V Česku už veselo filtrujú poštu na základe toho, čo si cenzori povedia, že nie je správne. A to nie na základe nejakých vonkajších znakov mailu, ale na základe prečítaného obsahu. Maily vám jednoducho zmažú a nepošlú

Freeemailové služby centrum.cz , volny.cz , atlas.cz prevádzkované spoločnosťou Economia Zdeňka Bakalu v tichosti nedoručovali maily.

Všetky maily mail niečo spoločné: Bol v nich uvedený odkaz na servery uvedené v zozname  http://konspiratori.sk . Tento zoznam ktorý vytvára 17 osôb mohol ovplyvniť nedoručenie poštových (emailových) správ až pre niekoľko milióna ľudí.

Zvláštne bolo, že tento filter poskytovatelia služby zapli pred voľbami prezidenta v Česku. To v čase prezidentskej kampane mohlo veľmi významne ovplyvniť mienky veľkého množstva ľudí.

Po uvedení tejto informácie na serveri aeronet.cz, ktorý je medzi postihnutými, došlo k rýchlemu vývoju.

Okamžite vyšli články na odborných serveroch root.cz a lupa.cz, kde sa opisuje, že vina je na prevádzkovateľovi virusfree.cz a nie Economia a.s. (malá sro, tržby 13 mil. Sk) a že tieto servery boli na zozname spamových domén. Články boli niekoľkokrát upravované a doplňované, rovnako tak aj titulok.

V prehľade je uvedené, že aeronet.cz je na spam liste tejto spoločnosti

Ovšem v zázname spoločnosti SORB prevádzkujúcej blacklist, z ktorého napr. služba virusfree.cz čerpá sa napr. doména aeronet.cz nevyskytuje

Tj. svedčí to aj o rýchlom vývoji v tejto oblasti a nikto nechce mať Čierneho Petra.

Server Aeronet podal sťažnosť priamo k Európskej komisii, ktorá nariadila napr.:

Článok 3
Zabezpečenie prístupu k otvorenému internetu
1. Koncoví užívatelia majú právo na prístup k informáciám a obsahu a ich šírenia, využívanie a poskytovanie aplikácií a služieb a využívanie koncového zariadenia podľa svojho vlastného výberu bez ohľadu na polohu koncového užívateľa alebo poskytovateľa či polohu, pôvod alebo určenie danej informácie, obsahu, aplikácie alebo služby, a to prostredníctvom svojej služby prístupu k internetu.
Týmto odsekom nie je dotknuté právo Únie alebo vnútroštátne právo, ktoré je v súlade s právom Únie, týkajúce sa zákonnosti obsahu, aplikácií či služieb.

Spoločnosti Economia hrozí nielen veľká pokuta (horná hranica je v rádoch desiatok miliónov eur), ale aj trestná zodpovednosť:
§ 182 trestného zákona:
(1 ) Kto úmyselne poruší tajomstvo
a) uzavretého listu alebo inej písomnosti pri poskytovaní poštovej služby alebo prepravované inou dopravnou službou alebo dopravným zariadením,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky alebo zákazom činnosti.

Je tu tiež jasné porušenie § 89 zákona o telekomunikáciách:
(1) Podnikatelia poskytujú verejné komunikačné siete alebo verejne dostupné elektronické komunikačné služby sú povinní zabezpečiť technicky a organizačne dôvernosť správ as nimi spojených prevádzkových údajov a údajov, ktoré sa prenášajú prostredníctvom ich verejnej komunikačnej siete a verejne dostupných elektronických komunikačných služieb. Najmä nepripustí odposluch, ukladanie správ alebo iné druhy zachytenia alebo sledovania správ a s nimi spojených údajov osobami inými, než sú užívatelia, bez súhlasu príslušných užívateľov, pokiaľ zákon neustanovuje inak. To nebráni technickému uloženiu údajov, ktoré je nevyhnutné pre prenos správ, bez toho aby bola dotknutá zásada dôvernosti.

Tj. je možné správy označovať ako spam, ale freemaily ich nemajú právo priamo mazať, aj keby ste im to odsúhlasili v podmienkach – podľa zákona Vám ich musí doručiť (napríklad do priečinka „SPAM“)

kostrbatá konštrukcia že blokovanie vykonávala firma vykonávajúca kontrolu, bola vyvrátená testom, že cez danú antivírusovú a antispamovú službu maily obsahujúce „dezinformačné“ domény prechádzali aj na najvyšší stupeň blokovania – službu si bolo možné vyskúšať a podľa článku na aeronetu to aj tak bolo pred podaním k Európskej komisii asi aj tak urobené.

Každopádne môžeme očakávať veľmi zaujímavý proces, kedy Európska komisia môže ukázať, že jej nariadenia nie sú zdrap papiera.

Tiež možno očakávať, že sa strhne bitka o ľudské práva a o práve na informácie.

Všetci používatelia by si tiež mali uvedomiť, že freeemailové služby analyzujú a spracovávajú všetky správy v nej obsiahnuté a tiež zoznam odosielateľov a príjemcov pre svoje účely, pretože to tvorí ich príjmy.

Môžu tak zanalyzovať mapy vzťahov, zdrojové adresy pôvodcov správ, smery šírenie informácie

Presne to ukazuje správa vypracovaná vďaka spoločnosti seznam.cz

Aeronet sa kauze ďalej venuje