Na príklade energetiky je dobré vidieť akým spôsobom postupne vzniká federatívny model v Európe. Na jednej strane sú jasne identifikované záväzky, ktoré musí Slovensko naplniť, na druhej strane opäť je vidieť prístup NR SR, ktorá tak robí bez verejnej diskusie a mimo pléna NR SR. Prinášame Vám celé znenie materiálu:

Rada pre dopravu, telekomunikácie a energetiku

26. jún 2017

Návrhy stanovísk Slovenskej republiky

1. Schválenie programu

Nelegislatívne činnosti

2. (príp.) Schválenie zoznamu bodov A

Prerokúvanie legislatívnych aktov

(verejné rokovanie v súlade s článkom 16 ods. 8 Zmluvy o Európskej únii)

3. (príp.) Schválenie zoznamu bodov A

4. Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (prvé čítanie)

Medziinštitucionálny spis: 2016/0376 (COD)

 • všeobecné smerovanie

15091/16 ENER 413 ENV 754 TRANS 473 ECOFIN 1149 RECH 340

IA 124 CODEC 1789

+ ADD 1

+ ADD 1 REV 1 (sv)

5. Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov (prvé čítanie)

Medziinštitucionálny spis: 2016/0381 (COD)

 • všeobecné smerovanie

15108/16 ENER 416 ENV 756 TRANS 477 ECOFIN 1152 RECH 341

IA 125 CODEC 1797

+ ADD 1

6. Balík opatrení v oblasti čistej energie (prvé čítanie)

a) Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie)

Medziinštitucionálny spis: 2016/0379 (COD)

15135/16 ENER 418 ENV 758 CLIMA 169 COMPET 637 CONSOM 301

FISC 221 IA 131CODEC 1809

+ REV 1 (en)

+ REV 2 (da)

+ ADD 1

+ ADD 1 REV 1 (en)

+ ADD 2

+ ADD 2 REV 1 (en)

b) Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie)

Medziinštitucionálny spis: 2016/0380 (COD)

15150/16 ENER 420 ENV 760 CLIMA 171 COMPET 640 CONSOM 302

FISC 222 IA 133 CODEC 1816

+ REV 1 (en)

+ REV 2 (fr, it)

+ ADD 1

+ ADD 1 REV 1 (en)

c) Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie, ktorým sa zrušuje smernica 2005/89/ES

Medziinštitucionálny spis: 2016/0377 (COD)

15151/16 ENER 421 IA 136 CODEC 1817

+ ADD 1

d) Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie)

Medziinštitucionálny spis: 2016/0378 (COD)

15149/16 ENER 419 IA 134 CODEC 1815

+ ADD 1

e) Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (prepracované znenie).

Medziinštitucionálny spis: 2016/0382 (COD)

15120/16 ENER 417 CLIMA 168 CONSOM 298 TRANS 479 AGRI 650

IND 261 ENV 757 IA 130 CODEC 1802

+ REV 1 (en)

+ ADD 1

+ ADD 1 REV 1 (en)

f) Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riadení energetickej únie, ktorým sa mení smernica 94/22/ES, smernica 98/70/ES, smernica 2009/31/ES, nariadenie (ES) č. 663/2009/ES, nariadenie (ES) č. 715/2009/ES, smernica 2009/73/ES, smernica Rady 2009/119/ES, smernica 2010/31/EÚ, smernica 2012/27/EÚ, smernica 2013/30/EÚ a smernica Rady (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 525/2013

Medziinštitucionálny spis: 2016/0375 (COD)

15090/1/16 ENER 412 CLIMA 167 IA 123 CODEC 1788 REV 1

+ ADD 1 REV 1

 • správa o pokroku

7. Vzájomné prepojenia: aktualizované informácie o súčasnom stave a ich riešenie v balíku opatrení v oblasti čistej energie

 • výmena názorov

Rôzne

8. a) Najnovší vývoj vonkajších vzťahov v oblasti energetiky

 • informácie Komisie

b) pracovný program nadchádzajúceho predsedníctva

 • informácie estónskej delegácie

Bod č. 4

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (prvé čítanie)

2. Naposledy prerokované v

Výbor stálych predstaviteľov (COREPER 1); 14. 06. 2017

3. Gestor

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

4. Obsah a cieľ

Návrh revízie smernice o energetickej efektívnosti je súčasťou balíčka „Čistá energia pre všetkých Európanov“, ktorý Európska komisia predložila 30. novembra 2016. Návrh je zameraný na rozšírenie záväzkov energetickej efektívnosti do roku 2030 a stanovuje záväzný cieľ 30 %-ného zníženia energetickej spotreby. Diskusie k tomuto návrhu prebiehajú už od januára tohto roku v rámci Pracovných skupín Rady pre energetiku (EWP).

Cieľom MT PRES je predložiť kompromisný text návrhu smernice, ktorou sa mení dopĺňa smernica 2012/27/EU o energetickej efektívnosti, na diskusiu a schválenie všeobecného prístupu.

Prvá verzia návrhu pre všeobecný prístup bola predstavená dňa 12.6.2017. Po zasadnutí COREPER zo dňa 14.6.2017 zostáva otvorených viacero dôležitých otázok, ku ktorým majú ČŠ protichodné názory.

5. Pozícia SR

 • SR podporuje nezávislý cieľ energetickej efektívnosti pre rok 2030 na EU úrovni vo výške 27%. Je potrebné zachovať charakter nezáväznosti cieľov v celej smernici v súlade so závermi Európskej rady z októbra 2014.

 • SR upozorňovala na prepojenie tohto návrhu s návrhom nariadenia o riadení energetickej únie, kde sa taktiež uvádzajú ciele energetickej efektívnosti. Texty oboch dokumentov je potrebné zladiť tak, aby texty požadovali rovnaké ciele, napriek tomu pretrváva legislatívny rozpor stanovenia cieľa a charakteru záväznosti a výšky cieľa energetickej efektívnosti, keďže jeden dokument je nariadenie a druhý smernica. Diskusia k cieľu energetickej efektívnosti mimo smernicu o energetickej efektívnosti je pre SR neprijateľná.

 • Ustanovenia článku 7 sú pre SR problematické z dôvodu nedostatku flexibility textu, ktorý neumožňuje vykonanie úsporných opatrení v niektorých pre SR kľúčových oblastiach. Formulácia textu čl. 7 predstavuje záväzný cieľ, ktorý nie je v súlade so závermi Európskej rady z októbra 2014. Nový návrh flexibility MT PRES v bode 4b nezmenil zákaz započítavania časti úspor energie z prvej periódy do druhej, čím sa zakazuje započítavať až 61% z aktívnych úspor, najmä z obnovy budov v rokoch 2019 a 2020 – SR požaduje započítanie všetkých opatrení pred rokom 2020, ktoré prinášajú úspory po roku 2020. Nový text k energetickej chudobe je v rámci kompromisu možné akceptovať.

 • Nie je jasne vyriešené postavenie cieľa a celého článku 7 v smernici, keďže sa má jednať iba o jeden z nástrojov v rámci smernice o energetickej efektívnosti, pričom tu hrozí prekročenie národného príspevku k cieľu 2030 iba na základe plnenia tohto článku bez akejkoľvek možnosti úpravy takéhoto ustanovenia, čím je porušené pravidlo proporcionality. V tomto kontexte pozitívne hodnotíme návrh na revíziu v roku 2025, mali by však do nej byť zapojené ČŠ.

 • SR podmieňuje schválenie bodov čl. 9 až 11a a prílohy VIIa doplnením podmienky nákladovej efektívnosti a kladného vplyvu na úspory energie v prílohe VIIa bode 2 druhom odseku. Na poslednom rokovaní EWP, 8 ČK žiadalo doplnenie nákladovej efektívnosti a kladného vplyvu na úspory energie v tomto bode. Súčasný návrh kompromisu však túto požiadavku nereflektuje a spôsobuje nie 12 ale iba 6-násobné zvýšenie nákladov na rozpočítanie nákladov pri správe bytového domu. Informácie o spotrebe energie založené na údajoch z meračov alebo pomerových rozdeľovačov sa nebudú dávať 12x do roka ale iba 6x do roka. Oboje je pre SR neprijateľné, pretože to nemá žiaden pozitívny vplyv na úspory energie, iba to zvyšuje finančné zaťaženie obyvateľov bytových domov.

 • Vzhľadom na aktuálny vývoj, SR nesúhlasí v článkoch 1, 3, 7 a 9-11a so všeobecným prístupom. Článok 8 o energetickom audite by mal byť súčasťou novely smernice.

6. Návrh na vystúpenie

Vážený pán predseda, vážení kolegovia,

dovoľte mi poďakovať maltskému predsedníctvu za úsilie venované hľadaniu kompromisu k tomuto dôležitému návrhu.

SR podporuje indikatívny cieľ energetickej efektívnosti pre rok 2030 vo výške 27%. SR požaduje definovať charakter nezáväznosti cieľov v celej smernici, aj pokiaľ ide o povinné úspory energie.

Za veľmi dôležité považujem previazanie smernice na návrh nariadenia o riadení energetickej únie. V tomto kontexte by som rád zdôraznil potrebu vyjasniť nezáväznosť odporúčaní Komisie vo vzťahu k politikám členských štátov.

Som si vedomý významu prínosu článku 7. Tu nie je dôležitá len jeho ambícia, ale aj možnosť dosiahnuť stanovený cieľ. Preto potrebujeme väčšiu flexibilitu v možnostiach plnenia požiadaviek v článku 7. Ide predovšetkým o kontinuitu realizovaných opatrení a započítanie všetkých úspor dosiahnutých z opatrení pred rokom 2020 v súlade so životnosťou týchto úspor bez žiadnych obmedzení. Pozitívne vnímam možnosť započítania ďalších malých OZE v kontexte článku 7. Taktiež treba zohľadniť neistotu ohľadom budúceho financovania po roku 2020. Slovensko sa aj z tohto dôvodu zasadzuje za nezáväzný cieľ úspor a víta možnosť revízie jeho výšky, do ktorej treba riadne zapojiť ČŠ.

Naďalej zastávam názor, že podmienky nákladovej efektívnosti a kladného vplyvu na úspory energie by mali byť uplatnené pri fakturácii podľa Prílohy VIIa bod 2.

Som presvedčený, že konštruktívnym prístupom dospejeme k prijateľnému všeobecnému prístupu.

Dear Mr. President, Dear Colleagues,

Let me thank the Maltese presidency for their strong effort in finding the compromise solution to the revised energy efficiency directive proposal.

Slovakia supports the indicative energy efficiency target for 2030 at the level of 27%. Slovakia also requires defining an indicative character of all targets in the energy efficiency directive, also with respect to the energy savings obligation.

I consider the need for setting the proper relation between the energy efficiency directive and the proposal of regulation on governing the energy union to be very important. In this context I would like to emphasise the need to clarify the non-binding character of Commission´s recommendations related to Member States policies,.

I am fully aware of the impacts Article 7. However, it is not only the ambition that is important; we also need a target that is achievable. Therefore we need much higher flexibility in options to fulfil the target of the Article 7. In particular, this means continuity of implemented measures and the inclusion of all of energy savings achieved from the measures implemented before 2020 in line with the lifetime of these savings without any limitations. The option to take into account small renewables in the Article 7 target is considered positively. We also need to be taken into account the uncertainty of future financial framework after 2020. Based on this, Slovakia advocates a non-binding savings target and welcomes the possibility of revising its level after while fully engaging Member States into this revision.

Slovakia is of an opinion that the conditions of cost-effectiveness and positive impact on energy savings should be applied for the billing provisions under Annex VIIa paragraph 2.

I am convinced that a constructive approach will help us to reach an acceptable general approach.

7. Informačná časť

V návrhu smernice sa stanovuje záväzný cieľ 30% v oblasti energetickej efektívnosti na rok 2030, a to na úrovni EÚ. Navrhuje sa, aby členské štáty notifikovali svoje indikatívne národné príspevky k dosiahnutiu tohto cieľa. V prípade, že individuálne príspevky nie sú dostatočné pre dosiahnutie cieľa EÚ na rok 2030, členské štáty majú rokovať a vzájomne sa dohodnúť o zvýšení svojich národných príspevkov. Predlžuje sa povinnosť členských štátov dosahovať každoročne nové úspory vo výške 1,5% ročného množstva energie predanej koncovým odberateľom. Predlžuje sa aj možnosť využiť povinné schémy energetickej efektívnosti alebo alternatívnych opatrení, avšak bude potrebné zohľadniť aspekt energetickej chudoby. Rozširujú sa podrobnosti k článku 7 a v prílohe V smernice tak, aby boli platné aj po roku 2020.

S cieľom posilniť postavenie spotrebiteľov ako kľúčových aktérov na trhu s energiou, sa navrhuje zlepšiť poskytovanie informácií o ich spotrebe energie na vykurovanie a chladenie, posilňujú sa ich práva z hľadiska merania a vyúčtovania tepla, teplej vody a chladu. Tento návrh obsahuje len tie články smernice, ktoré sa musia aktualizovať s ohľadom na časový rámec do roku 2030 a ustanovenia o meraní a vyúčtovaní. S výnimkou technických zmien faktora primárnej energie v prílohe IV (zmena faktora primárnej energie pre elektrinu z 2,5 na 2,0) a delegovania v článku 23 a článku 24 o hodnotení smernice zostávajú ostatné články smernice nezmenené. Niektoré časti smernice sa navrhujú presunúť do iných smerníc. V návrhu novely smernice o energetickej hospodárnosti budov a návrhu nariadenia o riadení energetickej únie sa tiež nachádzajú ďalšie novely smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Na rokovaní COREPER dňa 14.6.2017 sa nedohodol všeobecný prístup k smernici o energetickej efektívnosti. Zostáva otvorených viacero dôležitých otázok, ku ktorým majú ČŠ protichodné názory. Okrem hlavnej politickej otázky týkajúcej sa výšky a charakteru cieľa EÚ pre energetickú efektívnosť na rok 2030, ktorá má byť rozhodnutá na úrovni ministrov, zostávajú otvorené predovšetkým otázky spojené s flexibilitou a ambicióznosťou pri povinných úsporách – najmä započítanie úspor z dlhodobých opatrení, započítanie malých OZE a započítanie úspor z nových budov. (PRES diskusiu neuzavrelo; v najbližších dňoch uskutoční bilaterálne konzultácie s ČŠ a v prípade potreby bude o upravenom návrhu opätovne rokovať COR1 21. 6. 2017, resp. bude upravený text priamo predmetom diskusie ministrov.) Predpokladá sa, že ČŠ finálny kompromis odmietnu.

Bod č. 5

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov (prvé čítanie)

2. Naposledy prerokované v

Výbor stálych predstaviteľov (COREPER 1); 14. 06. 2017

3. Gestor

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

4. Obsah a cieľ

Návrh revízie smernice o energetickej hospodárnosti budov je súčasťou balíčka „Čistá energia pre všetkých Európanov“, ktorý Európska komisia predložila 30. novembra 2016. Základným zámerom návrhu revízie smernice je aktualizovať smernicu o časový rámec do roku 2030, ktorý vyplýva z prijatých klimaticko-energetických cieľov. Návrh integruje dlhodobé stratégie obnovy budov (článok 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti), podporuje využívanie informačných a komunikačných technológií na zaistenie hospodárnosti budov a optimalizuje ustanovenia, ktoré nepriniesli očakávané výsledky. Diskusie k tomuto návrhu prebiehajú už od januára tohto roku v rámci Pracovných skupín Rady pre energetiku (EWP).

Cieľom diskusie je v rámci bodu 5 dosiahnuť dohodu o všeobecnom smerovaní k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov.

5. Pozícia SR

 • Kompromisný návrh revízie smernice 2010/31/EÚ z 9. júna 2017 pripravený MT PRES je pre SR prijateľný.

 • SR oceňuje zachovanie vysokého stupňa flexibility pre aplikáciu navrhovaných zmien na národnej úrovni.

 • SR navrhuje uviesť odsek 3b) článku 8 ako súčasť úvodných ustanovení. Každý ČŠ by si nastavenie povoľovacích a schvaľovacích procesov mal riešiť samostatne v súlade s národnou stratégiou rozvoja elektromobility. Alternatívne je možné doplniť na začiatok odstavca spojenie „where relevant“.

6. Návrh na vystúpenie

Slovenská republika ďakuje MT PRES za vynaložené úsilie smerujúce k dosiahnutiu kompromisu pri zohľadňovaní rôznorodých požiadaviek ČŠ.

Slovenská republika podporuje súčasný kompromisný návrh revízie smernice predložený MT PRES a pozitívne vníma zachovanie vysokej miery flexibility pre aplikáciu navrhovaných zmien na národnej úrovni.

Slovenská republika zastáva názor, že opatrenia na prechod k elektro-mobilite by mali plne korešpondovať s národnou stratégiou rozvoja elektro-mobility každého ČŠ rešpektujúc jeho špecifiká. Z tohto dôvodu si myslíme, že aj povoľovacie a schvaľovacie procesy sa majú riešiť na úrovni každého ČŠ a iba v prípadoch, keď sú úpravy procesov skutočne potrebné a relevantné.

The Slovak Republic thanks the Presidency for the efforts made towards reaching a compromise proposal that reflects various requirements of the Member States.

The Slovak Republic supports the current compromise proposal of the regulation submitted by MT PRES and welcomes maintaining the high level of flexibility for the application of the proposed changes at national level.

The Slovak Republic is an of opinion that measures to promote the shift to electro mobility should definitely be in line with the national strategy for electro mobility development of each Member State respecting its specificities. Therefore we think that permitting and approval procedures should be solved at national level of particular Member State and only in cases where process adjustments are really necessary and relevant.

7. Informačná časť

Návrh smernice bol predložený Komisiou 30. novembra 2016 ako súčasť balíka opatrení na udržanie konkurencieschopnosti Európskej únie – „Čistá energia pre všetkých Európanov“. Kľúčovými oblasťami návrhu sú urýchlenie nákladovo efektívnej obnovy existujúcich budov, stanovenie míľnikov v dlhodobých stratégiách obnovy s cieľom dekarbonizácie fondu budov, prispôsobenie smernice technologickému pokroku a inováciám, prepojenie finančných opatrení s hĺbkou obnovy a dosiahnutými úsporami.

Komisia vychádzala pri príprave návrhu revízie z hodnotenia existujúcich právnych predpisov v oblasti energetickej hospodárnosti budov a ich vykonávania v praxi, pričom v návrhu optimalizuje aj ustanovenia, ktoré nepriniesli očakávané výsledky.

Kompromisný návrh znenia smernice z 9. júna 2017 v porovnaní so znením prvého návrhu revízie z 5. decembra 2016 zmierňuje podmienky, za ktorých sa vyžaduje povinnosť pre vybudovanie infraštruktúry pre elektro-mobilitu (povinnosť platí pre nové budovy a pri významnej obnove budovy za súčasnej podmienky obnovy elektrickej infraštruktúry alebo parkoviska), navrhuje stanoviť cestovné mapy v rámci dlhodobých stratégií obnov (presun z článku 4 smernice EED) s opatreniami a míľnikmi pre zabezpečenie vysoko energeticky efektívneho a dekarbonizovaného fondu budov, navrhuje kompromisnú hranicu pre vykonávanie fyzických kontrol vykurovacích a klimatizačných systémov ako aj alternatívy k fyzickým kontrolám, zavádza alternatívy pre posudzovanie úspor z obnov financovaných z verejnou podporou, zrovnoprávňuje prístup k rôznym zdrojom energie pri výpočte primárneho energetického faktora (PEF) a stanovenie výpočtu PEF ponecháva v kompetencii ČŠ, predlžuje transpozičnú dobu na 2 roky.

Bod č. 6

Balíček „Čistá energia pre všetkých Európanov“

 • správa MT PRES o aktuálnom stave legislatívnych návrhov

a) Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie)

b) Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie)

c) Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie, ktorým sa zrušuje smernica 2005/89/ES

d) Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie)

e) Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (prepracované znenie).

f) Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riadení energetickej únie, ktorým sa mení smernica 94/22/ES, smernica 98/70/ES, smernica 2009/31/ES, nariadenie (ES) č. 663/2009/ES, nariadenie (ES) č. 715/2009/ES, smernica 2009/73/ES, smernica Rady 2009/119/ES, smernica 2010/31/EÚ, smernica 2012/27/EÚ, smernica 2013/30/EÚ a smernica Rady (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 525/2013

2. Naposledy prerokované v

Výbor stálych predstaviteľov (COREPER 1); 14. 06. 2017

3. Gestor

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

4. Obsah a cieľ

V rámci implementácie energetickej únie Európska komisia 30. novembra 2016 predložila balíček legislatívnych a nelegislatívnych dokumentov zameraných na plnenie stanovených cieľov Európskej únie pod názvom „Čistá energia pre všetkých Európanov“. Tento súbor zahŕňa celý rad návrhov o systéme riadenia energetickej únie, dizajne trhu s elektrinou, energetickej efektívnosti, energetickej hospodárnosti budov, obnoviteľných zdrojoch a o ekodizajne (spolu celkovo osem nových legislatívnych dokumentov). Ako celok ho Komisia predstavila na zasadnutí Rady TT/E – energetika dňa 5. decembra 2016, kde ho ministri uvítali. Prvá výmena názorov sa uskutočnila na zasadnutí Rady TT/E – energetika dňa 27. februára 2017. Ministri pri tejto príležitosti zdôraznili, že uvedený balík návrhov si bude vyžadovať pozorné a dôkladné preskúmanie. Podľa Pracovného programu Komisie na rok 2017 musia Parlament a Rada riešiť prednostne všetky legislatívne návrhy energetickej únie, ktoré Komisia predložila v rokoch 2015 a 2016.

MT PRES v rámci tohto bodu odprezentuje správu o pokroku týkajúcu sa šiestich legislatívnych návrhov (cieľom návrhu o energetickej efektívnosti a energetickej hospodárnosti je dosiahnuť dohodu o všeobecnom smerovaní na Rade TT/E 26. júna 2017):

 • Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie)

 • Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie)

 • Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie, ktorým sa zrušuje smernica 2005/89/ES

 • Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie)

 • Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (prepracované znenie).

 • Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riadení energetickej únie, ktorým sa mení smernica 94/22/ES, smernica 98/70/ES, smernica 2009/31/ES, nariadenie (ES) č. 663/2009/ES, nariadenie (ES) č. 715/2009/ES, smernica 2009/73/ES, smernica Rady 2009/119/ES, smernica 2010/31/EÚ, smernica 2012/27/EÚ, smernica 2013/30/EÚ a smernica Rady (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 525/2013

5. Pozícia SR

Nariadenie o vnútornom trhu s elektrinou

 • SR víta návrhy EK zamerané na zlepšenie fungovania trhu EÚ s elektrinou vytvorením rovnakých podmienok, práv a povinnosti pre všetky typy zdrojov a účastníkov trhu vrátane obnoviteľných zdrojov OZE („level playing field“), posilnením krátkodobých trhov a voľnej cenotvorby na veľkoobchodných trhoch a stanovením všeobecných princípov pre zbližovanie distribučných a prenosových taríf a poplatkov za využitie sústav.

 • pre SR sa javia ako najcitlivejšie oblasti zriadenie a právomoci regionálnych operačných centier („ROCs“),  s tým súvisiace obmedzenie zodpovednosti ČŠ za bezpečnosť dodávky elektriny na svojom území a tiež obmedzenie práva ČŠ na voľbu energetického mixu.

 • Z pohľadu SR je predmetom obáv takmer výlučná orientácia na zabezpečenie lepších trhových podmienok pre ďalšie zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov na výrobe elektriny (OZE-E) v kontexte politických cieľov EÚ 2030/ 2050.

 • Ďalej je predmetom obáv návrh na prenos niektorých práv a povinností ČŠ alebo národných PPS na európsku či regionálnu úroveň.

 • MH SR sa domnieva, že niektoré návrhy ustanovení v špecifických oblastiach môžu znamenať porušenie zásad subsidiarity a proporcionality podľa čl. 5 Zmluvy o EÚ

Smernica o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou

 • SR víta dôraz návrhu smernice na centrálne postavenie spotrebiteľa na trhu s elektrinou a súhlasí s posilnením práv a postavenia spotrebiteľov na trhu a že je potrebné dať spotrebiteľom možnosti pre lepšie zapojenie sa na trhu s elektrinou.

 • Z pohľadu citlivosti pre SR sú citlivé najmä ustanovenia, ktoré sa týkajú povinnosti odstrániť cenovú reguláciu do piatich rokov od vstupu smernice do platnosti. SR sa bude zasadzovať za čo najflexibilnejší regulačný rámec na úrovni EÚ založený na princípe subsidiarity, ktorý by rešpektoval odlišné národné podmienky, stupeň rozvoja trhu a rôzne prístupy k ochrane zraniteľných a energeticky chudobných odberateľov.

 • SR má obavy, či nové koncepty, účastníci trhu a užívatelia sústav (agregátori, aktívni odberatelia, lokálne energetické komunity a pod.) sú v smernici v dostatočnom detaile špecifikované a či sú ich práva a povinnosti vyvážené vo vzťahu k tradičným účastníkom trhu a užívateľom sústav..

 • SR sa tiež obáva, že niektoré navrhované opatrenia (napr. v oblasti posilnenia práv odberateľov a v súvislosti s rozvojom inteligentných sústav) môžu viesť k neprimeraným nákladom s negatívnym dopadom na koncové ceny elektriny.

Nariadenie o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie

 • SR vo všeobecnosti víta návrhy EK zamerané na zvýšenie bezpečnosti dodávky v oblasti elektrickej energie v EÚ a stotožňuje sa zo zistením, že v súčasnej dobe existujú rozdiely v posudzovaní rizík medzi ČŠ.

 • SR za problematické považuje ustanovenia, ktoré vedú k posilneniu právomocí a presunu kompetencií na regionálne resp. európske štruktúry (ROC, krízový manažér alebo štáb, príslušný orgán, ACER, EK atď.).

 • Podľa SR akékoľvek neuvážené presúvanie kompetencií bez zodpovednosti na iné orgány môže viesť ku komplikáciám v zvládaní kritických situácií.

 • Ďalej sú pre SR problematické ustanovenia, ktoré zavádzajú nové povinnosti a úlohy pre členské štáty (príslušný orgán) nad rámec súčasných povinností, ktoré môžu znamenať dodatočné administratívne zaťaženie.

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky

 • SR má výhrady najmä vo vzťahu k ustanoveniam týkajúcich sa nových právomocí Agentúry a prenosu niektorých kompetencií národných regulačných orgánov na Agentúru a jej regionálne štruktúry pri niektorých cezhraničných otázkach a rozhodnutiach. Návrh nariadenia predložený EK posilňuje postavenie Agentúry, ktorá má mať nové pôsobnosti a s ňou spojené právomoci v oblastiach, ktoré doteraz boli v pôsobnosti ČŠ.

 • Pre SR sú tiež predmetom obáv navrhované zmeny v rozhodovacích procesoch Agentúry (najmä zmena schvaľovania rozhodnutí Radou regulačných orgánov zmenou kvóra pre prijímanie rozhodnutí na jednoduchú väčšinu prítomných členov a pod.). Podľa názoru SR by mali byť zachované doterajšie pravidlá a postupy prijímania rozhodnutí v orgánoch Agentúry alebo navrhnuté vyváženejšie pravidlá.

Obnoviteľné zdroje energie

 • Základnými cieľmi je presadiť čo najväčšiu mieru flexibility pri tvorbe národnej politiky v oblasti OZE a zachovať právo na voľbu energetického mixu.

 • Pre SR sú kľúčové body, v ktorých vyjadrilo v predbežnom stanovisku výhrady, a to konkrétne v oblasti k automatickej povinnosti otvorenia podporných schém, k povinnosti vyžadovať minimálne hodnoty OZE v nových a rekonštruovaných budovách, so zavedením opatrení, ktoré vedú k možnosti odpojenia sa od systémov centrálneho zásobovania teplom, k ďalšiemu obmedzovaniu podielu biopalív I. generácie a k ambicióznym cieľom pokročilých biopalív.

Riadenie energetickej únie

 • SR požaduje predĺženie a zreálnenie termínu predkladania prvých národných energetických a klimatických plánov minimálne o 1 rok, ako aj prehodnotenie celkového rozsahu požadovaných informácií v rámci plánovacieho procesu, aby strategický dokument nebol príliš rozsiahly

 • Regionálna spolupráca a konzultácie ČŠ a EK musia byť jasne definované. Z návrhu nariadenia musí byť jasne zrejmé, že stanoviská ČŠ a EK majú len odporúčací charakter ;

 • SR požaduje zabezpečenie flexibility pre ČŠ pri plánovaní politík v oblasti zmeny klímy a energetiky;

 • SR zásadne nesúhlasí s tým, aby v prípade zriadenia platformy financovania pri riešení otázky dosiahnutia cieľa OZE, boli základné prvky tohto mechanizmu špecifikované v delegovanom právnom akte a nie priamo v texte nariadenia (podľa čl. 194 ods. 3 Lisabonskej zmluvy je v tomto prípade potrebné jednomyseľné hlasovanie ČŠ).

 • SR navrhuje úplne zrušiť smernicu Rady (EÚ) 2015/652 (určuje metodiku výpočtu a požiadavky na predkladanie správ pokiaľ ide o kvalitu benzínu a naftových palív) alebo zosúladiť jej obsah s delegovanými povinnosťami definovanými v článku 7a smernice 2009/30/ES (týka sa kvality automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja a zavedenia mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov).

6. Návrh na vystúpenie

Slovenská republika ďakuje maltskému predsedníctvu za odvedenú prácu na balíčku. Aj naďalej bude potrebné pokračovať v konštruktívnych diskusiách.

Pre Slovenskú republiku je dôležité zaručiť čo najväčšiu mieru flexibility pri tvorbe národnej politiky nielen v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti a zachovať právo na voľbu energetického mixu. Je dôležité, aby výsledky našej diskusie v plnej miere zohľadnili dohodu lídrov z rokovania Európskej rady v októbri 2014.

Komplexný systém riadenia energetickej únie predstavuje dôležitý mechanizmus monitoringu a plánovania v rámci EÚ. Z môjho pohľadu je však zásadné, aby bol obsah a harmonogram prípravy integrovaných národných energetických a klimatických plánov nastavený reálne. Kľúčové je tiež ponechanie čo najväčšej flexibility, aby si krajiny mohli zvoliť nákladovo efektívne opatrenia.

Slovensko podporuje ďalšiu integráciu trhu a odstránenie trhových bariér, ktoré deformujú fungovanie európskeho trhu. Vítame trhovú orientáciu, dôraz na ochranu spotrebiteľa a jeho posilňovanie na trhu s elektrinou.

Nový dizajn by však mal zohľadňovať národné špecifiká, delenie zodpovedností a odlišnú úroveň rozvoja trhov. Pre SR je kritickou oblasťou regionálna spolupráca TSO, a to zriadenie a kompetencie regionálnych operačných centier. Negatívne vnímam určitú preferenciu obnoviteľných zdrojov a cezhraničného trhu pred vlastným energetickým mixom a bezpečnosťou dodávky členského štátu. Za veľmi citlivý návrh považujem postupné ukončenie používania regulovaných cien elektrickej energie, kde bude potrebné nájsť primeranejšie riešenie.

The Slovak Republic thanks the Maltese Presidency for its work on the package. It will be necessary to continue with constructive discussions.

For the Slovak Republic it is important to ensure the greatest possible degree of flexibility in the development of national policy not only in the field of renewable energy sources and energy efficiency but also in preserving the right to choose the energy mix. It is important that the results of our discussion have to be fully in line with the agreement reached by the leaders of the European Council in October 2014.

Comprehensive Energy Union governance system is very important for more effective and unified mechanism of planning and monitoring within the EU. From my point of view, it is essential that content and preparation timeframe of integrated energy and climate plans should reflect reality. It is also a key to keep as much flexibility as possible for countries to choose cost-effective measures.

Slovakia supports further market integration and the removal of market barriers which distort the functioning of the European market. In particular, we welcome the market orientation, emphasis on consumer protection and his empowering in the electricity market.

However, the new market design should take into account the national specificities, the division of responsibilities and the different levels of market development. For the Slovak Republic, the crucial area is the regional cooperation of TSOS namely the establishment and competences of Regional Operational Centres. I negatively perceive some preference for renewable energy sources and the cross-border market at the expense of our own energy mix and security of supply. We consider as very sensitive the proposal to phase-out the use of regulated electricity prices, where a more appropriate solution will be needed.

7. Informačná časť

Návrh nariadenia EP a Rady o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie)

Návrh nariadenia o vnútornom trhu s elektrinou reviduje nariadenie 714/2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny. Upravuje hlavné zásady fungovania veľkoobchodných trhov s elektrinou Európskej únie (ďalej len „EÚ“), najmä v súvislosti s posilnením fungujúcich integrovaných krátkodobých trhov, stanovuje voľnú cenotvorbu na veľkoobchodných trhoch a odstránenie cenových obmedzení, zavádza rovnaké podmienky a neutrálny prístup ku všetkým technológiám výroby elektriny najmä nové pravidlá radenia zdrojov, obmedzovania dodávky a zodpovednosti za odchýlku a nové pravidlá pre prideľovanie cezhraničnej prenosovej kapacity a riadenie preťaženia vrátane rámca pre vymedzenie ponukových oblastí, ktoré umožnia lepšie odmeňovanie flexibility a poskytovanie vhodných cenových signálov pre zabezpečenie zdrojovej dostatočnosti trhovými mechanizmami. Ďalej nariadenie zavádza spoločné európske hodnotenie zdrojovej primeranosti, spoločné pravidlá pre kapacitné mechanizmy, vrátane pravidiel cezhraničnej účasti v kapacitných mechanizmoch a princípy dizajnu kapacitných mechanizmov vrátane obmedzenia emisií na úrovni 550 gramov CO2/kWh pre výrobné kapacity zaradené do kapacitného mechanizmu. Nariadenie upravuje nové povinnosti a úlohy združenia ENTSO-E, posilňuje regionálnu spoluprácu prevádzkovateľov prenosových sústav (ďalej len „PPS“) prostredníctvom zriadenia regionálnych prevádzkových centier (angl. Regional Operational Centres – „ROCs“). Nariadením sa inštitucionalizuje spolupráca prevádzkovateľov distribučných sústav (angl. „DSO“) na úrovni EÚ zriadením európskeho združenia („EU DSO entity“). Upravuje výkon delegovaných právomocí Európskej komisie (ďalej len „EK“) vo vzťahu k prijímaniu ďalších sieťových predpisov a usmernení v nariadení stanovených oblastiach.

Riadne predbežné stanovisko SR je vypracovávané a bude zaslané na predbežné pripomienkové konanie.

V tomto štádiu sa pre SR javia ako najcitlivejšie návrh na zriadenie a právomoci regionálnych operačných centier, dopad nariadenia na právo členského štátu (ďalej len „ČŠ“) na voľbu energetického mixu a na zodpovednosť ČŠ za bezpečnosť dodávky elektriny na svojom území. MH SR sa domnieva, že niektoré návrhy ustanovení v špecifických oblastiach môžu znamenať porušenie zásad subsidiarity a proporcionality podľa čl. 5 Zmluvy o EÚ.

Návrh smernice EP a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie)

Smernica reviduje smernicu 72/2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, nanovo upravuje predmet a rozsah pôsobnosti smernice s dôrazom na centrálne postavenie spotrebiteľa na trhu, posilňuje už existujúce práva spotrebiteľov a zavádza nové práva, ktorých cieľom je zvýšiť ochranu spotrebiteľa. Smernica ďalej upravuje fungovanie vnútorného trhu s elektrinou v EÚ a jeho hlavné zásady, najmä vo vzťahu k národným maloobchodným trhom. Upravuje úlohy prevádzkovateľov distribučných sústav (DSOs) týkajúce sa najmä činnosti DSOs s cieľom zabezpečiť flexibilitu sústav, integráciu elektromobilov a dobíjacích miest, správu dát a skladovanie elektrickej energie. Smernica dopĺňa pravidlá týkajúce sa vzniku, rozsahu právomocí, povinností a pravidiel fungovania nezávislých národných energetických regulačných orgánov.

Riadne predbežné stanovisko SR je vypracovávané a bude zaslané na predbežné pripomienkové konanie.

Podľa SR je návrh týkajúci sa povinnosti odstrániť cenovú reguláciu v oblasti dodávky elektriny potenciálne jeden z najcitlivejších návrhov EK v rámci zimného balíka. Jedná sa o povinnosť členského štátu (ČŠ) okamžite odstrániť plošnú cenovú reguláciu v oblasti dodávky elektriny po vstupe smernice do platnosti a pre zraniteľných a energeticky chudobných odberateľov do piatich rokov od vstupu smernice do platnosti. SR namieta povinnosť odstrániť cenovú reguláciu pre zraniteľných a energeticky chudobných zákazníkov do piatich rokov od vstupu smernice do platnosti a posudzovanie výnimiek Európskou komisiou. SR považuje navrhované ustanovenia smernice za v možnom rozpore so zásadou subsidiarity a proporcionality. SR bude hľadať riešenia, ktoré by minimalizovalo negatívne dopady návrhu EK najmä dopady navrhovaných opatrení na ceny energie pre dotknutých odberateľov. SR sa bude uchádzať o podporu krajín, ktoré majú záujem zachovať plošnú cenovú reguláciu (napr. FR, HU a pod.).

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie, ktorým sa zrušuje smernica 2005/89/ES

Návrh nariadenia zavádza spoločné pravidlá spolupráce medzi členskými štátmi zamerané na predchádzanie krízovým situáciám, prípravu na ne a riadenie krízových situácií v elektroenergetike v duchu solidarity a transparentnosti a v plnom súlade s pravidlami vnútorného trhu s elektrinou. ČŠ určia príslušný orgán, ktorý bude zodpovedný za implementáciu úloh stanovených v nariadení a vypracuje plán pripravenosti na riziká. ČŠ vypracujú tieto plány podľa vzoru v nariadení a na základe regionálnych a národných krízových scenárov identifikovaných ENTSO-E. Plány budú obsahovať národné opatrenia ako aj koordinované opatrenia v rámci príslušných regiónov. ČŠ budú návrh plánu konzultovať v rámci Koordinačnej skupiny pre elektrinu a poskytnú ich príslušným orgánom v relevantnej regionálnej oblasti.

Riadne predbežné stanovisko SR bolo prerokované dňa 6. 6. 2017 vo Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti, ktorý súhlasil s predbežným stanoviskom a odporučil Výboru NR SR pre európske záležitosti súhlasiť s týmto predbežným stanoviskom.

Výhrady členských štátov sa týkajú potreby vyjasnenia úloh všetkých dotknutých aktérov a postavenia ROC a ECG, stanovených implementačných termínov, administratívnej záťaže z pohľadu príslušného orgánu členského štátu a definície veľkosti regiónov.

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie)

Nariadenie reviduje nariadenie 713/2009 o zriadení Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (Agentúra). Nanovo upravuje právomoci a úlohy Agentúry vzhľadom na nové podmienky vyplývajúce zo zmeny fungovania trhu s elektrinou. Hlavnými zmenami oproti pôvodnému nariadeniu je posilnenie právomocí Agentúry pri regulačných rozhodnutiach s cezhraničným dopadom a posilnenie regionálnej spolupráce prostredníctvom rady regulačných orgánov (zohľadňuje odporúčania regionálnych podvýborov). Agentúra dohliada na fungovanie regionálnych operačných centier podľa prepracovaného znenia nariadenia o elektrine a poveruje sa dohľadom nad nominovanými organizátormi trhu s elektrinou. Agentúra ďalej preberá úlohy pri príprave koordinovaného európskeho posudzovania primeranosti v úzkej spolupráci s ENTSO-E. Agentúra by mala tiež koordinovať vnútroštátne kroky spojené s pripravenosťou na riziká v súlade s novým nariadením o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie.

MH SR pripravilo riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia o riadení energetickej únie, ktoré prešlo medzirezortným pripomienkovým konaním a bolo zaslané do výboru pre hospodárske záležitosti NR SR.

Obavy členských štátov sa týkajú najmä zmeny v rozhodovacích procesoch Agentúry zmenou kvóra pre prijímanie rozhodnutí na jednoduchú väčšinu prítomných členov.

Návrh nariadenia EP a Rady o riadení energetickej únie

Riadenie energetickej únie (governance) predstavuje komplexný systém riadenia v rámci celej EÚ, pokrývajúci všetkých 5 rozmerov energetickej únie. Kľúčovým nástrojom systému riadenia je povinnosť ČŠ predkladať tzv. integrované národné plány pre energetiku a zmenu klímy. Tieto plány by mali obsahovať záväzné ciele v oblasti dekarbonizácie, národné príspevky k cieľu EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, energetickej efektívnosti, národné ciele pre diverzifikáciu a zabezpečenie alternatívnych zdrojov energie, zabezpečenie adekvátnosti výrobných zdrojov a flexibility trhu s energiou, konkurencieschopnosť a objem finančných prostriedkov vo vede a výskume v sektore energetiky.

MH SR pripravilo riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia o riadení energetickej únie, ktoré prešlo medzirezortným pripomienkovým konaním a 6. júna 2017 bolo prerokované výborom pre hospodárske záležitosti NR SR.

Rokovaní pracovnej skupiny pre energetiku pri Rade sa zúčastňovali aj atašé pre oblasť klímy s ohľadom na celkovú integráciu politík v oblasti klímy a energetiky. Najviac diskutovanými témami boli termíny na predloženie návrhov integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy, obavy z administratívneho zaťaženia súvisiaceho s množstvom vyžadovaných podrobných informácií a zohľadnením osobitostí jednotlivých štátov.

Pozornosť bola venovaná ustanoveniam týkajúcim sa vyplnenia „medzery“ medzi celkovými vnútroštátnymi príspevkami za obnoviteľné zdroje energie a lineárnou trajektóriou vedúcou k celkovému záväznému cieľu EÚ stanovenému na rok 2030, najmä o potrebe väčšej zrozumiteľnosti a väčšieho množstva osobitných ustanovení o tejto otázke „čo ak“, ako aj o ustanoveniach týkajúcich sa povinností vyplývajúcich z Parížskej dohody.

Delegácie vyjadrili obavu z navrhovaného ustanovenia, podľa ktorého môžu ČŠ svoje plánované zámery, ciele a príspevky upravovať iba smerom nahor. Výhrady sa týkali aj finančnej platformy, ktorú by mala zriadiť Komisia na účely financovania projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, do ktorej by mali finančne prispievať ČŠ, ktoré nedosiahnu stanovené ciele v tejto oblasti.

Delegácie rokovali aj o predpokladanom charaktere a dôsledkoch navrhovaných odporúčaní Komisie, ktoré by mali členské štáty maximálne zohľadniť. Vo všeobecnosti boli vyjadrené obavy z navrhovaného rozsiahleho využívania delegovaných aktov a nesúhlas s navrhovaným nahradením súčasného Výboru pre zmenu klímy novým Výborom pre energetickú úniu.

Návrh smernice EP a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie

Zámerom návrhu je stanovenie opatrení pre dosiahnutie záväzného cieľa pre OZE vo výške 27% na konečnej energetickej spotrebe na úrovni EÚ pre rok 2030. Hlavnou zmenou je nahradenie národných cieľov jedným európskym cieľom.

Medzi hlavné body návrhu patrí zavedenie nástrojov pre tvorbu podporných schém, vrátane podpory výroby elektriny z OZE na základe trhovo orientovaných princípoch, zavádza možnosť cezhraničnej účasti na financovaní podporných schém pre výrobu elektriny z OZE, znižuje maximálny podiel, akým prispievajú konvenčné biopalivá do cieľov OZE.

Riadne predbežné stanovisko SR bolo prerokované dňa 6. 6. 2017 vo Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti, ktorý súhlasil s predbežným stanoviskom a odporučil Výboru NR SR pre európske záležitosti súhlasiť s týmto predbežným stanoviskom.

Na rokovaniach pracovnej skupiny pre energetiku prebehlo prvé čítanie k väčšine článkov smernice. Pozície a vystúpenia zástupcov SR vychádzalo z návrhu riadneho predbežného stanoviska. Témou, ktorá vyvolala obavy aj u ostatných členských krajín, bolo navrhované čiastočné otvorenie systémov podpory (10 – 15 %) pre výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v iných členských štátoch. Diskutované boli otázky v súvislosti s navrhovaným jednotným kontaktným miestom, prostredníctvom ktorého by sa koordinoval a uľahčoval celý proces udeľovania povolení v prípade žiadateľov, ktorí chcú inštalovať zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj príslušnú prenosovú a distribučnú infraštruktúru. V prípade vykurovania a chladenia, rokovania sa týkali hlavne navrhovaného ročného zvýšenia podielu energie z obnoviteľných zdrojov na dodávkach tepla a chladu o 1 % a otvorenia vykurovacích a chladiacich systémov pre konkurenciu. V oblasti dopravy sa nastolili otázky ambicióznych cieľov pre pokročilé biopalivá a návrh postupného ukončenia využívania biopalív prvej generácie.

Bod č. 7

Prepojenia v energetike: aktualizácia stavu a zaobchádzanie s nimi v rámci balíka „Čistá energie pre všetkých Európanov“

 • výmena názorov

2. Naposledy prerokované v

Výbor stálych predstaviteľov (COREPER 1); 14. 06. 2017

3. Gestor

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

4. Obsah a cieľ

Siedmym bodom rokovania Rady TTE-energetika bude správa o stave prepojení v energetike. Tento bod bol na rokovanie zaradený na žiadosť ES a PT.

Prepojenia sú dôležitým predpokladom pre realizáciu Energetickej únie a vnútorného trhu s energiou vzhľadom na to, že umožňujú fyzický tok energie medzi ČŠ EÚ. Prepojenia tiež zásadným spôsobom posilňujú energetickú bezpečnosť, vedú ku konvergencii cien energie pre spotrebiteľov a sú dôležité pri integrácii variabilných OZE do sústavy.

Európska rada v záveroch z októbra 2014 vyzvala na prijatie potrebných opatrení na dosiahnutie cieľu v oblasti prepojení na úrovni minimálne 10% inštalovaného výkonu pre všetky ČŠ EÚ do roku 2020, a stanovila cieľ na rok 2030 na úroveň 15%. Hlavným nástrojom na dosiahnutie stanovených cieľov sú projekty spoločného záujmu (PCI). Niektoré ČŠ však nestihnú splniť cieľ 10% ani v roku 2025.

Z toho dôvodu by podľa ES a PT mal legislatívny balíček „Čistá energie pre všetkých Európanov“ obsahovať opatrenia na zvýšenie úrovne prepojení medzi ČŠ, a to konkrétne prostredníctvom záväzného cieľa na úrovni 10%, efektívneho systému riadenia, ktorý umožní splniť tento cieľ, a zvýšenia európskeho financovania pre prepojenia.

5. Pozícia SR

 • V súčasnej dobe má SR vybudované prepojenia vysoko nad úrovňou cieľa 10%. Podľa Oznámenia Komisie Európskemu parlamentu a Rade o dosiahnutí miery prepojenia elektrických sietí z roku 2014 má SR vybudované prepojenia na úrovni 61%.

 • Zároveň sa v podmienkach SR uskutočňujú 3 infraštruktúrne projekty spoločného záujmu (PCI), ktoré ďalej zvýšia úroveň prepojenia SR so susednými krajinami. Konkrétne ide o plynárenské prepojenie SR a Poľska a 2 elektrizačné prepojenia medzi SR a Maďarskom.

6. Návrh na vystúpenie

Prepojenia sú dôležitým predpokladom pre realizáciu Energetickej únie a vnútorného trhu s energiou, keďže sú kľúčové pre integráciu trhu s energiou v EÚ. Legislatívny balíček však podľa nás musí tiež jednoznačne zohľadniť závery Európskej rady z októbra 2014, princípu nákladovej efektívnosti a čo najväčšej flexibility na úrovni členských štátov. V rámci nákladovej efektívnosti je potrebné v čo najväčšej miere využiť potenciál existujúcich prepojení, vrátane minimalizácie dopadu neplánovaných tokov elektriny.

Interconnections are an important precondition for a functioning Energy Union and internal energy market, because they are key for integration of energy markets in the EU. However, the legislative package has to clearly take into account the Conclusions of the European Council from October 2014, the principle of cost-effectiveness and the maximum flexibility at the level of Member States. With regard to the cost-effectiveness, it is necessary to utilize the existing infrastructure to the maximum possible extent, including minimization of impacts of loop-flows of electricity.

Bod č. 8 a) – AOB

Vývoj vonkajších vzťahov v energetike

 • informácia Komisie

2. Naposledy prerokované v

Výbor stálych predstaviteľov (COREPER 1); 14. 06. 2017

3. Gestor

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

4. Obsah a cieľ

V rámci tohto bodu Európska komisia informuje účastníkov o nedávnych a plánovaných podujatiach a vývoji v rámci vonkajších vzťahov v oblasti energetiky.

5. Pozícia SR

 • SR berie informáciu Komisie na vedomie.

6. Návrh na vystúpenie

Vystúpenie sa nenavrhuje.

7. Informačná časť

Počas EÚ – Čína samitu 2.6.2017 sa uskutočnil aj prvý energetický dialóg od roku 2013. EÚ a Čína zintenzívnili svoju spoluprácu podpisom pracovného plánu 2017 – 2018. Obe strany sa dohodli na spolupráci v oblasti energetickej efektívnosti, OZE, trhových a energetických politík a energetickej infraštruktúry. Najbližší energetický dialóg sa uskutoční počas EÚ – Čína samitu 2017.

Európska komisia (EK) prerokovala Memorandum o spolupráci (MoS)  medzi Japonskom s cieľom podporiť likviditu, flexibilitu a transparentnosť globálneho trhu s LNG. Podpis MoS je naplánovaný na júl 2017. Táto iniciatíva spadá do implementácie oznámenia EK o stratégií EÚ pre LNG a skladovanie zemného plynu. V rámci MoS budú EÚ a Japonsko spolu organizovať workshopy zamerané na hlavné faktory zvyšujúce likviditu a flexibilitu.

Počas ministerského stretnutia Únie pre Stredozemie (UfM) 1. decembra 2016 sa vytvorila EastMed pracovná skupina, ktorej úlohou je podávanie správy o dodávkach zemného plynu do EÚ z východného Stredomoria s osobitným zameraním na plynovod EastMed. Z iniciatívy Izraela sa uskutočnil 3. apríla 2017 ministerský samit pre EastMed plynovod s účasťou ministrov Cypru, Grécka, Talianska a Izraela, ako aj komisára Ariasa Cañeteho. Hlavné výsledky boli: i) Ministri Cypru, Grécka, Talianska a Izraela súhlasili s vypracovaním správy EK o vznikajúcej úlohe regiónu Východného Stredozemia ako hlavného globálneho dodávateľa plynu a správy o potrubí EastMed; ii) bolo podpísané spoločné vyhlásenie o podpore projektu EastMed plynovodu; a iii) rozhodlo sa o sade následných opatrení, konkrétne o podpísaní medzivládnej dohody štyrmi krajinami o konkrétnom projekte.

Dňa 18. a 19. mája sa vo Vallette z iniciatívy maltského predsedníctva EÚ uskutočnilo neformálne stretnutie na vysokej úrovni k energetickej účinnosti v Stredozemnom mori. Toto neformálne stretnutie sa uskutočnilo v rámci Agendy o energii a klimatických opatreniach Únie pre Stredozemie a energetických platforiem Únie pre Stredozemie, ktorých cieľom je zabezpečiť bezpečnú, cenovo dostupnú a trvalo udržateľnú dodávku energie do Stredozemia. Diskusie sa sústredili aj na to, ako posilniť regionálnu spoluprácu v oblasti riešení energetickej účinnosti a ako podporiť komplexné viacstranné diskusie s cieľom uľahčiť zavádzanie opatrení v oblasti energetickej účinnosti v stredomorskom regióne s osobitným zameraním na stavebníctvo a cestovný ruch.

V súlade so stratégiou energetickej únie EK ďalej rozvíjala strategické partnerstvo v oblasti energetiky, ktoré sa stalo trvalým a štrukturálnym prvkom vzťahov medzi EÚ a Alžírskom. Dve pracovné skupiny týkajúce sa i) plynu a ii) obnoviteľnej energie a energetickej účinnosti sa stretli dvakrát počas prvého polroku roku 2017 a výročné stretnutie komisára Ariasa Cañeteho s alžírskym ministrom energetiky na vysokej úrovni sa uskutočnilo 11. apríla v Bruseli. Tieto technické a politické diskusie sa zamerali na uľahčenie a podporu európskych investícií v alžírskom energetickom sektore a pripravili pôdu pre druhé podnikateľské fórum o energii medzi EÚ a Alžírskom, ktoré sa uskutoční v Alžíri na konci roka 2017.

Na ministerskej úrovni sa konalo 28. apríla 2017 v Teheráne podnikateľské fórum EÚ – Irán. Zastúpené boli európske a iránske podniky celkom 130 spoločnosťami, z toho 60 európskych spoločností. Na najvyššej úrovni bolo zastúpených osem veľkých združení v oblasti energetiky (vrátane Eurelectric a ENTSO-E), ako aj šiestich medzinárodných organizácií vrátane IRENA. Európske spoločnosti sa spoliehajú na spoluprácu Európskej únie s cieľom uľahčiť prístup na iránsky trh a dosiahnuť pokrok v otázke finančných transakcií medzi EÚ a Iránom, čo je hlavnou prekážkou pre európske investície v Iráne. Prítomnosť komisára Ariasa Cañeteho a politický signál, ktorý EÚ predložila na podporu JCPOA (spoločný komplexný akčný plán) a uskutočnených reforiem, boli veľmi oceňované, a to ešte viac z dôvodu neistoty súvisiacej s postojom USA k JCPOA a opätovného otvorenia USA prezidentskej výnimky pre finančné sankcie.

V súčasnosti prebiehajú prípravy na nadchádzajúci samit EÚ – Afrika, ktorý sa uskutoční 29.‑30. novembra 2017 (Abidžan, Pobrežie Slonoviny). Posilnená strategická spolupráca v oblasti udržateľnej energetiky bola zdôraznená ako kľúčový nástroj rozvoja v spoločnom oznámení pre obnovený impulz partnerstva Afriky a EÚ zo 4. mája 2017. Platforma na vysokej úrovni pre spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom na podporu investícií do sektora trvalo udržateľnej energetiky v Afrike bola zahájená počas okrúhleho stola generálnych riaditeľov popredných európskych spoločností 24. apríla 2017. Táto platforma pomôže vytvoriť silný ekonomický impulz pre urýchlený prístup k spoľahlivej, udržateľnej a modernej energie pre všetkých Afričanov prostredníctvom snahy o zlepšenie investičného prostredia, zníženie rizík investícií a uľahčenie zdieľania know-how a osvedčených postupov. Bude to v súlade s existujúcou spoluprácou v rámci spoločnej stratégie Afrika a EÚ v oblasti energetiky, ako aj partnerstiev v oblasti infraštruktúry a výskumu, vedy a inovácií. Afrika bola tiež stredobodom diskusií na 13. schôdzi Strategickej skupiny, ktorá sa konala 27. apríla 2017 v Bruseli.

V dňoch 8. a 20. júna 2017 sa v Pekingu uskutočnilo 8. Ministerské stretnutie pre čistú energiu (CEM-8) a 2. ministerská misia pre inovácie (MI-2). Stretnutie CEM zaznamenalo rozšírenie členstva a vedenie rôznych iniciatív a kampaní v oblasti čistej energie a spustenie nových kampaní o elektrických vozidlách, rozšírenej flexibility elektrární a čistých nulových emisií budov. Stretnutie MI zhodnotilo pokrok v riadení MI a pokrok v oblasti inovatívnych výziev a vyzval k zvýšenému zapojeniu súkromného sektora.

7. zasadnutie Valného zhromaždenia IRENA a 13. zasadnutie Rady IRENA sa konalo 14. – 15. januára 2017 a 23. – 24. mája 2017. Zhromaždenie a Rada predstavili aktualizácie a diskusie o prebiehajúcich aktivitách IRENA v oblasti podnikového získavania obnoviteľných zdrojov energie, pracovných miest v oblasti OZE, integrácie OZE a úlohy OZE v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja a Parížsku dohodu. Strategické diskusie na Valnom zhromaždení a Rade sa zamerali na strategické a programové smerovanie nadchádzajúceho pracovného programu IRENA a rozpočtu 2018-2019 a strednodobej stratégie 2018-2022, ktoré budú musieť byť prijaté na 8. Valnom zhromaždení v januári 2018. Návrh pracovného programu 2018-2019 zahŕňa väčšie zameranie na potreby investícií do obnoviteľnej energie, hospodársky rozvoj a rast, inovácie a väčší dosah na lepšie sledovateľný vplyv svojich činností.

Bod č. 8 b) – AOB

Pracovný program nadchádzajúceho estónskeho predsedníctva

 • informácia estónskej delegácie

2. Naposledy prerokované v

Výbor stálych predstaviteľov (COREPER 1); 14. 06. 2017

3. Gestor

4. Obsah a cieľ

Estónska delegácia v rámci tohto bodu oficiálne predstaví predsednícky program na obdobie júl – december 2017. Medzi hlavné priority estónskeho predsedníctva (ďalej len „EE PRES“) vo všeobecnosti patria:

 • otvorené a inovatívne európske hospodárstvo – rozvoj podnikateľského prostredia podporujúci rast a konkurencieschopnosť (ochrana a podpora štyroch slobôd EÚ – voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu)

 • bezpečnosť Európyzabezpečená prostredníctvom spoločného úsilia v rámci celej EÚ (posilnenie boja proti terorizmu a organizovanému zločinu, posilnenie vnútornej bezpečnosti, ochrana vonkajších hraníc EÚ zlepšením spolupráce a využívaním špičkových informačných systémov, reforma spoločného európskeho azylového systému, posilňovanie vzťahov s východnými partnermi a zvýšenie výdavkov na obranu a rozvoj európskej obrannej spolupráce a partnerstva medzi EÚ a NATO)

 • digitalizácia a voľný tok údajov v rámci celej EÚ – rozvíjanie cezhraničného elektronického obchodu a služieb v prospech spotrebiteľov, výrobcov a podnikov; zabezpečenie modernej a bezpečnej elektronickej komunikácie dostupnej v celej EÚ.

 • Inkluzívnosť a udržateľnosť Európy modernizácia pravidiel s cieľom podporiť pracovnú mobilitu a voľný pohyb osôb, zabezpečenie rovnakých príležitostí na trhu práce a dosiahnutie čistejšieho prostredia.

V rámci energetiky bude cieľom EE PRES pokračovať v začatých rokovaniach viažucich sa k balíčku Komisie „Čistá energia pre všetkých Európanov“.

Priority EE PRES v rámci balíčka:

 • v prípade dosiahnutia dohody o všeobecnom smerovaní pri návrhoch týkajúcich sa energetickej efektívnosti a energetickej hospodárnosti budov je EE PRES pripravené začať rokovania s EP hneď ako to bude možné;

 • pokiaľ ide o návrh o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov,  návrh o riadení energetickej únie a návrhy v oblasti nového dizajnu trhu s elektrinou, cieľom EE PRES je dosiahnuť aspoň čiastočnú dohodu o všeobecnom smerovaní do konca decembra tohto roka.

5. Pozícia SR

 • SR berie informáciu estónskej delegácie na vedomie.