Vyberte položku Stránka

ROKLEN24: Prečo sú jedni bohatí a druhí chudobní? Republikáni vs. demokrati

ROKLEN24: Prečo sú jedni bohatí a druhí chudobní? Republikáni vs. demokrati

Ľavicoví voliči, v USA reprezentovaní najmä demokratmi, a pravicoví voliči, v USA zastúpení hlavne republikánmi, majú čo sa týka politiky pomerne rôzne požiadavky. A to nie je náhoda.

Tieto požiadavky totiž pramenia predovšetkým z toho, ako jednotliví ľudia nahliadajú na svet, ekonomiku, spoločnosť a jej usporiadanie.

Prečo sú podľa republikánov jedni ľudia bohatí a druhí chudobní? A čo si naopak myslia demokrati? Ich svetonázory vo svojom výskume porovnalo Pew Research Center.

Zúčastňujúci výskumu Pew Research Center boli najprv opýtaní na politickú orientáciu, aby ich neskôr bolo možné rozdeliť do dvoch skupín – republikáni / skôr republikáni a demokrati / skôr demokrati.

Potom dostali dve jednoduché otázky. Prvá znela: Čo je podľa vášho názoru zvyčajne hlavnou príčinou toho, že sú ľudia bohatí? a druhá: Čo je podľa vášho názoru zvyčajne hlavnou príčinou toho, že sú ľudia chudobní? A ako to dopadlo, to môžete vidieť na nasledujúcom grafe.

 

Prečo si Američania myslia, že sú ľudia bohatí?

Celkom 45 percent ľudí sa domnieva, že preto, že pracujú tvrdšie a viac sa snažia, ale takmer rovnaký počet (43%) si myslí opak. Bohatí sú bohatí preto, že čerpajú z nezaslužených výhod, ktoré im do vienka nadelil sám život. Ak však účastníkov rozdelíme podľa ich politickej orientácie, výsledky už nie sú také vyrovnané.

Z republikánskych voličov pripisuje bohatstvo vlastnému úsiliu 66%, zatiaľ čo nezaslúženým výhodám pätina.

U demokratov je to potom viac-menej naopak: bohatí si svoje bohatstvo zaslúžili vlastným úsilím podľa 29%, zatiaľ čo 60% sa domnieva, že za ním stojí predovšetkým nezaslúžené výhody.

Značné rozdielne sú podľa výsledkov výskumu aj názory na to, prečo sú niektorí ľudia chudobní. Tretina voličov si myslí, že je za tým nedostatok vlastného úsilia, zatiaľ čo 53% sa domnieva, že je to dané okolnosťami, ktoré jednotlivec nemôže ovplyvniť.

Medzi republikánmi prevažuje názor, že chudobní sú chudobní kvôli nedostatku vlastného úsilia (56% ku 32%), zatiaľ čo demokrati vidia chudobu skôr ako dôsledok okolnosťami, ktoré človek pod kontrolou nemá (71% ku 19%).

Pew Research Center vykonáva podobný výskum každý rok a z výsledkov za posledné štyri roky, ktoré reprezentuje nasledujúci graf, je zrejmé, že rozdiely vo vnímaní republikánskych a demokratických voličov sa mierne prehlbujú. Kým podiel voličov, ktorí pripisujú bohatstvo vlastnému úsiliu sa u demokratov stále pohybuje mierne pod 30%, u republikánov vzrástol od roku 2014 z 54% na 66%.

Rovnako tak u republikánov značne vzrástol podiel voličov, ktorí sa domnievajú, že za chudobou stojí nedostatok úsilia jednotlivca (z 47% na 56%). Naopak, u demokratov považuje tento dôvod za príčinu chudoby čoraz menej voličov (od roku 2014 podiel klesol z 29 na 19%).

Nasledujúci graf pre doplnenie ukazuje, ako sa líšili odpovede na základe pohlavia, dosiahnutého vzdelania a výška príjmu rodiny.

Aj keď sú výsledky v súlade s všeobecným mienkou, že ľudia s vysokými príjmami majú väčšiu tendenciu sa domnievať, že ľudia si svoje príjmy – či už nízke či vysoké – skôr zaslúžia sami, hodnoty nie sú zďaleka tak rozdielne ako na predchádzajúcich grafoch. Zaujímavé je zistenie, že čím vyššie vzdelanie Američania majú, tým menší podiel si myslí, že príjmy závisí predovšetkým na úsilí jednotlivca.

(Článok pôvodne vyšiel na Roklen24 ako autorský analytický komentár)

O autorovi

Príspevky za Júl

Pin It on Pinterest

Share This