyjadruje len v neurčitých termínoch, že nebude podporovať migračné kvóty nariadené Európskou Úniou. No zároveň sa nikde nevyjadrila, že Agendu 2030 bude plniť s výhradou, t.j. že odmietne jeden konkrétny cieľ z oblasti migrácie. Naopak, zástupca slovenskej vlády odišiel do Maroka, kde svojim podpisom potvrdil, že práve tento cieľ je platný a vláda bude špecificky trvať na jeho implementácii

Slovenska vláda sa zaviazala plniť Agendu 2030. Vytvorila na to nielen nový orgán, ale verejne vyslovila záväzok, že sa Agenda 2030 stane súčasťou všetkých verejných politík. To slovo všetkých je dôležite. Nikde sa totiž nepíše, že budeme plniť Agendu 2030 s výnimkou politiky migrácie.

Nevšímajte si slová, ale praktické kroky

Námietky kritikov, že Agenda 2030 je len ďalší z rady bezvýznamných dokumentov OSN kríva pri pohľade na realitu

Problém je totiž v tom, že sme vytvorili dôležitý vládny orgán, budeme investovať (zatiaľ neznáme) prostriedky a odišli sme do Maroka, kde sme potvrdili deklaráciu, ktorá je priamo z cieľa 10.7 Agendy 2030 odvodená.

Vláda sa celý čas oháňa, že nás nikto k ničomu nezaviazal.

Prečo však vytvárame špeciálny orgán vlády, ktorý má úlohu presadiť všetky politiky Agendy 2030? T.j. vrátane migračnej politiky.

Prečo vytvárame pre tieto účely Národný investičný plán Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030? Koľko to bude stáť? Kto dal na to vláde mandát a súhlas. Čo všetko sa v tom pláne skrýva?

Prečo ideme na konferenciu, ktorá je podľa opisov našich predstaviteľov prezentovaná ako málovýznamná a podpisujeme nejaké, „právne nezáväzné“ dokumenty, kde sa Slovensko hlási k podpore migrácie?

Prečo sa vo vyhlásení Marákešskej deklarácie hodnotia predchádzajúce obdobia a konštatuje sa kus vykonanej práce – napríklad si všimnite, že v akčnom pláne sa nikde nevyskytuje špecifický bod boja proti xenofóbii a extrémizmu, o ktorom sa hovorí v prvej časti. Nie je to náhodou príznak toho, že saurobil kus práce“ na tomto poli?

Prečo vláda všestranne podporuje státisíckami eur mimovládne organizácie, ktoré podporujú migračnú politiku? A prečo sa spomína „expertná pomoc“ pri činnosti Pracovnej skupiny, ktorá implementuje Agendu 2030 do verejných politík? Nie je to náhodou snaha umiestniť členov týchto mimovládok do stredu diania, aby mohli riadiť verejnú politiku oni sami?

Je to príliš veľa náhod. A v politike na náhody verí málokto

Záver

Záver je jednoznačný. Slovenská vláda je pripravená plniť záväzok z Agendy 2030 z oblasti migračnej politiky

Uľahčiť systematickú, bezpečnú, pravidelnú a zodpovednú migráciu a mobilitu ľudí, a to aj prostredníctvom implementácie plánovaných a dobre manažovaných migračných politík

Vláda manažuje migračnú politiku veľmi dobre. Až tak, že napriek všestrannej tichej príprave a viacerých krokom, napríklad v oblasti „boja proti extrémizmu,“ si doteraz málokto tieto prípravy všimol. O to viac budeme prekvapení neskôr.

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This