Vyberte položku Stránka

Dvojité štandardy a poriadok založený na pravidlách.

Dvojité štandardy a poriadok založený na pravidlách.

Pred rokom tohto roku som vystúpil na konferencii v Inštitúte sociálno-ekonomického a politického výskumu v Moskve na tému „Argumentácia ľudských práv a dvojité štandardy v poriadku založenom na pravidlách„. Diskutovalo sa o jeho zverejnení na ruskej webovej stránke, ale keďže sa to nestalo, rozhodol som sa ho tu zverejniť. Je to dlhé, ale dúfam, že to bude stáť za to. K veci:

[sociallocker][/sociallocker]

Argumentácia ľudských práv a dvojité štandardy v poriadku založenom na pravidlách

Paul Robinson je profesorom na Graduate School of Public and International Affairs na Univerzite v Ottawe a autorom mnohých kníh o Rusku a sovietskej histórii, vrátane „veľkovojvoda Nikolaj Nikolajevič: najvyšší veliteľ ruskej armády“

Pri hľadaní riešenia súčasného napätia medzi Ruskom a Západom musíme najprv určiť, aký je základný problém. Pre mnohých na Západe je hlavným problémom ruská agresia, diktátorská povaha ruského režimu a dokonca zlý charakter prezidenta Vladimira Putina. Pre mnohých v Rusku je to americká hegemónia a západné dvojité štandardy. Je pomerne bežná mať sklon pri nazeraní na príčinu konfliktu ako prameniacu v nepriateľskej povahe toho druhého. Avšak analytici medzinárodných vzťahov už dávno pochopili, že konflikt je veľmi často produktom nie agresie jedného alebo druhého, ale zlom pochopení a obojstranným nedorozumením. Toto má následne svoje vlastné príčiny, ktorých je príliš veľa na to, aby sme ich tu mohli opísať, ale jedným z dôvodov nedorozumenia je skutočnosť, že rovnaké slová alebo rovnaké pojmy majú odlišný význam voči rôznym ľuďom.

Napríklad pred niekoľkými rokmi Rusko a krajiny NATO dosiahli dohodu, že bezpečnosť v Európe by mala byť považovaná za nedeliteľnú. Ale pochopili to úplne rozdielne. Rusi si mysleli, že to znamená, že NATO súhlasilo s tým, že európska bezpečnosť musí zahŕňať celú Európu vrátane Ruska bez rozdielov v geografickom zmysle. NATO sa však domnievalo, že Rusko súhlasilo s tým, že bezpečnosť je nedeliteľná v tom zmysle, že by sa nemala rozdeľovať na rôzne druhy bezpečnosti, ako je vojenská bezpečnosť a bezpečnosť ľudí. Takže NATO prijalo predstavu, že ľudské práva sú neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti. Toto vzájomné nedorozumenie znamenalo, že budúce diskusie o tejto záležitosti neviedli nikam.

Rusko a západné krajiny dnes tvrdia, že veria v medzinárodný poriadok založený na pravidlách a každý obviňuje druhého z porušovania pravidiel medzinárodného systému; Rusko pripojením Krymu a podporou povstania na Ukrajine; a Západ tým, že napadol Irak, zvrhol Muamara Kaddafiho a podporil povstanie v Sýrii. Dnes chcem ukázať, že časť problému spočíva v tom vo veľmi odlišnom výklade poriadku založenom na pravidlách oboma stranami. Pre Rusko je to systém, v ktorom platí rovnaký súbor pravidiel pre všetkých. Na Západe je to systém, v ktorom sa uplatňuje jeden systém pravidiel na spravodlivú stranu a iný systém na nespravodlivú stranu. To vedie Rusko k obvineniu Západu z dvojitých štandardov. V istom zmysle je toto obvinenie opodstatnené, ale nie je to len prípad pokrytectva, ale aj prípad rozdielneho pochopenia toho, čo vlastne pravidlá znamenajú.

Jedným z najvýznamnejších pokusov prepísať pravidlá medzinárodného systému v posledných rokoch bolo pred niekoľkými desiatimi rokov objavenie myšlienky Zodpovednosti za ochranu. Idea Zodpovednosti za ochranu zvlášť ťažila vzhľadom ku kritériám západnej teórie spravodlivej vojny. Z dôvodu dnešnej argumentácie sa chystám preskúmať jeden prvok teórie spravodlivej vojny a objasniť, ako jeho pochopenie ovplyvnili úvahy o ľudských právach. Cieľom nie je diskutovať o vojenskej etike, ale len to použiť ako príklad na ilustráciu toho, ako úvahy založené na individuálnych ľudských právach vedú k prepísaniu pravidiel spôsobom, ktorý nastavuje dvojité štandardy. Prostredníctvom toho podporím teóriu, že problémy medzi Ruskom a Západom sú aspoň čiastočne odvodené od skutočnosti, že Rusko naďalej vníma myšlienku poriadku založeného na pravidlách prostredníctvom nejakého druhu zamerania sa na pravidlá logičnosti, ktoré kladú dôraz na symetriu čo sa týka uplatňovania pravidiel, zatiaľ čo Západ sa čoraz viac obracia k uvažovaniu založenom na právach, ktoré kladú dôraz na asymetrii.

Aby sme to ilustrovali, začnem odkazom na niekoľko kľúčových konceptov v rámci „teórie spravodlivej vojny“. Jedná sa o rozdiel jus in bello / jus ad bellum (právo vo vojne / právo na vojnu, lat.) a morálnu rovnosť vojakov. Prvý z pojmov sa týka koncepcie, podľa ktorej pravidlá, ktoré určujú, či človek vôbec môže viesť vojnu, jus ad bellum, sa úplne odlišuje od pravidiel, ktoré určujú, čo môže robiť počas vojny, jus in bello, Je jedno, či je vojna spravodlivá alebo nespravodlivá, musí sa stále riadiť rovnakými pravidlami. Zoberme si príklad, keď Nemecko napadlo Sovietsky zväz, Sovieti boli viazaní rovnakými vojnovými pravidlami ako Nemci, hoci Nemci boli vinnou stranou. Rovnako, ako bolo nesprávne, že Nemci vraždili civilistov, bolo aj pre Sovietov zlé vraždiť civilistov. Z hľadiska pravidiel existuje symetria. Z toho vyplýva, že jednotliví vojaci nie sú morálne ani právne zodpovední za vojny, ktoré bojujú, inými slovami za ad bellum, len za ich správanie počas vojny, in bello. To znamená, že vojaci na oboch stranách sú považovaní za morálne rovnakých. Sovietsky vojak má právo strieľať na nemeckého vojaka. Ale nemecký vojak má tiež právo strieľať na sovietskeho vojaka. Pokiaľ Nemec len strieľa na iných vojakov, dovtedy sa to nepovažuje za porušenie pravidiel alebo za nesprávne morálne správanie. Môže byť nemeckým vojakom a stále byť čestným vojakom. Skutočnosť, že bojuje kvôli zlej príčine, nemá vplyv na jeho osobný morálny stav. Na druhej strane skutočnosť, že sovietsky vojak bojuje za spravodlivú vec, mu nedovolí robiť čokoľvek, na čo sa mu páči. Aj on musí strieľať iba na vojakov. Opäť máme symetriu pri uplatňovaní pravidiel.

Na toto je veľmi dobrý dôvod. Ak máte asymetrické pravidlá a hovoríte, že jus in bello závisí od jus ad bellum, aby sa na spravodlivú stranu uplatňovali odlišné pravidlá na rozdiel od nespravodlivých strán, potom kto má pravdu, kto je správna strana? Každý bude tvrdiť, že je spravodlivou stranou, a tak bude požadovať ďalšie práva, ktoré s tým prichádzajú, zatiaľ čo popierajú akékoľvek práva pre druhú stranu. V dôsledku toho sa vzájomná úcta rozpadne, nebude existovať zmysel pre reciprocitu a žiadny stimul na dodržiavanie pravidiel. Obmedzenie bude oveľa ťažšie. Drsné skúsenosti ukázali, že je potrebné, aby každá strana bola rovnaká, pretože to je jediný spôsob, ako ich prinútiť dodržiavať pravidlá. Takže v podstate je tradičný systém systémom založenom na logike pravidiel následkov. Vytvárame pravidlo symetrie, pretože pravidlo asymetrie má strašné následky.

Teória spravodlivej vojny je, samozrejme, oveľa viac, ako len pravidlo následkov. Nie je to vôbec súvislá a logická teória. Je to zmiešanina rôznych etických systémov, ktoré sa stáročia hádžu na kopu jeden cez druhý. Takže obsahuje trochu kresťanskej teológie, niektoré deontologické úvahy, nejaké úvahy o dôsledkov, trocha etiky založenej na práve, štipku etiky cnosti a tak ďalej. To odráža skutočnosť, že sa pokúša regulovať to, čo je veľmi komplikovaný jav, ktorý nemôže byť náležite zahrnutý do jedného etického systému.

Alebo prinajlepšom to doteraz bolo takto. V uplynulých niekoľkých desaťročiach narastá tendencia prehodnocovať teóriu o spravodlivej vojne len na základe samotnej logiky ľudských práv. Takže filozofi vzali  ľudské práva za východiskový bod a potom povedali: „Ok, poďme sa pozrieť na otázky vojnových pravidiel od začiatku a uvidíme, aké by mali byť, ak budeme vychádzať z predpokladov ľudských práv.“ A filozofi sa dostali na veľmi zvláštne územie.

Najvýznamnejším z týchto filozofov je Jeff McMahan z Rutgers University, ktorý napísal mimoriadne dôležitú knihu nazvanú Killing in War (2009). McMahan má veľmi dobré úmysly. Chce zmeniť etiku vojny tak, aby vojna v skutočnosti nebola možná. Tvrdí, že dôvodom, prečo k vojnám dochádza, je viera ľudí v oddelenie jus in belli a jus ad bellum to, že ľudia veria v morálnu rovnosť vojakov. V dôsledku toho si ľudia nemyslia, že sa majú starať o spravodlivosť alebo nespravodlivosť vojny, v ktorých bojujú a sú dosť ochotní bojovať v tom, čo sa považuje za nespravodlivú vojnu. McMahan to chce urobiť nemožným, chce aby si ľudia uvedomili, že nemôžu legitímne bojovať v nespravodlivých vojnách. Preto sa snaží o demontáž ad bellum resp. in bello rozdelenia a morálnej rovnosti vojakov pomocou úvah o ľudských právach.

McMahan zadáva otázku: prečo ľudia môžu zabíjať iných ľudí vo vojne? Z hľadiska ľudských práv má každý právo na život. Jediným oprávneným dôvodom na zabíjanie ľudí je preto aktivita, na základe ktorej by toto právo stratili. Tak čo musia urobiť? Zvyčajnou odpoveďou je, že sa zaoberajú poškodzovaním ostatných, ak nie priamo, prinajmenšom ako súčasť veľkého mechanizmu, ktoré sa zaoberá poškodzovaním iných. Pretože ubližujú, strácajú právo na život. Preto ich môžete zabiť. Toto je nezmysel, hovorí McMahan. Ak ťa udriem bez rozumného dôvodu a potom ma udrieš späť, nestrácaš svoje právo nebyť mnou opäť udrený. Podobne, ak policajt strieľa na ozbrojeného zločinca, policajt nestráca svoje právo, aby nebol zastrelený zločincom. Je to preto, že slúži spravodlivému dôvodu, zatiaľ čo zločinec slúži nespravodlivému. Práva preto nemožno oddeliť od otázok spravodlivosti. Práva spravodlivých nie sú totožné s právami nespravodlivých. Existuje asymetria práv. Z toho vyplýva, že jus in bello je v skutočnosti závislá od jus ad bellum a neexistuje morálna rovnosť bojovníkov. Ak som nemecký vojak a ty sovietsky vojak, skutočnosť, že strieľaš na mňa, mi nedáva právo strieľať na teba.

McMahan ďalej tvrdí, že nespravodlivá strana stráca skoro všetky svoje práva. Nie je dokonca povolené strieľať na iných vojakov, pretože vojaci na strane spravodlivosti neurobili nič, kvôli čomu by stratili právo na život. Preto všetci vojaci na nespravodlivej strane sú proste a jednoducho vrahovia. Na druhej strane spravodlivá strana získava ďalšie práva. Na nepriateľskej strane je množstvo ľudí vrátane mnohých civilistov, ktorí pracujú v odvetviach a úradoch, ktoré podporujú vojnové úsilie, a ktoré v skutočnosti pomáhajú a podporujú nespravodlivú vec. Na obranu svojho vlastného práva na život môže spravodlivá strana, hovorí McMahan, napadnúť týchto civilistov, ktorí sa správajú nespravodlivo. Na nespravodlivej strane mizne hranica medzi vojakmi a civilistami. Všetky sú legitímne ciele. Takže, predtým sme mali situáciu, keď práva oboch strán boli v skutočnosti vyrovnané. Teraz práva jedného z nich klesli a práva druhého z nich vzrástli.

Nie je to len filozofické zamyslenie. Toto je v skutočnosti to, čo sa stalo počas americkej vojny proti teroru. Keď Američania napadli Afganistan, zajali Talibancov, ktorí neboli považovaní za vojnových zajatcov, ale za zločincov. Vezmite si napríklad prípad Omara Khadra, ktorý je dobre známy v Kanade. Mal 15 rokov, keď údajne hodil granát na amerického vojaka a zabili ho. Stalo sa to uprostred boja. Podľa tradičného konceptu morálnej rovnosti vojakov mal Khadr absolútne právo hodiť granát, keď Američania zaútočili na dom, v ktorom žil. Bol však súdený a odsúdený za vraždu. Podľa novej americkej interpretácie legislatívy nemá nespravodlivá strana právo opätovať streľbu. Na druhej strane, Američania a ich spojenci majú ďalšie práva. V rozsahu, o ktorom sa hovorilo, že je v poriadku priamo sa zamerať na civilistov sa útoky neuskutočnili. Ale koncept proporcionality sa rozšíril dosť na to, aby boli povolené veľké množstvo civilných úmrtí ako tzv. vedľajšie škody. V jednom zaujímavom prípade dvaja Izraelčania, Amos Yadlin, bývalý šéf izraelskej vojenskej spravodajskej služby a Asa Kasher, prominentný etik, tvrdili, že život izraelského vojaka má rovnakú hodnotu ako život izraelského civilistu a že vojaci by sa preto nemali vystavovať veľkému dodatočnému riziku zranenia, aby splnili príkaz chrániť palestínske civilné obyvateľstvo. Izraelskí vojaci nestrácajú svoje právo na život, pretože bojujú za spravodlivú vec, zatiaľ čo pri Palestínčanoch to nie je to isté. Pri posudzovaní toho, čo je proporcionálne, preto nemajú palestínske životy takú hodnotu ako izraelské.

Aby sme ilustrovali, kde sme skončili, zoberme si ďalší príklad z Druhej svetovej vojny. Podľa McMahanovej logiky založenej na ľudských právach britská posádka bobardéru, ktorá zvrháva bomby na nemecké mesto, by bola konajúca podľa práva. Ale nemecký nočný stíhací pilot, ktorý sa snažil zostreliť bombardér, by nebol v práve. To aj napriek tomu, že posádka bombardéru vykonáva čin, ktorý zabíja civilistov, pričom nočný stíhač bráni civilistov a streľa len vojnových protivníkov.

Môžete vidieť, kam toto smeruje. Keď prestanete posudzovať veci z hľadiska pravidiel vyplývajúcich z dôsledkov a zbavíte sa komplexnej zmesi etických systémov vybudovaných v priebehu času a namiesto toho začnete nazerať na veci čisto z hľadiska ľudských práv, skončíte v pozícii, v ktorej sú dvojité normy nielen prípustné ale sú dokonca správne. Skutočnosť, že existujú dvojité normy, neznamená, že nejde o systém založený na pravidlách; je to len systém, ktorý klasifikuje ľudí do dvoch rôznych kategórií a uplatňuje na každú z nich rôzne pravidlá.

Toto platí nielen na úrovni jednotlivcov, ale aj na úrovni štátov. Brian Orend je profesor etiky na univerzite vo Waterloo v Kanade a napísal niekoľko kníh o etike vojny, vrátane jednej z nich nazvanej Morálka vojny, ktorá sa zaoberá témou logiky úvah o ľudských právach. Orend tvrdí, že určité základné, podstatné ľudské práva sú všeobecne platné. Každý má na ne právo. Dáva si pozor, aby obmedzil tieto práva len na niekoľko, napríklad na právo na život, ale napriek tomu kategoricky trvá na tom, že sú univerzálne. Orend tvrdí, že štát, ktorý tieto práva nechráni, inými slovami štát, ktorý nie je, ako to definuje, „minimálne spravodlivý“, nemá zvrchovanosť. Suverenita pochádza od ľudí. Nie je to niečo, čo je vlastnosť štátu. Štáty nemajú práva. Práva majú ľudia. Ak nie je štát minimálne spravodlivý preto, že porušuje ľudské práva, nemá teda zvrchovanosť, a preto nemá právo nebyť napadnutý. Orend je v tom úplne otvorený. Štát, ktorý nie je minimálne spravodlivý, nemá žiadne právo nebyť napadnutý. Podľa tejto logiky Orend podporil inváziu do Iraku. Režim Saddáma Husajna nebol minimálne spravodlivý. Invázia do Iraku nebola preto nemorálnym alebo trestným činom, pretože režim nemal suverenitu a tým pádom bol oprávneným terčom pre inváziu.

Nespravodlivý štát môže byť nielen napadnutý, ale nemá ani právo brániť sa, keď je napadnutý. David Rodin z Oxfordskej univerzity ešte naviac tvrdil, že žiaden štát nemá právo na sebaobranu. Opäť tento návrh zakladá na úvahe o ľudských právach. Je to však úplne nepraktický záver. Žiadny štát by ho nikdy neprijal. Príklad ukazuje absurdity, kam vedú úvahy ľudí o ľudských právach. Pritom odôvodnenie samo osebe nie je zlé. V skutočnosti je veľmi dobré, ak akceptujete základný predpoklad, že každá etika je vždy záležitosťou ľudských práv a preto zahodíte všetky závery, ktoré ste získali zo stáročí praktických skúseností. Je to trochu ako obraz Clauda Moneta, ale obrátený. Poznáte to, keď stojíte blízko obrazu Moneta, nepripomína vám to nič známe, ale ak ustúpite o krok naspäť, zistíte, že je to Londýnsky most v hmle. Toto je rovnaké, ale naopak. Zblízka, je to úplne logické. Úvahy sú bezchybné. Ale urobte krok naspäť, a uvedomíte si, že je to šialenstvo.

Zameranie sa na ľudské práva ako zdroj etického uvažovania je na Západe pomerne rozšírené. Pred pár rokmi som napísal článok, ktorý ma vyžadoval, aby som premýšľal o tom, odkiaľ pochádza povinnosť. Preto som hovoril so svojou kolegyňou, ktorá vyučuje na kurz, ktorý ponúkame našim študentom na morálne úvahy. Spýtal som sa jej: „Prečo majú ľudia povinnosti?“ Odpovedala slovami, že v súčasnosti všetky etické úvahy sú založené na ľudských právach a preto ak máte voči niekomu povinnosť, musí to byť preto, že ten niekto má na niečo právo. Túto odpoveď som považovala za zaujímavú kvôli presvedčeniu mojej kolegyne, že je to všetko otázkou ľudských práv.

Rozmach tohto spôsobu uvažovania nás na Západe priviedlo k takému spôsobu argumentácie, ktorý som opísal až doposiaľ, čo v skutočnosti likviduje systémy pravidiel vzťahujúce sa na všetkých a nahradzuje ich asymetrickými systémami, v ktorých vnímanie spravodlivosti a nespravodlivosti určuje aké pravidlá a na koho sa budú vzťahovať. Ak Amerika poskytne pomoc rebelom v Sýrii, je to v poriadku, pretože režim Bashar al-Assada nie je minimálne spravodlivý štát a tak stratil svoje právo nebyť napadnutý a pretože Američania sú spravodliví, tak sú opravnení pôsobiť ako svetoví policajti. Ak však Rusko poskytne vláde Sýrie pomoc, potom je to zlé, pretože pomáha nespravodlivému štátu, ktorý zneužíva ľudské práva. Podobne, ak ruské bomby zabíjajú civilistov v Aleppo, je to zlé, pretože je to na podporu nespravodlivej veci. Ale ak americké bomby zabili civilistov v Mosule, to je poľutovaniahodné, ale prijateľné, pretože je to v spravodlivej veci. To, čo sa javí ako dvojitý štandard, je logickým a pravdepodobne nevyhnutným dôsledkom toho, že morálne súdy sa zakladajú výlučne na ľudských právach.

To spôsobuje veľa problémov, z ktorých jeden je, že tí, ktorí sú zaradení do nespravodlivých kategórií, zjavne odmietnu toto odôvodnenie. To pomáha zintenzívniť rusko-západné napätie, pretože pokiaľ vidím, Rusi sa z väčšej časti nepridržiavajú rovnakého prístupu založeného na právach pri morálnych argumentoch. Ruský prístup zostáva tradičnejším a je v súlade s pravidlom logiky dôsledkov. Preto tu máme na koniec dvoch protagonistov, ktorí hovoria, že chcú to isté, ale znamená to veľmi odlišné veci. Keď Rusko tvrdí, že podporuje poriadok založený na pravidlách, znamená to systém, v ktorom platia rovnaké pravidlá pre všetkých. Všetky štáty sú suverénne a rovné. Keď Západ tvrdí, že podporuje poriadok založený na pravidlách, má na mysli ten, v ktorom Západ presadzuje pravidlá. Preto to vyzerá skôr ako konanie polície, zatiaľ čo jeho nepriatelia sa javiac skôr ako zločinci. Ako uviedol McMahan, polícia môže strieľať na zločincov, zatiaľ čo zločincom nie je povolené strieľať naspäť. A tak poriadok založený za západných pravidlách je vo svojej podstate nerovný.

Doteraz som sa sústredil na nedostatky pri argumentácii odvodených od ľudských práv, ale stojí za zmienku, že pohľad vyplývajúci z pravidiel dôsledkov, tiež nie je bez problémov. Pravidlo dôsledkov možno považovať za veľmi necitlivé. Vyžaduje, aby ľudia ignorovali nespravodlivosť, aby sa riadili pravidlami. V západných úvahách o zahraničných záležitostiach za posledných 20 rokov sa mimoriadne rozšíril náhľad vyplývajúci z ľudských práv. Časť dôvodov, prečo k tomu došlo, je, že v dôsledku genocídy v Rwande a vojny v Juhoslávii mnohí intelektuáli cítili, že je neprípustné nečinne sedieť, pretože pravidlá medzinárodného systému to zakázali. Preto začali požadovať, aby sa pravidlá zmenili. Takže môj cieľ v tejto prezentácii nie je povedať, že jeden pohľad na veci je lepší ako ten druhý a ukazovať prstom na jednu alebo druhú stranu kvôli zlému stavu rusko-západných vzťahov. Skôr ide o to, určiť problém. Problém sa zdá existencia rozdielnych interpretácií toho, čo znamená systém založený na pravidlách. To vedie k nedorozumeniam a vzájomnej nedôvere. Ak chceme zlepšiť vzťahy, musíme prekonať toto nedorozumenie a dosiahnuť spoločný výklad pravidiel.

V skutočnosti existujú len tri spôsoby, ako to urobiť.

1) Rusko opustí svoj súčasný spôsob myslenia a plne si osvojí ten západný. Nemyslím si, že sa to stane.

2) Západ opustí svoj spôsob myslenia a plne si osvojí ten ruský. Som si istý, že sa to nestane.

Alebo

3) Bude nájdený spôsob zosúladenia oboch perspektív, čo prináša novú syntézu, ktorá je uspokojivá pre všetkých. Nie som si istý, či to možno urobiť, ale zdá sa mi, že je mierne sľubnejšou cestou z našich ťažkostí ako možnosti 1) alebo 2).

Z čoho by táto syntéza mohla pozostávať, nie som schopný povedať, ale stojí za to pokračovať. Takže na konci svojej prezentácie pripúšťam, že som nezistil riešenie našich súčasných ťažkostí, ale aspoň som určil úlohu pre filozofov a politických mysliteľov. Môže sa stať, že úloha bude úspešne dokončená.

Zdroj: Prednáška Paula Robinsona

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This