Vyberte položku Stránka

Ako by asi mohla vyzerať zmluva USA-Slovensko

Ako by asi mohla vyzerať zmluva USA-Slovensko

Po Internete sa začali potulovať rôzne návrhy. Posúďte sami 😀

[sociallocker][/sociallocker]

OBSAH

Preambula


I. Predmet a účel
II. Definície
III. Prístup k dohodnutým objektom a priestorom a ich využívanie
IV. Rozmiestnenie vojenskej techniky, dodávok a materiálu
V. Vlastníctvo majetku
VI. Bezpečnosť
VII. Vstup na územie a odchod z územia
VIII. Logistická podpora
IX. Motorové vozidlá
X. Oprávnenia a licencie
XI. Pohyb lietadiel, plavidiel a motorových vozidiel
XII. Jurisdikcia/ Právomoc v trestnoprávnych veciach
XIII. Väzba a prístup k osobám obmedzených na slobode
XIV. Disciplína
XV. Jurisdikcia/ Právomoc v civilnoprávnych veciach
XVI. Vyňatie z daňovej povinností na úradné účely
XVII. Vyňatie z daňovej povinnosti na súkromné účely
XVIII. Dovoz a vývoz na úradné účely
XIX. Dovoz a vývoz na súkromné účely
XX. Colné konanie
XXI. Aktivity súvisiace s vojenskou službou
XXII. Vojenská poštová služba
XXIII. Menové a devízové otázky
XXIV. Zamestnávanie osôb
XXV. Uzatváranie zmlúv
XXVI. Postavenie zmluvných dodávateľov
XXVII Životné prostredie , bezpečnosť a ochrana zdravia
XXVIII Prevádzkové a komunikačné služby
XXIX Vykonávanie dohody a riešenie sporov
XXX Nadobudnutie platnosti, zmeny a trvanie dohody

PRÍLOHA A Dohodnuté objekty a priestory

Slovenská republika a Spojené štáty americké, ďalej spoločne označované ako „zmluvné strany“ a jednotlivo ako „zmluvná strana“,

vedomé si svojich práv a povinností vyplývajúcich zo Severoatlantickej zmluvy, podpísanej dňa 4. apríla 1949 vo Washingtone;

berúc do úvahy, že Ozbrojené sily Spojených štátov („USA„), ich rodinní príslušníci a zmluvní dodávatelia môžu byť prítomní na území Slovenskej republiky a že účelom tejto prítomnosti je prehĺbiť snahy zmluvných strán o podporovanie mieru a bezpečnosti v oblastiach spoločného záujmu a výhod, a podieľať sa na spoločných obranných aktivitách;

berúc na vedomie, že prítomnosť Ozbrojených sil Spojených štátov prispieva k posilneniu bezpečnosti a stabilite Slovenskej republiky a regiónu;

želajúc si podeliť sa spravodlivým a udržateľným spôsobom o zodpovednosť pri podpore Ozbrojených síl USA, ktoré môžu byť prítomné na území Slovenskej republiky;

uznávajúc pôsobnosť Zmluvy medzi štátmi, stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených sil, podpísanú v Londýne dňa 19. júna 1951 („NATO SOFA„), ktorá nadobudla platnosť a účinnosť dňa 23. augusta 1953, vrátane ustanovení ohľadom samostatných dojednaní, doplňujúcich NATO SOFA;

uznávajúc Dohodu o nadobúdaní a poskytovaní služieb medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Spojených štátov amerických, podpísanú v Bratislave dňa 15. decembra 1998 („ACSA“), ktorá nadobudla platnosť a účinnosť dňa 15. decembra 1998;

uznávajúc Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o bezpečnostných opatreniach na ochranu utajovaných vojenských informácií, podpísanú vo Washingtone dňa 11. apríla 1995 („Dohoda o bezpečnosti informácií„), ktorá nadobudla platnosť a účinnosť dňa 11. apríla 1993;

uznávajúc potrebu posilniť ich vzájomnú bezpečnosť, prispieť k medzinárodnému mieru a stabilite a prehĺbiť spoluprácu v oblasti obrany a bezpečnosti: a

želajúc si uzatvoriť dohodu o posilnenej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými:

sa dohodli nasledovne:

ČLÁNOK I

PREDMET A ÚČEL

Táto dohoda predstavuje rámec posilneného partnerstva a spolupráce v oblasti obrany a bezpečností medzí Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými a dopĺňa zmluvné podmienky stanovené v NATO SOFA, ktorá upravuje prítomnosť Ozbrojených síl USA a ich rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky a v špecifických prípadoch uvedených v tejto dohode, aj prítomnosť a činnosť zmluvných dodávateľov USA na území Slovenskej republiky.

ČLÁNOK II

DEFINÍCIE

Pre účely tejto dohody sa rozumie:

 1. „Ozbrojenými silami USA“ subjekt pozostávajúci z ozbrojených síl a civilných zložiek, ako aj majetku, vybavenia a materiálov (vrátane vozidiel, plavidiel a lietadiel využívaných Spojenými štátmi alebo pre Spojené štáty) Ozbrojených síl USA prítomných na území Slovenskej republiky.
 2. „ozbrojenými silami“ subjekt definovaný v článku I. ods. | písm. a) NATO SOFA.
 3. „civilnou zložkou“, ak článok XV tejto Dohody neustanovuje inak, subjekt definovaný v článku [, ods. 1 písm. b) NATO SOFA, a tiež zahŕňa a) zamestnancov organizácií, ktoré nemajú príslušnosť Slovenskej republiky a nie sú obchodnými spoločnosťami, ak sú občanmi Spojených štátov amerických alebo ich obvyklý pobyt je na území Spojených štátov amerických, a zároveň ich obvyklý pobyt nie je na území Slovenskej republiky, a ktorí sprevádzajú ozbrojené sily na území Slovenskej republiky výlučne za účelom prispievania k ich dobru, morálke alebo vzdelaniu: a b) rodinných príslušníkov zamestnaných v Ozbrojených silách USA, vrátane osôb zamestnaných na účely poskytovania služieb uvedených v článkoch XXI a XXII tejto Dohody, ako aj rodinných príslušníkov osôb zamestnaných organizáciami uvedenými v tomto odseku.
 4. „zmluvnými dodávateľmi USA“ fyzické a právnické osoby, vrátane ich zamestnancov, ktoré nemajú štátnu príslušnosť Slovenskej republiky a sú v zmluvnom vzťahu s Ministerstvom obrany USA.
 5. „rodinným príslušníkom“ osoba definovaná v článku I, ods. 1 písm. c) NATO SOFA, ako aj rodinný príslušník príslušníka ozbrojených síl alebo civilnej zložky za podmienky, že a) je od tohto príslušníka finančne, právne alebo zdravotne závislý a je ním podporovaný: b) zdieľa s týmto príslušníkom ubytovanie: a c) nachádza sa na území Slovenskej republiky so súhlasom orgánov ozbrojených síl.
 6. „dohodnutými objektami a priestormi“ objekty a priestory na území Slovenskej republiky uvedené v prílohe A tejto Dohody, ako aj ďalšie objekty a priestory na území Slovenskej republiky, poskytnutých Slovenskou republikou na základe vzájomnej dohody v budúcnosti, ku ktorým budú mať v zmysle tejto Dohody prístup a užívacie právo Ozbrojené sily Spojených štátov, zmluvní dodávatelia Spojených štátov, rodinní príslušníci a iné osoby na základe vzájomnej dohody.
 7. „výkonným orgánom“ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za Slovenskú republiku a Ministerstvo obrany USA za Spojené štáty, alebo osoby oprávnené ich zastupovať.
 8. „úradnou informáciou USA“ informácia, ktorá patrí, je vytvorená alebo bola vytvorená pre USA, alebo podlieha kontrole Spojených štátov amerických.

ČLÁNOK II

PRÍSTUP K DOHODNUTÝM OBJEKTOM A PRIESTOROM A ICH VYUŽÍVANIE

 1. Ozbrojené sily USA, zmluvní dodávatelia USA, rodinní príslušníci a iné osoby podľa vzájomnej dohody sú oprávnení nerušene vstupovať do dohodnutých objektov a priestorov a ich využívať za účelom návštevy: tréningu, cvičenia, manévrov, presunu, dodávok a obdobných činností, dopĺňania pohonných hmôt do lietadiel a plavidiel: pristávania a opráv lietadiel, dočasnej údržby vozidiel, plavidiel a lietadiel; ubytovania personálu, komunikácií, rozmiestnenia a nasadenia ozbrojených síl a materiálu, rozmiestnenia vybavenia, zásob a materiálu: pomoci a spolupráce pri bezpečnostnej činnosti; spoločných a kombinovaných tréningových činností; humanitárnej činnosti a činnosti pri odstraňovaní katastrof, pohotovostných operácií; výstavby v rámci vzájomne dohodnutých činností, ako aj na ďalšie účely ako sa zmluvné strany alebo ich výkonné orgány dohodnú, vrátane aktivít uskutočňovaných v rámci Severoatlantickej zmluvy. Takéto dohodnuté objekty a priestory alebo ich častí, poskytnuté Slovenskou republikou, môžu byť určené buď na výlučné využívanie Ozbrojenými silami Spojených štátov, alebo na spoločné využívanie Ozbrojenými silami Spojených štátov a Ozbrojenými silami Slovenskej republiky.
 2. Na zabezpečenie týchto činností a účelov Slovenská republika udeľuje Ozbrojeným silám USA, oprávnenie kontrolovať za účelom ochrany a bezpečnosti vstup do dohodnutých objektov a priestorov alebo ich častí, ktoré boli poskytnuté na výlučné využívanie Ozbrojenými silami USA, a v spolupráci s orgánmi Slovenskej republiky vstup do priestorov určených na spoločné využívanie Ozbrojenými silami USA a Ozbrojenými silami SR, na účely ochrany a bezpečnosti.
 3. Výkonný orgán Slovenskej republiky, ak o to bude požiadaný, uľahčí Ozbrojeným silám USA a zmluvným dodávateľom dočasný prístup a využitie verejných pozemkov a objektov (vrátanie ciest, prístavov a letísk), ktoré nie sú súčasťou dohodnutých objektov a priestorov, vrátane tých, ktoré sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou Slovenskej republiky, alebo miestnej správy, ako aj dočasný prístup a využitie súkromných pozemkov a objektov (vrátane ciest, prístavov na letísk) za účelom podpory Ozbrojených sil USA. Takéto uľahčenie bude poskytnuté Ozbrojeným silám USA a dodávateľom USA bezodplatne.
 4. Pri sprístupňovaní dohodnutých objektov a priestorov a pri využívaní týchto dohodnutých objektov a priestorov zmluvné strany náležite zohľadňujú prevádzkové a bezpečnostné riziká.
 5. Slovenská republika poskytne všetky dohodnuté objekty a priestory, vrátane tých spoločne užívaných Ozbrojenými silami USA a Ozbrojenými silami Slovenskej republiky, bez vyžadovania nájomného alebo obdobných poplatkov.
 6. Ozbrojené sily USA a zmluvní dodávatelia USA môžu vykonávať stavebné práce na dohodnutých objektoch a priestoroch, upravovať ich a vylepšovať v nadväznosti na činnosť a účel uvedený v článku II, ods. 1 tejto Dohody. Ozbrojené sily USA budú s príslušnými úradmi Slovenskej republiky konzultovať otázky spojené s takýmito stavebnými prácami, úpravami a vylepšeniami v súlade so spoločným záujmom zmluvných strán, tak aby technické požiadavky a stavebné normy projektov vykonávaných Ozbrojenými silami USA alebo pre Ozbrojené sily USA boli v súlade s požiadavkami a normami oboch zmluvných strán. Ozbrojené sily môžu vykonávať takúto výstavbu, úpravy a vylepšenia prostredníctvom príslušníkov ozbrojených síl.
 7. Ozbrojené sily USA sú zodpovedné za náklady vynaložené na výstavbu a rozvoj dohodnutých objektov a priestorov určených na výlučné využívanie Ozbrojenými silami USA a tiež za náklady vynaložené na ich prevádzkovanie a údržbu, pokiaľ sa nedohodne inak.
 8. Zmluvné strany na základe proporcionálneho využitia znášajú náklady na výstavbu, vývoj, prevádzku a údržbu dohodnutých objektov a priestorov určených na spoločné užívanie alebo inak spoločne užívané Ozbrojenými silami USA a Ozbrojenými silami Slovenskej republiky. pokiaľ sa nedohodne inak.
 9. Financovanie výstavby vykonávanej Ozbrojenými silami USA bude v súlade s právnymi predpismi USA.
 10. Výkonný orgán za Slovenskú republiku v súvislosti s uvedenými činnosťami Ozbrojených síl USA uľahčí získanie nevyhnutných oprávnení a povolení na stavebné práce, úpravy 4 vylepšenia vykonané Ozbrojenými silami USA alebo pre Ozbrojené sily USA. Takéto oprávnenia a povolenia budú vydané Ozbrojeným silám USA a zmluvným dodávateľom USA bezodplatne.
 11. Zmluvné strany budú spolupracovať v plánovaní využívania — a rozvíjania dohodnutých objektov a priestoroch, ako aj ich okolia a priľahlých pozemkov, za účelom zabezpečenia dlhodobého vykonávania tejto dohody.

ČLÁNOK IV

ROZMIESTNENIE / DOČASNÉ UMIESTNENIE VOJENSKEJ TECHNIKY, ZÁSOB
A MATERIÁLU

 1. Ozbrojené sily USA môžu presúvať, dočasne umiestňovať a skladovať vojenskú techniku, zásoby a materiál („dočasne umiestnený materiál“) v dohodnutých objektoch u priestoroch a na iných miestach podľa vzájomnej dohody. Ozbrojené sily USA budú informovať, vopred Ozbrojené sily Slovenskej republiky o type, množstva a časového rozvrhu dodávok dočasne umiestneného materiálu, ktorý Ozbrojené sily USA plánujú presúvať alebo dočasne umiestniť na území Slovenskej republiky, a taktiež? o zmluvných dodávateľoch USA, ktorí majú vykonať tieto dodávky.
 2. Dočasne umiestnený materiál Ozbrojených síl USA a objekty alebo ich časti určené na skladovanie takého dočasne umiestneného materiálu budú na výlučné užívanie Ozbrojenými silami USA. Ozbrojené sily Spojených štátov majú výlučnú kontrolu nad prístupom dočasne umiestneným materiálom ako aj nad ich využívaním a nakladaním a majú neobmedzené právo kedykoľvek odstrániť taký dočasne umiestnený materiál z územia Slovenskej republiky.
 3. Ozbrojené sily Spojených štátov a zmluvní dodávatelia Spojených štátov majú nerušený prístup do skladových objektov a môžu ich využívať na účely súvisiace s dočasným umiestnením a skladovaním dočasne umiestneného materiálu, vrátane doručovania, spravovania, kontroly, používania, údržby a odstránenia dočasné umiestneného materiálu, a to bez ohľadu na to, či tieto skladové objekty sú súčasťou dohodnutých objektov a priestorov. Lietadlá, vozidlá a plavidlá prevádzkované Ozbrojenými silami USA alebo prevádzkované pre Ozbrojené sily USA majú prístup k letiskové plochy a riečne prístavy Slovenskej republiky ako aj k iným dohodnutým lokalitám, za účelom doručovania, uskladnenia a údržby dočasne umiestneného materiálu Ozbrojených síl USA na území Slovenskej republiky a jeho odstránenia z územia Slovenskej republiky.

ČLÁNOK V

VLASTNÍCTVO MAJETKU

 1. Všetky budovy, nehnuteľné stavby a konštrukcie pevne spojené so zemou v dohodnutých objektoch a priestoroch, vrátane upravených alebo vylepšených Ozbrojenými silami USA, zostávajú vo vlastníctve Slovenskej republiky. Všetky tieto budovy, stavby a konštrukcie postavené Ozbrojenými silami USA sa po ukončení výstavby stávajú vlastníctvom Slovenskej republiky, ale Ozbrojené sily USA ich využívajú, pokiaľ ich potrebujú.
 2. Ozbrojené sily vrátia ako výlučný a nezaťažený majetok Slovenskej republiky všetky dohodnuté objekty alebo priestory, alebo akékoľvek ich časti, vrátane budov, nehnuteľností a konštrukcie vyhotovené Ozbrojenými silami USA, keď už nebudú využívané Ozbrojenými silami USA, za podmienky, ak Spojeným štátom nevzniknú v tejto súvislostí žiadne náklady. Zmluvné strany alebo ich výkonné orgány prekonzultujú podmienky vrátenia ktorýchkoľvek dohodnutých objektov alebo priestorov. vrátane kompenzácie za zostatkovú hodnotu vylepšení alebo úprav vykonaných Spojenými štátmi
 3. Práva viažúce sa k vybaveniu, materiálu, zásobám a hnuteľným veciam, privezeným alebo nadobudnutým na území Slovenskej republiky v súvislosti s touto dohodou, zostávajú zachované Ozbrojeným silám USA a zmluvným dodávateľom USA, ibaže by sa ich týchto práv vzali.
 4. Zmluvné strany alebo ich oprávnení zástupcovia konzultujú v súlade s právnymi predpismi USA prípadnú možnosť prevodu alebo kúpy vybavenia ozbrojených síl USA, ktoré je nadbytočné.

ČLÁNOK VI

BEZPEČNOSŤ

 1. Slovenská republika prijme také opatrenia, aké sú nevyhnutné na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti Ozbrojených síl USA, zmluvných dodávateľov USA, rodinných príslušníkov a dočasne umiestneného materiálu, ako aj na ochranu a bezpečnosť úradnej informácie. Za účelom zaistenia ochrany a bezpečnosti budú úrady/orgány Ozbrojených síl SR a Ozbrojených síl USA úzko spolupracovať.
 2. Slovenská republika týmto oprávňuje Ozbrojené sily USA k vykonávaniu všetkých práv a správy nevyhnutnej na zabezpečenie využívania, prevádzkovania, obrany alebo kontroly dohodnutých objektov a priestorov Ozbrojenými silami USA, vrátanie prijatia takých vhodných opatrení na zachovanie alebo obnovenie poriadku a ochrany Ozbrojených síl USA, zmluvných dodávateľov USA a rodinných príslušníkov. Spojené štáty mienia tieto opatrenia koordinovať s príslušnými úradmi Slovenskej republiky.
 3. Slovenská republika nesie primárnu zodpovednosť za bezpečnosť mimo dohodnutých objektov a priestorov.

ČLÁNOK VII

VSTUP NA ÚZEMIE A ODCHOD Z ÚZEMIA

 1. Slovenská republika nebude vyžadovať kontrasignáciu príkazov na prevelenie podľa článku II, ods. 2 písm. b) NATO SOFA.
 2. V súlade s NATO SOFA, Slovenská republika nebude vyžadovať od príslušníkov ozbrojených síl, ktorí majú osobnú identifikačnú kartu a platný príkaz na prevelenie, pasy alebo víza pri vstupe na územie alebo pri odchode z územia Slovenskej republiky. Slovenská republika ďalej nebude vyžadovať víza pri vstupe na územie ani pri odchode z územia Slovenskej republiky od príslušníkov civilných zložiek, rodinných príslušníkov a zmluvných dodávateľov USA, ktorí majú platný pas a identifikačnú kartu Ministerstva obrany USA, príkaz na presun alebo letter of authorization vydaný príslušným orgánom Spojených štátov. Slovenské orgány môžu v pasoch príslušníkov civilných zložiek, zmluvných dodávateľov USA a rodinných príslušníkov vykonať akékoľvek záznamy vyžadované právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Ozbrojené sily USA, dodávatelia USA a rodinní príslušníci budú vyňatí z predpisov upravujúcich registráciu a kontrolu cudzincov,
 4. V prípade, že príslušník Ozbrojených síl USA zomrie alebo opustí územie Slovenskej republiky z dôvodu prevelenia, rodinným príslušníkov tohto príslušníka bude aj naďalej priznaný status rodinných príslušníkov podľa tejto dohody po dobu 90 dní odo
  dňa jeho úmrtia alebo odo dňa jeho opustenia územia. V prípade, že pred úmrtím alebo prevelením tohto príslušníka boli jeho nezaopatrené deti zapísané vo vzdelávacích zariadeniach na území Slovenskej republiky, rodinní príslušníci budú požívať tento
  status po dobu nie kratšiu ako 30 kalendárnych dať od konca školského roka alebo od ukončenia dochádzky.

ČLÁNOK VII

LOGISTICKÁ PODPORA

 1. Slovenská republika sa vynasnaží v súlade so svojím právnym poriadkom a dostupnými možnosťami poskytnúť Ozbrojeným silám USA, ak ju tieto o to požiadajú, logistickú podporu na vykonávanie činnosti podľa tejto dohody,
 2. Podľa okolností sa takáto logistická podpora. poskytne a uhradí v súlade s ACSA, alebo neskoršími dohodami, pokiaľ sa nedohodne inak.
 3. Za akúkoľvek vyžiadanú a poskytnutú logistickú podporu, ktorá nie je uvedená v od. 2 tohto článku, Ozbrojené sily USA a zmluvní dodávatelia USA uhradia primeraný poplatok. V tomto ohľade Slovenská republika neposkytne Ozbrojeným silám USA menej priaznivé zaobchádzanie ako to, ktoré by poskytla Ozbrojeným silám Slovenskej republiky, vrátane poplatkov vyrúbených Ozbrojeným silám Spojených štátov a dodávateľom Spojených štátov, daní a poplatkov alebo obdobných platieb.

ČLÁNOK IX

MOTOROVÉ VOZIDLÁ

 1. Orgány Slovenskej republiky uznávajú registráciu a licencie motorových vozidiel u nákladných prívesov Ozbrojených síl USA, zmluvných dodávateľov USA a rodinných príslušníkov udelené vojenskými a civilnými orgánmi Spojených štátov. Na žiadosť orgánov ozbrojených síl USA orgány Slovenskej republiky vydajú bez poplatkov vojenské poznávacie značky pre non-tactical vozidlá ozbrojených síl používaných na úradné účely, a pre súkromné vozidlá príslušníkov ozbrojených síl, zmluvných dodávateľov u rodinných príslušníkov rovnaké poznávacie značky ako pre bežných slovenských používateľov.
 2. Ozbrojené sily USA prijmú voči takto registrovaným a licencovaným motorovým vozidlám primerané bezpečnostné opatrenia.

ČLÁNOK X

OPRÁVNENIA A LICENCIE

 1. Platnosť vodičského oprávnenia alebo iného povolenia vydaného orgánmi USA pre príslušníka Ozbrojených síl USA alebo zmluvného dodávateľa USA, ktoré jeho držiteľa oprávňuje riadiť motorové vozidlo, plavidlo alebo lietadlo ozbrojených síl, sa v rámci tejto činnosti vzťahuje aj na územie Slovenskej republiky.
 2. Slovenská republiku uznáva platnosť vodičského preukazu vydaného Spojenými štátmi, ich jednotlivými štátmi alebo orgánmi v súvislosti s používaním súkromných motorových vozidiel príslušníkov Ozbrojených síl USA, ich rodinných príslušníkov a zmluvných dodávateľov, a to bez vyžadovania vodičského testu a bez poplatkov. Slovenská republika nebude vyžadovať medzinárodné vodičské preukazy.
 3. Slovenská republika nebude vyžadovať od príslušníkov Ozbrojených síl USA alebo zmluvných dodávateľov získanie odborných licencií vydávaných Slovenskou republikou na vykonávanie tých služieb pre Ozbrojené sily USA a ich rodinných príslušníkov, alebo pre zmluvných dodávateľov alebo iných dohodnutých osôb, ktoré sú súčasťou ich úradných povinnosti alobo povinností vyplývajúcich zo zmluvy.

ČLÁNOK XI

POHYB LIETADIEL, PLAVIDIEL A MOTOROVÝCH VOZIDIEL.

 1. Lietadlá, plavidlá a motorové vozidlá využívané výlučne Ozbrojenými silami USA alebo pre Ozbrojené sily USA môžu voľne vstupovať, odchádzať a pohybovať sa na území Slovenskej republiky v súlade s príslušnými pravidlom vzdušnej, námornej a cestnej bezpečnosti a premávky. Na takéto lietadlá, plavidlá a motorové vozidlá nemožno bez súhlasu USA vstúpiť a nemôžu byť bez súhlasu USA podrobené prehliadke.
 2. Lietadlá využívané výlučne Ozbrojenými silami USA alebo pre Ozbrojené sily USA majú povolenie na prelet, doplnenie pohonných hmôt za letu, pristávanie a vzlietanie v rámci územia Slovenskej republiky. Takéto lietadlá nepodliehajú navigačným poplatkom alebo iným poplatkom (za prelet, poplatkom počas letu alebo iným navigačným poplatkom) a nepodliehajú na území Slovenskej republiky poplatkom za pristátie a parkovanie na letiskách, ktoré sú vo vlastníctve štátu alebo sú prevádzkované štátom.
 3. Plavidlá využívané výlučne Ozbrojenými silami USA alebo pre Ozbrojené sily USA nepodliehajú na území Slovenskej republiky poplatkom za pilotáž alebo poplatkom v prístavoch, prepravným poplatkom, prístavným alebo obdobným poplatkom v prístavoch, ktoré sú vo vlastníctve štátu alebo sú prevádzkované štátom.
 4. Ozbrojené sily USA a zmluvní dodávatelia vykonávajúci činnosť pre Ozbrojené sily USA zaplatia za vyžiadané a poskytnuté služby primerané poplatky za podmienok, ktoré nebudú menej priaznivé ako by boli poskytnuté Ozbrojeným silám Slovenskej republiky.

ČLÁNOK XII

JURISDIKCIA V TRESTNOPRÁVNYCH VECIACH

 1. Slovenská republika uznáva osobitnú potrebu disciplinárnej kontroly orgánov Ozbrojených síl USA nad príslušníkmi Ozbrojených síl USA ako aj účinok takejto kontroly na operačnú funkčnosť ozbrojených síl. Z tohto dôvodu sa na základe žiadosti USA a na podporu záväzku voči spoločnej bezpečnosti Slovenská republika, v rámci svojej suverénnej právomoci, týmto vzdáva svojej primárnej trestnoprávnej jurisdikcie v zmysle článku VII, odsek 3 (c ) NATO SOFA. V osobitých prípadoch závažných trestných činov, ktorými je dotknutý osobitný záujem Slovenskej republiky, môžu orgány Slovenskej republiky toto vzdanie sa jurisdikcie odvolať, a to písomnou formou príslušným orgánom Ozbrojených síl USA v lehote do dvadsaťjeden (21) dní od doručenia notifikácie uvedenej v odseku 2 tohto článku.
 2. Ozbrojené sily USA budú informovať orgány Slovenskej republiky o každom prípade podľa ustanovení odseku 1 tohto článku, okrem prípadov menej závažných trestných činov.
 3. V prípade, že je príslušník Ozbrojených sil USA alebo rodinný príslušník stíhaný orgánmi Slovenskej republiky, bude daná všeobecná právomoc civilných súdov.
 4. Príslušníci Ozbrojených síl USA a rodinní príslušníci nemôžu byť súdení v neprítomnosti bez ich súhlasu.
 5. Pri určení skutočnosti, či k údajnému trestnému činu príslušníka Ozbrojených síl USA došlo pri výkone jeho úradných povinností podľa článku VII. odsek 3 (a)(ii) NATO SOFA, bude konečným dôkazom tejto skutočnosti potvrdenie príslušnými orgánmi Ozbrojených síl USA na území Slovenska.

ČLÁNOK XIII

VÄZBA A PRÍSTUP K OSOBÁM OBMEDZENÝCH NA SLOBODE

 1. V prípade, že príslušník Ozbrojených síl USA alebo rodinný príslušník bude zatknutý alebo zadržaný orgánmi Slovenskej republiky, orgány Slovenskej republiky o tom bezodkladne informujú predstaviteľov Ozbrojených síl USA. Orgány Ozbrojených síl USA majú okamžitý prístup k tejto osobe, kedykoľvek o to požiadajú, a môžu byť prítomní na všetkých úkonoch orgánov Slovenskej republiky, vrátane vypočúvania tohto príslušníka alebo rodinného príslušníka.
 2. Príslušník Ozbrojených síl USA alebo rodinný príslušník, voči ktorému sa vedie vyšetrovacie konanie alebo predsúdne konanie, zostáva pod kontrolou Ozbrojených síl USA, ak o to požiadajú, až do ukončenia všetkých súdnych konaní (vrátane odvolacích konaní). V takýchto prípadoch orgány Ozbrojených síl USA zabezpečia prítomnosť príslušníka ozbrojených síl na všetkých potrebných úkonoch v konaní pred orgánmi Slovenskej republiky, a za rovnakým účelom vyvinú úsilie, ak má ísť o zabezpečenie prítomnosti príslušníka civilnej zložky alebo rodinného príslušníka. V prípade, že sa konanie pred orgánmi Slovenskej republiky neukončí do jedného (1) roka od jeho začatia, orgány Ozbrojených sil USA sú pozbavené akýchkoľvek povinností podľa tohto odseku.
 3. Obdobie výkonu väzby zabezpečovaného orgánmi Slovenskej republiky alebo orgánmi Ozbrojených síl USA sa započíta do obdobia plynutia trestu odňatia slobody v prípade, že daná osoba bude v tom istom konaní takto odsúdená.
 4. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, trest odňatia slobody uložený príslušníkovi Ozbrojených síl USA alebo rodinnému príslušníkovi orgánmi Slovenskej republiky sa vykoná v jednom alebo vo viacerých zariadeniach Slovenskej republiky na to určených. Orgány Slovenskej republiky umožnia orgánom Ozbrojených síl USA navštevovať túto osobu mimo návštevných hodín a poskytnú takejto osobe pomoc na zdravotné, duchovné a morálne účely, ako ošatenie, stravu, lôžko, zdravotnú a stomatologickú starostlivosť a náboženské služby. Orgány Slovenskej republiky umožnia rodinným príslušníkom návštevu takejto osoby v rámci pravidelných návštevných hodín alebo podľa dohody, a poskytnú takejto osobe pomoc na zdravotné, duchovné a morálne účely, ako ošatenie, stravu, lôžko, zdravotnú a stomatologickú starostlivosť a náboženské služby.

ČLÁNOK XIV

DISCIPLÍNA

Orgány Ozbrojených síl USA sú zodpovedné za zachovanie disciplíny príslušníkov Ozbrojených síl USA, pričom môžu zriaďovať jednotky vojenskej polície v dohodnutých objektoch a priestoroch, kde sa Ozbrojené sily USA nachádzajú. Ozbrojené sily USA môžu v spolupráci s orgánmi Slovenskej republiky využiť tieto jednotky v obciach susediacich s vojenskými objektami a priestormi, kde sa Ozbrojené sily USA nachádzajú.

ČLÁNOK XY

VYŇATIE Z CIVILNEJ A SPRÁVNEJ JURISDIKCIE

 1. Príslušníci Ozbrojených síl USA, vrátane civilnej zložky, sú vyňatí z civilnej a správnej jurisdikcie v súvislosti s ich konaním alebo opomenutím pri výkone svojich úradných povinností. Prípadné žaloby súvisiace s týmto konaním alebo opomenutím môžu byť odovzdané príslušným úradom Slovenskej republiky a ďalej posudzované v súlade s ustanoveniami článku VII NATO SOFA.
 2. Na účely tohto ustanovenia pojem „civilná zložka“ zahŕňa všetky osoby bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo miesto obvyklého pobytu, ktoré sú zamestnancami vlády USA a ktoré konajú vrámci svojich úradných povinností určenými Ozbrojenými silami USA, s výnimkou zmluvných dodávateľov a ich zamestnancov ako aj s výnimkou obchodných spoločností bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo miesto obvyklého pobytu.
 3. Pre určenie skutočnosti, či prípadná občianskoprávna zodpovednosť /zodpovednosť za škodu vyplynula z konania alebo opomenutia príslušníka Ozbrojených síl USA, vrátane civilnej zložky, pri výkone jeho úradných povinnosti je konečným dôkazom o tejto skutočnosti potvrdenie príslušnými orgánmi Ozbrojených síl USA na území Slovenskej republiky.
 4. Voči príslušníkom Ozbrojených síl USA, vrátane civilnej zložky, nemožno vydať odsudzujúci rozsudok pre zmeškanie ani vykonať iné opatrenia v ich neprospech, ak im ich úradné povinnosti alebo oprávnená neprítomnosť dočasne znemožnila účasť na civilnoprávnom alebo správnom konaní.

ČLÁNOK XVI

VYŇATIE Z DAŇOVEJ POVINNOSTI NA ÚRADNÉ ÚČELY

Z povinnosti pre dane z pridanej hodnoty („DPH“), predajné dane, dane z užívania, spotrebné dane alebo iné následné dane je v mieste nákupu vyňatý nákup materiálu, zásob, služieb, vybavenia a iného majetku Ozbrojenými silami USA alebo pre Ozbrojené sily USA, ak sú tieto (a) nadobúdané na výlučné používanie Ozbrojenými silami USA, (b) spotrebúvané na zabezpečenie predmetu zmluvy s alebo v mene Ozbrojených síl USA alebo (c ) zapracovávané do predmetov alebo objektov využívaných Ozbrojenými silami USA. Ozbrojené sily USA poskytnú zodpovedným orgánom SR náležité potvrdenie, že takýto materiál, zásoby, služby, vybavenie a iný majetok sú pre potreby Ozbrojených sil USA.

ČLÁNOK XVII

VYŇATIE DAŇOVEJ POVINNOSTI NA SÚKROMNÉ ÚČELY

 1. Príslušníci Ozbrojených síl USA a ich rodinní príslušníci nepodliehajú na území Slovenskej republiky povinnosti platiť dane. poplatky, licenčné poplatky alebo podobné poplatky, vrátane DPH za nákup, vlastníctvo, držbu, používanie, prevod alebo v prípade smrti prechod ich hmotného hnuteľného majetku dovezeného do Slovenskej republiky alebo získaného v Slovenskej republike na ich osobnú potrebu. Vyňatie sa bude uplatňovať v mieste nákupu v súlade so vzájomne dohodnutými postupmi. Príslušníci Ozbrojených síl USA a ich rodinní príslušníci, ktorí na území Slovenskej republiky vlastnia rozhlasové alebo televízne prijímače a zariadenia na príjem internetového signálu budú vyňatí z daňových povinností, poplatkov, licenčných poplatkov alebo iných poplatkov súvisiacich s ich používaním alebo vlastníctvom. Motorové vozidlá vo vlastníctve príslušníkov Ozbrojených síl USA a ich rodinných príslušníkov budú vyňaté z povinnosti platiť v Slovenskej republike cestné dane, registračné alebo licenčné poplatky a podobné poplatky, ale nie z povinnosti platiť poplatky za používanie ciest, mostov a tunelov, ktoré platia bežní občania.
 2. Vyňatie z dane z príjmu stanovené v článku X NATO SOFA sa vzťahuje aj na príjem získaný príslušníkmi Ozbrojených síl USA, ich rodinnými príslušníkmi a zmluvnými dodávateľmi USA za zamestnanie v organizáciách uvedených v článku II, odseku 3 tejto Dohody a aktivity uvedené v článkoch XXI a XXII tejto Dohody a na zdrojov získané mimo územia Slovenskej republiky.
 3. Ustanovenia slovenských zákonov a predpisov vzťahujúcich sa na zamestnávateľa alebo samostatne zárobkovo činnej osoby ohľadom nezaplatenia alebo predplatenia daní z príjmu a príspevkov na sociálne zabezpečenie sa nevzťahujú na prijem vyňatý na území Slovenskej republiky z daňovej povinnosti.

ČLÁNOK XVIII

DOVOZ A VÝVOZ NA ÚRADNÉ ÚČELY

 1. S odkazom na článok XI NATO SOFA bude povolený vstup na územie Slovenskej republiky pre materiál, zásoby, vybavenie a iný majetok (a) dovezený Ozbrojenými silami USA, (b) ktorý je výhradne pre potreby a používanie Ozbrojenými silami USA, vrátane toho na podporu vojenských aktivít uvedených v článkoch XXI a XXII tejto Dohody, (c) ktorý bude používaný alebo spotrebovávaný v rámci vykonávania kontraktu s Ozbrojenými silami USA alebo v ich mene alebo (d) ktorý bude zapracovaný do predmetov alebo objektov používaných Ozbrojenými silami USA. Vstup na územie Slovenskej republiky bude oslobodený od colných, dovozných a registračných poplatkov a iných podobných poplatkov, vrátane, ale nie len užívateľských dani, spotrebných daní a DPH.
 2. Zmluvné strany budú spolupracovať podľa potreby aby zabezpečili. že množstvo materiálu, zásob, vybavenia a iného dovezeného majetku je primerané. Ozbrojené sily USA poskytnú orgánom Slovenskej republiky náležitý certifikát ako je uvedené v článku XI, odsek 4 NATO SOFA, že na takýto materiál, zásoby, vybavenie a iný majetok sa vzťahuje vyňatie podľa ustanovení tohto článku. Vystavenie certifikátu Ozbrojenými silami USA na dovezené a vyvezené predmety bude podľa tohto článku akceptované orgánmi SR namiesto colnej kontroly. Keď materiál, zásoby, vybavenie a iný majetok bude podľa ustanovení tohto článku dovezený zmluvnými dodávateľmi, Ozbrojené sily USA budú požadovať aby tieto predmety boli použité výlučne za účelom plnenia kontraktov pre Ozbrojené sily USA.
 3. Materiál, zásoby, vybavenie a iný majetok uvedený v odseku | tohto článku bude vyňatý z daňových povinností a iných poplatkov, ktoré by boli inak uvalené na takto dovezený alebo získaný majetok.
 4. Vývoz materiálu, zásob, vybavenia a iného majetku uvedeného v odseku | tohto článku z územia SR bude oslobodený od vývoznej povinnosti Slovenskej republiky.

ČLÁNOK XIX

DOVOZ A VÝVOZ NA SÚKROMNÉ ÚČELY

 1. Príslušníci Ozbrojených sil USA, ich rodinní príslušníci a zmluvní dodávatelia USA si môžu na čas svojho pôsobenia na území SR doviezť ich osobné predmety, nábytok, jedno (1) osobné motorové vozidlo na osobu vo veku osemnásť (18) rokov a staršiu a iný tovar na osobnú a domácu potrebu alebo spotrebu oslobodený od colnej a daňovej povinnosti. Táto výsada sa nevzťahuje len na predmety vo vlastníctve týchto osôb, ale aj na predmety, ktoré im boli zaslané ako dary alebo zaslané za účelom plnenia kontraktu uzavretého s osobami, ktoré nie sú usídlené na území SR.
 2. Predmety uvedené v odseku | tohto článku a iné predmety, ktoré boli získané bez dane a/alebo cla nemôžu byť predané alebo inak prevedené na osoby na území SR, ktoré nie sú oprávnené na dovoz takýchto predmetov bez cla, pokiaľ takýto prevod nie je odsúhlasený príslušnými orgánmi SR. Takýto súhlas nie je potrebný na dary pre charitu. Úhrada daňových povinností vzniknutých pri transakcii na osobu, ktorá nie je oprávnená na import takéhoto tovaru je v zodpovednosti osoby, ktorá takýto predmet získala. Príslušníci Ozbrojených síl USA, ich rodinní príslušníci a zmluvní dodávatelia USA môžu voľne prevádzať majetok uvedený v odseku 1 tohto článku medzi sebou a takýto prevod je oslobodený od dane a/alebo cla. Ozbrojené sily USA uchovajú záznamy takýchto transferov oslobodených od dane a cla. V prípade krádeže predmetov príslušníkov Ozbrojených síl USA, ich rodinných príslušníkov a zmluvných dodávateľov USA oslobodených od daňových povinnosti akceptujú orgány SR riadne vyplnené policajné záznamy ako jasné dôkazy tohto skutku, čo zbavuje jednotlivca zodpovednosti za úhradu dane alebo cla.
 3. Príslušníci Ozbrojených sil USA, ich rodinní príslušníci a zmluvní dodávatelia USA môžu počas ich pobytu opätovne vyviezť (alebo vyviezť) bez vývozných ciel a poplatkov akýkoľvek nimi dovezený (alebo získaný) tovar na území SR.

ČLÁNOK XX

COLNÉ KONANIE

 1. Slovenská republika podnikne náležité kroky za účelom zabezpečenia hladkého a rýchleho priebehu preclenia dovozu a vývozu podľa tejto Dohody. Colná prehliadka sa vykoná urýchlene.
 2. Colná prehliadka sa na základe tejto Dohody vykoná v súlade s procesmi, vzájomne dohodnutými medzi zodpovednými orgánmi SR a Ozbrojenými silami USA. Colnú prehliadku prichádzajúceho alebo odchádzajúceho osobného majetku príslušníkov Ozbrojených síl USA alebo rodinných príslušníkov vykonajú colné orgány pri doručení majetku alebo jeho vyzdvihnutí z bydliska dotknutej osoby.
 3. Utajované informácie Ozbrojených sil USA môžu byť dovezené a vyvezené z územia SR bez colnej prehliadky. Pojem „utajovaná skutočnosť“ ako aj spôsob nakladania s ňou sa spravuje podľa Dohody o bezpečnosti informácií alebo následnými dohodami.
 4. Orgány Ozbrojených síl USA zavedú vobjektoch, kde sa Ozbrojené sily USA nachádzajú, potrebné opatrenia na zamedzenie zneužitia práv súvisiacich s colnými ustanoveniami podľa NATO SOFA a tejto Dohody. Orgány Ozbrojených síl USA a orgány SR budú spolupracovať v prípade údajného porušenia colných pravidiel.

ČLÁNOK XXI

AKTIVITY SÚVISIACE S VOJENSKOU SLUŽBOU

 1. Ozbrojené sily USA môžu zriadiť pre potreby príslušníkov Ozbrojených síl USA, rodinných príslušníkov a ďalší vzájomne dohodnutý personál miesta výmeny vojenských služieb, zásobovacie miesta (commissarics) a iné predajné miesta s výhodnými cenami (sales outlets), otvorené trhy, sociálne a vzdelávacie strediská a oblastí na rekreačné aktivity na území SR na miestach stanovených vzájomnou dohodou. Orgány Ozbrojených síl USA môžu vykonávať a pokračovať v predchádzajúcich aktivitách súvisiacich s vojenskou službou priamo alebo prostredníctvom kontraktu s inými organizáciami. Slovenská republika nebude požadovať žiadne licencie, povolenia, inšpekcie alebo vyžadovať inú regulačnú kontrolu vykonávania týchto aktivít súvisiacich s vojenskou službou.
 2. Ozbrojené sily USA môžu uzavrieť zmluvu s finančnými inštitúciami za účelom poskytovania bankových alebo iných finančných služieb na území SR výlučne pre Ozbrojené sily USA, zmluvných dodávateľov USA a rodinných príslušníkov.
 3. Aktivity a organizácie uvedené v tomto článku podliehajú rovnakým daňovým a colným výnimkám ako sú udelené Ozbrojeným silám USA. Tieto aktivity a organizácie vykonávajú činnosť v súlade s platnými pravidlami USA. Takéto aktivity a organizácie nemajú povinnosť vyberať alebo platiť dane alebo iné poplatky súvisiace s ich činnosťou.
 4. Ozbrojené sily USA prijmú náležité opatrenia, aby zabránili predaju tovaru alebo majetku dovezeného do SR alebo získaného v SR pre potreby aktivít a organizácií uvedených v odseku 1 a 2 tohto článku osobám, ktoré nie sú oprávnené využívať tieto aktivity alebo organizácie.

ČLÁNOK XXII

VOJENSKÁ POŠTOVÁ SLUŽBA

 1. USA môžu založiť a prevádzkovať vojenskú poštovú službu pre potreby Ozbrojených síl USA, rodinných príslušníkov a zmluvných dodávateľov USA.
 2. Zásielka podaná na takejto pošte bude opatrená známkou USA.
 3. Úradné zásielky Ozbrojených sil USA nepodliehajú inšpekciám, prehliadkam alebo zadržaniu.

ČLÁNOK XXIII

MENOVÉ A DEVÍZOVÉ OTÁZKY

 1. Ozbrojené sily USA majú právo doviezť, vyviezť a používať menu USA alebo finančné prostriedky vyjadrené v mene USA v akejkoľvek sume.
 2. Orgány Ozbrojených síl USA môžu distribuovať, alebo zameniť pre príslušníkov Ozbrojených síl USA a rodinných príslušníkov menu a prostriedky v hodnote meny platnej v:
  • (a) Spojených štátoch Amerických
  • (b) Slovenskej Republike
  • (c) Euro zóne a
  • (d) akejkoľvek inej krajine v miere potrebnej na vykonanie schválenej cesty, vrátane cesty na dovolenku.
 3. Príslušníci Ozbrojených síl USA a rodinní príslušníci môžu:
  • (a) priviezť a vyviezť menu USA a prostriedky v hodnote meny USA a
  • (b) vyviezť z územia SR akúkoľvek menu a prostriedky v hodnote inej meny v prípade, že túto menu alebo prostriedky príslušníci Ozbrojených síl USA alebo rodinní príslušníci doviezli do SR alebo ich získali od Ozbrojených síl USA.

ČLÁNOK XXIV

ZAMESTNÁVANIE OSÔB

 1. Ozbrojené sily USA alebo organizácie vykonávajúce aktivity súvisiace s vojenskou službou uvedené v článkoch XXI a XXII tejto Dohody môžu robiť nábor a zamestnávať rodinných príslušníkov, ako aj osoby oprávnené pracovať na území SR a môžu vykonávať súvisiacu zamestnaneckú agendu v súlade s týmto článkom. Od rodinných príslušníkov sa nebude vyžadovať pracovné povolenie.
 2. Podmienky zamestnania budú stanovené Ozbrojenými silami USA a uvedenými organizáciami v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi USA. berúc do úvahy bežnú mzdu a ustanovenia zákonníka práce v Slovenskej republike. Mzdy a výplaty, odmeny, dodatočné platby a zvyšovanie takýchto platieb bude v súlade so zákonmi a predpismi USA. Miestni civilní zamestnanci zamestnaní Ozbrojenými silami USA nemajú právo na štrajk,

ČLÁNOK XXV

UZATVÁRANIE ZMLÚV

 1. Ozbrojené sily USA môžu na území SR uzavrieť zmluvu na dodanie materiálu, zásob, vybavenia alebo služieb bez obmedzenia vzhľadom na výber zmluvnej strany, dodávateľa alebo osoby. ktorá poskytne tento materiál, dodávky, vybavenie alebo služby. Tieto zmluvy budú uzatvorené, udelené a spravované v súlade so zákonmi a pravidlami USA.
 2. Slovenská republika bude v oblasti obstarávania tovarov, služieb a prevádzkových služieb postupovať voči Ozbrojeným silám USA nie menej výhodne ako postupuje voči Ozbrojeným silám SR.

ČLÁNOK XXVI

POSTAVENIE ZMLUVNÝCH DODÁVATEĽOV

Zmluvní dodávatelia USA budú vyňatí zo zákonov Slovenskej republiky a pravidiel v rozsahu podmienok vykonávania ich práce v súlade so zmluvou uzavretou s Ozbrojenými silami USA a v oblasti získavania licencie a registrácie podnikania len v rozsahu poskytovania tovarov a služieb pre Ozbrojené sily USA na území SR. Takíto zmluvní dodávatelia budú takisto vyňatí z daňových povinností zo zisku spoločnosti a spotrebných daní vznikajúcich len v dôsledku dodávania tovarov a služieb pre Ozbrojené sily USA alebo v dôsledku stavby objektov pre Ozbrojené sily USA. Títo zmluvní dodávatelia nebudú podliehať povinnosti platiť akúkoľvek formu dane z príjmu alebo zisku Slovenskej republike alebo jej politickým častiam na časť ich príjmu alebo zisku pochádzajúcu z kontraktu s Ozbrojenými silami USA.

ČLÁNOK XXVII

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

 1. Zmluvné strany majú v úmysle vykonávať túto Dohodu v súlade s ochranou životného prostredia SR a bezpečnosťou a ochranou zdravia. USA potvrdzujú svoj úmysel rešpektovať pri vykonávaní politík USA príslušné zákony SR týkajúce sa ochrany životného prostredia bezpečnosti a ochrany zdravia. Slovenská republika potvrdzuje svoju politiku implementovať zákony, predpisy a štandardy ohľadom ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia s primeraným ohľadom na zdravie a bezpečnosť Ozbrojených síl USA, rodinných príslušníkov a zmluvných dodávateľov USA.
 2. Slovenská republika určí kompetentnú organizáciu, ktorá bude realizovať požadované notifikácie v zmysle Bazilejskej konvencie o kontrole pohybu nebezpečného odpadu cez hranice a jeho odstránení, prijatej v Bazileji dňa 22. marca 1989 a iných implementovaných zákonov s cieľom pomáhať pri spravovaní nebezpečného odpadu s ohľadom na životné prostredie. Ozbrojené sily USA poskytnú SR potrebné informácie, aby boli splnené súvisiace právne záväzky.

ČLÁNOK XXVIII

PREVÁDZKOVÉ A KOMUNIKAČNÉ SLUŽBY

 1. Ozbrojené sily USA a zmluvní dodávatelia USA majú povolené používať vodu, elektrickú energiu a iné verejné prevádzkové služby za podmienok, vrátane súm a poplatkov, nie menej výhodných aké sú k dispozícii pre Ozbrojené sily SR alebo v SR v podobných podmienkach, oslobodené od daní alebo iných vládou vyberaných poplatkov. Náklady za prevádzkové služby pre Ozbrojené sily USA majú byť stanovené na základe ich reálnej spotreby.
 2. Zmluvné strany uznávajú, že pre Ozbrojené sily USA môže byť potrebné používať rádiové spektrum. USA majú povolené používať svoje vlastné telekomunikačné systémy („telekomunikácia“ je definovaná v Ústave a Konvencii Medzinárodnej telekomunikačnej únie zroku 1992). To zahŕňa právo na používanie takých prostriedkov a služieb, aké sú potrebné na zabezpečenie plnej funkčnosti telekomunikačných systémov a právo používať na tento účel celé potrebné rádiové spektrum. Používanie rádiového spektra bude pre USA zdarma. Ozbrojené sily USA vynaložia primerané úsilie na koordináciu používania rádiových frekvencií s Výkonným orgánom Dohody za SR.

ČLÁNOK XXIX

VYKONÁVANIE DOHODY A RIEŠENIE SPOROV

 1. Všetky záväzky vyplývajúce z tejto Dohody podliehajú dostupnosti vyhradených prostriedkov schválených na tieto účely.
 2. Zmluvné strany alebo Výkonné orgány Dohody môžu podľa potreby uzavrieť implementačné dohody alebo dojednania na vykonávanie ustanovení tejto Dohody.
 3. Výkonné orgány Dohody budú podľa potreby konzultovať s cieľom zabezpečiť riadnu implementáciu tejto Dohody. Výkonné orgány Dohody vytvoria vhodné konzultačné postupy medzi ich zamestnancami vo všetkých oblastiach týkajúcich sa efektívnej implementácie tejto Dohody.
 4. Spory budú vyriešené na najnižšej možnej úrovní a v prípade potreby prenesené na úroveň Výkonných orgánov Dohody s cieľom ich posúdenia a vyriešenia. Spory, ktoré nebude možné vyriešiť Výkonnými orgánmi Dohody, budú postúpené Zmluvným stranám za náležitým účelom konzultácie a vyriešenia.
 5. Spory a iné záležitosti vyžadujúce konzultácie na základe tejto Dohody nebudú postúpené žiadnemu národnému súdu alebo medzinárodnému súdu, tribunálu alebo podobnému orgánu alebo inej tretej strane za účelom vyriešenia.

ČLÁNOK XXX

NADOBUDNUTIE PLATNOSTI, ZMENY A TRVANIE DOHODY

 1. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom dátumu neskoršej nóty pri výmene nôt medzi zmluvnými stranami preukazujúcimi, že každá strana dokončila svoje vnútroštátne konania potrebné k nadobudnutie platnosti Dohody.
 2. Táto Dohoda môže byť doplnená na základe písomnej dohody zmluvných strán,
 3. Táto Dohoda bude mať počiatočnú dobu platnosti desať (10) rokov, Po počiatočnej dobe platnosti, bude jej platnosť pokračovať, ale môže byť ukončená ktoroukoľvek Zmluvnou stranou na základe ročnej (1) písomnej výpovednej lehoty podanej druhej Zmluvnej strune diplomatickou cestou.
 4. Príloha A tejto Dohody predstavuje integrálnu súčasť tejto: Dohody a môže byť doplnená na základe písomnej dohody Zmluvných strán alebo Výkonných orgánov.

Podľa svedectva, podpísaní, ktorí sú riadne splnomocnení ich vládami, podpísali túto Dohodu,

V…….… dňa……….. 2017, v slovenskej a anglickej jazykovej verzii, pričom obe sú rovnako autentické.

Za vládu Slovenskej republiky Za vládu USA


ofotená verzia zmluvy

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This