Už zajtra sa na zasadnutí Európskej rady rozhodne o podstatnom presune kompetencii národných štátov na EÚ. Zajtrajškom fakticky vzniká Európska federácia. Fico šikovne podhodil slovenskej verejnosti postfaktuálny marketingový príbeh o „jadre EÚ“ vložený do ideologického balastu sporu o tom, či Slovensko bude patriť na Východ alebo Západ. Tak totiž otázka nikdy nestála, pretože Slovensko bolo poslušným pritakávačom všetkého, čo sa odohralo od apríla na všetkých špecializovaných radách EÚ.

V júni EÚ kopla do vrtule a proces prechodu na federáciu zrýchlila na maximum.

Do zajtrajšieho zasadnutia Európskej rady prešli všetky špecializované rady, ktoré po častiach a salámovou metódou pripravili konečný koncept – pôdorys pre vznik Európskej federácie. Od Rady ministrov vnútra, spravodlivosti, enviro, az po pondeľnajšiu ministrov zahraničných vecí, krok po kroku vznikal finálny materiál na Radu premiérov. Ten prináša už len zovšeobecnené závery a odkazy spätne na jednotlivé špeciálne rady ministrov a hlavne záväzky ktoré dostanú politické posvätenie.

Róbert Fico prichádza na Európsku radu bez mandátu pléna NR SR. Výkon jeho spindoktorov a absolútne európske bezvedomie opozície v NR SR mu umožňuje úplný súhlas s čímkoľvek, čo odzneje na Európskej rade.

Pamätajte si zajtrajšok, je to deň kedy fakticky vznikla Európska federácia.

———————————————————————————————————————————

 

ZASADNUTIE EURÓPSKEJ RADY, 22.-23.6.2017, BRUSEL

V dňoch 22. – 23. marca 2017 sa v Bruseli uskutoční plánované zasadnutie Európskej rady. Slovenskú delegáciu povedie R. Fico.

Predmetom rokovania lídrov na samite budú a) bezpečnosť a obrana, b) Parížska klimatická dohoda, c) zamestnanosť, rast a konkurencieschopnosť, d) migrácia, e) Digitálna Európa, pričom hlavným výstupom samitu bude prijatie záverov Európskej rady.

Okrem riadneho zasadnutia je v prvý deň rokovania (22.6.) plánované aj mimoriadne zasadnutie Európskej rady čl. 50 za účasti 27 členských štátov EÚ, ktorého jediným bodom bude schválenie dokumentu s návrhom procedúry vedúcej k rozhodnutiu o premiestnení agentúr EMA a EBA v kontexte vystúpenia UK z EÚ.

 1. Bezpečnosť a obrana

Najdôležitejšou témou summitu bude tvoriť bezpečnosť a obrana, v nadväznosti na nedávne teroristické útoky najmä jej vnútorná dimenzia. Očakáva sa rozhodné posolstvo jednoty a odhodlania rázneho postupu v boji proti terorizmu, extrémizmu a radikalizácii a tiež dôraz na potrebu posilnenia interoperability databáz.

Európska rada preskúma tiež pokrok dosiahnutý pri posilňovaní spolupráce v rámci EÚ v oblasti vonkajšej bezpečnosti a obrany. Lídri zhodnotia stav implementácie opatrení Globálnej stratégie EU. Druhou rovinou diskusií bude pokrok v oblasti spolupráce medzi EÚ a NATO, a napokon dôležitým aspektom pri diskusiách o posilnení európskej obrany sú aj návrhy Komisie na podporu európskeho obranného priemyslu.

 1. Parížska klimatická dohoda

V súvislosti s odstúpením USA od záväzkov Parížskej klimatickej dohody bude dôležitým posolstvom opätovné potvrdenie odhodlania EÚ byť lídrom v oblasti boja proti klimatickým zmenám a plnej implementácie Parížskej dohody. Očakáva sa potvrdenie urgentnosti potreby globálneho zjednotenia a mobilizácie v boji proti zmene klímy, od veľkých hráčov po malé ostrovné štáty.

 1. Zamestnanosť, rast a konkurencieschopnosť

V rámci témy zamestnanosti, rastu a konkurencieschopnosti sa bude Európska rada zaoberať aj agendou prehlbovania jednotného trhu v súlade so závermi z júna 2016. Zároveň sa očakáva potvrdenie podpory princípom voľného a férového medzinárodného obchodu, boja proti protekcionizmu a nekalým obchodným praktikám. Summit zároveň finálne odsúhlasí Špecifické odporúčania pre krajiny (CSRs), čím sa ukončí Európsky semester 2017.

 1. Migrácia

Dôležitou témou júnového zasadnutia Európskej rady bude aj migrácia, konkrétne posúdenie pokroku v rámci komplexného prístupu EÚ k migračnej politike. Pôjde o opatrenia zamerané na stabilizáciu situácie na centrálnej stredomorskej trase najmä na základe Maltskej deklarácie a vyhodnotenia účinnosti Partnerského rámca. Lídri sa tiež vrátia k otázke reformy spoločného európskeho azylového systému.

 1. Digitálna Európa

Dôležitú súčasť budovania moderného Jednotného trhu EÚ tvorí stratégia Jednotného digitálneho trhu, ktorý je základným predpokladom zvýšenia konkurencieschopnosti ekonomiky EÚ v globálnom prostredí. Lídri v tejto súvislosti privítajú zámer nadchádzajúceho estónskeho predsedníctva uskutočniť Digitálny summit v Taline v septembri 2017 a zdôraznia potrebu komplexnej digitálnej vízie pre Európu s akcentom na budovanie kybernetickej bezpečnosti.

***************************************************************************

Návrh stanoviska SR

 • SR víta, že agenda summitu reflektuje aktuálny vývoj a potrebu rýchleho pokroku v prioritných oblastiach, akými sú vnútorná a vonkajšia bezpečnosť, obranná spolupráca a migrácia.

Bezpečnosť a obrana

 • Z hľadiska témy bezpečnosti, SR podporí prehlbovanie spolupráce v oblasti vonkajšej a vnútornej bezpečnosti, ako aj obrany a pokrok v rámci legislatívnych návrhov, v ktorých vidíme pridanú hodnotu pre posilnenie bezpečnosti EÚ.

Vnútorná dimenzia bezpečnosti

 • V nadväznosti na nedávne ohavné teroristické činy atakujúce nielen ľudské životy, ale tiež samotné základné hodnoty európskej civilizácie, vítame, že dôležitosť konať je reflektovaná aj prioritizáciou témy vnútornej bezpečnosti v rámci agendy i záverov júnového zasadnutia Európskej rady.

 • Vítame, že Rada JHA dňa 9.6.2017, aj za podpory SR, schválila všeobecné smerovanie pre návrh na zavedenie systému ETIAS.

 • SR podporuje úsilie smerom k zavedeniu systému Entry/Exit, a tiež v oblasti zlepšenia výmeny informácií a zabezpečenia interoperability informačných systémov EÚ. Tieto kroky pokladáme za dôležité nástroje pre zvýšenie vnútornej bezpečnosti EÚ.

 • SR podporuje opatrenia zamerané na boj proti radikalizácii, terorizmu aj prostredníctvom blokovania a odstraňovania nelegálneho obsahu na internete.

Vonkajšia dimenzia bezpečnosti

 • Prijatie Globálnej stratégie EÚ považuje SK za nevyhnutnú reakciu EÚ na zmeny vo svete, ktorou si EÚ nanovo zadefinovala svoje ciele na medzinárodnopolitickej scéne. V rámci implementácie SK podporuje praktické riešenia, ktoré reálne zvýšia akcieschopnosť EÚ.

 • SR podporuje implementáciu Globálnej stratégie v oblasti obrany a bezpečnosti s cieľom zvýšiť stabilitu a bezpečnosť v EÚ, ako aj v susedných regiónoch a oceňuje pokrok v diskusii o posilnení vojenských a civilných spôsobilostí potrebných na rýchle a efektívne riešenie kríz a konfliktov.

 • V súvislosti s rastúcim významom hybridných hrozieb podporujeme silnejšie zameranie implementácie Globálnej stratégie v nasledujúcom období aj v oblastiach ako je posilňovanie odolnosti štátu a spoločnosti, či strategická komunikácia (a to v rámci EÚ
  i mimo nej).

 • SK víta spustenie Európskeho obranného fondu, ktorý môže posilniť obranu EÚ priamymi investíciami do výskumu a vývoja dôležitých obranných spôsobilostí EÚ. Z hľadiska spoločného financovania obranného výskumu a vývoja spôsobilostí je dôležité, aby tieto prostriedky mohli čerpať aj malé a stredné podniky.

 • Rozvoj spolupráce medzi EÚ a NATO v oblasti bezpečnosti (sedem oblastí podľa Spoločnej deklarácie) považujeme za mimoriadne dôležitý a vítame bezprecedentný pokrok, ktorý nastal za posledný rok. Tento trend je potrebné udržať pre bezpečnosť ČŠ.

Parížska klimatická dohoda

 • Mrzí nás rozhodnutie US administratívy odstúpiť od Parížskej dohody, ktorú považujeme za významný úspech multilateralizmu. Počas SK PRES v Rade EÚ sme sa zasadili o jej urýchlenú ratifikáciu a sme pripravení pokračovať v plnení prijatých klimatických záväzkov.

 • Boj proti klimatickým zmenám je výzvou pre udržateľný rozvoj, zároveň však príležitosťou pre ekonomický rast a tvorbu pracovných miest. SR je na najlepšej ceste k dosiahnutiu cieľa znížiť emisie o 20% do roku 2020, a rovnako podporuje aktivity partnerských krajín v oblasti adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

Zamestnanosť, rast a konkurencieschopnosť

Jednotný trh

 • SR sa plne stotožňuje s integračnými krokmi pri prehlbovaní Jednotného európskeho trhu. Aj v budúcnosti a počas nadchádzajúceho predsedníckeho Tria bude pôsobiť ako konštruktívny partner pri diskusiách o ďalšom pokroku v tejto oblasti.

 • Budovanie a prehlbovanie jednotného trhu a  digitálneho jednotného trhu sú dlhodobé priority EÚ aj jednotlivých štátov, pretože sú nevyhnutným predpokladom hospodárskeho rozvoja a konkurencieschopnosti EÚ v globálnom hospodárstve.

 • Z tohto dôvodu SR víta dosiahnutý pokrok pri návrhoch v rámci Stratégie jednotného trhu a vyzýva na pokračovanie úsilia Európskej komisie, Rady a Európskeho parlamentu na dodržanie dohodnutého časového plánu pri už diskutovaných, ako aj plánovaných návrhoch.

 • SR považuje túto oblasť za jednu z  najprínosnejších pre občanov EÚ. Práve postupným zavádzaním opatrení v jednotlivých stratégiách prehlbovania Jednotného trhu do praxe vieme priniesť konkrétne výhody do života občanov a demonštrovať význam EÚ.

Obchodná politika EÚ

 • SR podporuje otvorený, transparentný a predvídateľný multilaterálny obchodný systém založený na pravidlách WTO a odmieta protekcionistické tendencie, ktoré ohrozujú voľný obchod.

 • SR je aj vzhľadom na svoju otvorenú a proexportne orientovanú ekonomiku rozhodným podporovateľom bilaterálnych dohôd EÚ o liberalizácii obchodu s tretími krajinami. V tomto kontexte je treba brať do úvahy ofenzívne i defenzívne záujmy s cieľom zachovať štandardy EÚ a jej členských štátov, vrátane bezpečnosti a vysokej kvality potravín, ale aj ochrany životného prostredia a ochrany práv zamestnancov.

 • SR sa aktívne zasadzuje za pokrok v otázke modernizácie existujúcich nástrojov EÚ na ochranu obchodu. Naliehavosť dosiahnutia riešenia na úrovni EÚ je zrejmá najmä v kontexte pretrvávajúcich problémov v odvetví oceliarskeho priemyslu.

Migrácia

Ochrana vonkajších hraníc, EBCG

 • SR vysoko oceňuje EBCG a jej úlohu pri ochrane vonkajších hraníc EÚ. Vítame 4. správu o pokroku zverejnenú Európskou komisiou. Podporujeme rozšírený mandát EBCG, ktorý agentúre umožňuje podieľať sa aj na návratových misiách. SR je pripravená, tak ako v minulosti, vyslať svojich expertov do jednotlivých misií.

 • Za pretrvávajúci nedostatok SR považuje počet chýbajúcich expertov pre EBCG a EASO.

Stredomorská trasa, Maltská deklarácia, návraty a readmisie

 • SR si uvedomuje vážnosť situácie na centrálnej stredomorskej trase a potrebu jej riešenia, naďalej tak podporujeme Maltskú deklaráciu z februára 2017. Zároveň však zdôrazňujeme potrebu dôsledného monitoringu situácie aj na ostatných migračných trasách do EÚ.

 • Nevyhnutnosťou je aj naďalej pokračovať v implementácii Dohody EÚ-TR, ktorá spolu so spustením v Európskej pobrežnej a pohraničnej stráže prispela k evidentnému poklesu tokov na Západobalkánskej a východnej Stredomorskej trase.

 • Líbya sa stala najväčším východiskovým bodom pre migrantov. Je preto v našom záujme bojovať proti pašeráckemu biznisu. Pozitívne vnímame návrh v Hodnotiacej správe Komisie o kontrole exportu tovarov do Líbye-

 • Je pozitívne, že z EÚ Trustového fondu pre Afriku bolo už schválených 118 projektov za takmer 2 miliardy eur. Je to v súlade s naším tvrdením, že pomoc ľuďom má byť smerovaná najmä priamo do regiónov, kde žijú, čím atakujeme príčiny vzniku migrácie.

 • V súvislosti s nízkym počtom návratov a readmisií podporujeme výsledok Rady JHA použiť reštrikčnú vízovú politiku voči takýmto štátom.

Reforma Spoločného Európskeho Azylového Systému (Common European Asylum System – CEAS)

 • SK si uvedomuje potrebu reformy Spoločného európskeho azylového systému (CEAS). Mechanizmus povinných kvót, ktorý aktuálny návrh MT PRES obsahuje však pre nás naďalej nie je akceptovateľný a vidíme preto potrebu ďalšej diskusie.

 • Reforma CEAS aj naďalej ostáva politicky veľmi senzitívnou otázkou. Napriek tomu by nám tento fakt nemal zabrániť v pokroku v ďalších dôležitých legislatívnych návrhoch. Je treba sústrediť pozornosť na aspekty a oblasti, kde je medzi členskými štátmi viac názorovej zhody a kontinuálne tak posilňovať našu pripravenosť zvládať migračné tlaky.

Digitálna Európa

 • SR plne podporuje rozvoj Jednotného digitálneho trhu a pri digitalizácii Európy
  sa stotožňuje s potrebou prechodu z odvetvového prístupu k prístupu so širším pohľadom na trhy, infraštruktúru, sociálne aspekty, normy a štandardy, digitálny obsah a dáta, investície, kybernetickú bezpečnosť a výskum a vývoj.

 • Vítame myšlienku nadchádzajúceho estónskeho predsedníctva v Rade EÚ uskutočniť v septembri neformálny summit lídrov zameraný na otázky digitálnej budúcnosti EÚ.