Vážení priatelia,

váš článok od Miry Galanovej „Slovensko – najnovšia alt-right fronta v informačnej vojne EÚ“ [pozn. – článok sme vydali v slovenskom preklade] (https://euobserver.com/beyond-brussels/142238) má pravdu v jednom bode: Áno, tzv. alternatívne médiá sú na Slovensku stále viac a viac viac populárne. A musím prejaviť sklamanie nad zjavne smutnou náladou, ktorú autorka nemôže skryť vyslovením tejto pravdy.

Ale autorka vynechala jednu dosť dôležitú vec (zaujímalo by ma, či zámerne) – všetky tieto tzv. alternatívne médiá získavajú popularitu aj napriek nulovému financovaniu zo strany štátu, silných finančných skupín alebo reklám – tieto médiá žijú prevažne z drobnej podpory obyčajných ľudí.

Iba málo z nich ako Infovojna Norberta Lichtnera sa podarilo na svojej stránke prevádzkovať nejaké reklamy a internetový obchod. Treba to pre Vás zopakovať ešte raz, pretože vedome prehliadate najdôležitejšie časti našej reality: Ľudia na Slovensku, kde je priemerný plat bežných pracovníkov okolo 600 eur za mesiac, platia tieto tzv. alternatívne médiá z vlastného vrecka, aby ich udržali nažive. Tieto médiá by samozrejme chceli získať podporu alebo reklamy – ale všetko je zakázané, pričom môj názor vznikol pôsobením ľudí a skupín ako ste Vy. Ale o tom tu nechcem hovoriť.

Otázkou je, prečo sú obyčajní ľudia pripravení zdieľať svoje aj tak malé množstvo peňazí a platiť niečo naviac len preto, aby počuli niečo iné ako štandardné médiá? Takzvané štandardné médiá sú nimi financované daňami a inými iracionálnymi poplatkami, tak prečo sú pripravení zaplatiť niečo naviac k svojim daniam a poplatkom?

Nie preto, že sú jednoduchí alebo hlúpi, tieto médiá počúvajú mnohí vzdelaní ľudia, možno viac ako štandardné médiá. Môžem vám to povedať a prosím, neskúšajte sa znova tváriť, že ste hluchí voči realite: Ľudia sú pripravení zaplatiť, aby počuli skutočné názory a skutočné fakty- jednoducho chcú počuť pravdu.

Chcete dôkaz? Nemali by ste sa ma ani pýtať, pretože existuje toho veľa, tak veľa v čom by ste sa Vy a váš druh médií mali hanbiť. Je to presne v týchto dvoch veciach: to, čo produkujete a taktiež, čo ste zámerne zamlčali.

Ok, tak napríklad: Pred niekoľkými dňami mnohé štandardné médiá hlásili správu o „záchrane“ Bielych prilieb zo Sýrie.

Ale bol to Slobodný Vysielač, ktorý povedal, že toto je definitívna porážka rebelov a víťazstvo Assada a že Sýria je úplne zbavená teroristov. Zdá sa, že nikto na svete nespomína, že sýrske povstania je úplne potlačené. A bola to Infovojna a iné tzv. alternatívne médiá, ktoré povedali ľuďom, prečo tieto Biele prilby pravdepodobne museli byť „zachránené„. A to je to, čo možno nazvať skutočným spravodajstvom.

Nechcem tu diskutovať o otázke, kto sú Biele prilby, kto sú a odkiaľ prichádzajú príslušníci takzvanej Slobodnej sýrskej armády, prečo majú byť skutočne „zachránení„, kto ich podporoval a s akými špinavými peniazmi podporoval celý beštiálny teror v Sýrii, ktorý spustil masovú migráciu atď.

Môžem vám odhaliť, že na tieto otázky odpovedali tzv. alternatívne médiá. Určite ste to neurobili Vy, pretože som si istý, že vaše mozgy sú zrejme stále schopné veriť tomu, že dcéra veľvyslanca Kuvajta v USA pracovala ako zdravotná sestra v prenatálnej jednotke intenzívnej starostlivosti v Kuvajte, presne na tých pár hodín, aby podala svedectvo medzinárodnému spoločenstvu o barbarstve irackých vojakov. Som si istý, že to bola najdrahšia sestra v ľudskej histórii, ak by ste si zistili, koľko zaťažila americkú vládu PR-spoločnosť, ktorá „vyškolila“ túto „zdravotnú sestru„.

Každá správa nesie kus propagandy, je to nevyhnutné, ale správy by nemali deformovať realitu. A to je to, čo sa médiá, ktoré tak nenávidíte, snažia nerobiť, ale je to podľa mňa to, čo robíte Vy, úmyselne a veľmi primitívnym spôsobom.

Naozaj som sklamaný nad Vašim smútok ohľadom médií, ktoré sú pripravené a schopné podávať správy podľa zásad demokracie a ktoré majú odvahu vyvolať ohlas ľudu. Ale môžem vám povedať, že ja (a určite mnohí ďalší) som šťastný, že existujú.

Je mi ľúto nielen Miry Galanovej, ktorá podľa mojej mojej mienky musí neustále svoje názory deformovať, aby svoje články upravila podľa predstáv svojich zamestnávateľov. Naozaj by som chcel vedieť, ako sa cítite, Eric Maurice, Andrew Rettman, Nikolaj Nielsen, Peter Teffer, Ester Zalan, Matthew Tempest, Henner Sorg, Atufa Ali, Elie Bizimana, Tobias Andreasen, Martin Koch Andersen, Lisbeth Kirk. aj iní, ako sa cítite, keď deformujete svoje názory, aby ste nepovedali, čo je zrejmé alebo sa snažíte presadiť na verejnosti niečo, čo je zjavné pokrytectvo, klamstvo, nespravodlivosť, malichernosť, urážka, zavádzanie, ponižovanie, úbohosť atď.

Prajem Vám a všetkým médiám úspech pri opätovnom získavaní verejnosti od takzvaných alternatívnych médií pomocou pravdivej a demokratickej žurnalistiky.

S pozdravom,

Viktor Vidra


Originál listu, ktorý autor poslal do redakcie EU- Observer

My dear friends,

your article by Mira Galanova “Slovakia – the latest front in the all-right EU infowars” (https://euobserver.com/beyond-brussels/142238) is right in one point: Yes, so called alternative media are gaining more and more popularity in Slovakia. And I have to regret the obviously sad mood which author cannot hide by postulating this true.

But the author has omitted one quite important thing (I wonder if intentionally) – all these so called alternative media are gaining popularity in spite of zero financing by the state, by powerful financial groups or by advertisements – these media are worthily living mostly from petty support of ordinary people.

Only few as Norbert Lichtner’s Infovojna succeeded to get some adds and shop on his webpage. To repeat it for you once again, because you are knowingly overseeing the most substantial parts of our reality: People in Slovakia, where the average salary of common workers is around 600 Euros per month, are paying these so called alternative media from their pocket to keep them alive. Of course these media would wish to get support or adds – but this all is forbidden, which my opinion is initiated by people and groups like you. But I do not want to discuss this here.

The question is, why ordinary people are ready to share their little money and to pay extra only to hear something different than standard media? The so called standard media are financed by them with taxes and other irrational fees, so why are they ready to pay something extra to their taxes and fees ?

Not because they are simple or stupid, these media are listened by many academics, maybe more than the standard media. I can tell it to you and please do not try again to play to be deaf to the reality: People are ready to pay to hear the real opinions and real facts – simply to hear the truth.

Do you want the prove? You should not ask me, because there are many, so many, that you and your kind of media should feel ashamed about exactly two things: Both what you are producing, as so as what you intentionally do not broadcast. Ok, for instance: Few days ago many of standard media were reporting about “saving” White Helmets from Syria.

But it was Slobodny Vysielac who have reported, that this is the definitive defeat of rebels and victory of Assad and that Syria is completely free from terrorists. Nobody in the world seems to mention, that the Syrian rebellion is definitely over. And it was Infovojna, other so called alternative media, who told to people, why these White Helmets probably had to be “saved”. And this is what can be called true reporting.

I do not want to discuss here the question who are White Helmets, who are and from where are coming so called free Syrian army, why they have actually to be “saved”, who had supported them and with this dirty money he supported the whole bestial terror in Syria, who initiated the mass migration, etc.

But I can reveal to you that these questions were answered by so called alternative media. You certainly did not, because I am sure that your brains are still possible to consider the Kuwaiti ambassador’s daughter for USA to work as a nurse at neonatal intensive care unit in Kuwait, exactly for a few hours only to witness for the international community the alleged barbarism of Iraqi soldiers. I am sure, it was the most costly nurse in the human history, would you find out how much the PR-company which “trained” this “nurse” had charged the US government?

Every news carry a piece of propaganda, it is inevitable, but news shouldn’t distort the reality. And this is what media you so hate try not to do but what you my opinion do, intentionally and in a very primitive way.

I really regret your sadness about media who are ready and possible to report according to principles of democracy and who have the courage to arise the voice of people. But I can tell you that I (and surely many others) are happy that they exist.

I regret not only Mira Galanova, who my opinion has to squeeze her brain repeatedly to get the form of her products as required by her employers. I really would like to know how you feel, Eric Maurice, Andrew Rettman, Nikolaj Nielsen, Peter Teffer, Eszter Zalan, Matthew Tempest, Henner Sorg, Atufa Ali, Elie Bizimana, Tobias Andreasen, Martin Koch Andersen, Lisbeth Kirk, and surely many others, too, how you feel when you squeeze your brains not to tell what is obvious or trying to push into public something which is a clear hypocrisy, lie, unfair, poor, offensive, misleading, degrading, pathetic,etc. – all that so characterise your kind of journalism.

I wish to you and to all media to success in wining public back from so called alternative media by true, democratic journalism.

With my best regards,