o spolupráci obhospodarovateľov lesov, vlastníkov lesov, združení fyzických a právnických osôb v lesnom hospodárstve, vedeckých, výskumných a vzdelávacích lesníckych inštitúcií na Slovensku

 

PREAMBULA

Signatári memoranda o spolupráci, ako predstavitelia organizácií reprezentujúcich obhospodarovateľov štátnych lesov, vlastníkov súkromných, spoločenstevných, obecných a cirkevných lesov, profesijných lesníckych organizácií, spracovateľov dreva a poľovníctva, lesníckej vedy a výskumu, akademickej lesníckej obce, ktorí sú zodpovední za hospodárenie v lesoch a zveľaďovanie lesníctva v našej krajine

Uvedomujúc si:

Históriu a poslanie lesníctva na Slovensku a zodpovednosť za naplnenie historického odkazu našich predkov, ktorá nás zaväzuje odovzdať nasledujúcim generáciám zdravé, zelené a životaschopné lesy.

Dôležitú úlohu lesného hospodárstva a lesnícko-drevárskeho sektora vytvárajúceho nenahraditeľné hodnoty v prospech celej spoločnosti prostredníctvom poskytovania širokej škály dôležitých tovarov a služieb.

Narastajúce rôznorodé potreby a požiadavky, ktoré sú spoločnosťou kladené na naše lesy ako zdroja dreva, energie, čistej vody, ochrany pôdy, ochrany biodiverzity, zmierňovania klimatických zmien a prispôsobenia sa jej dopadom, ako aj to, že tieto potreby a požiadavky nie sú plnené vždy v súlade s predstavami spoločnosti, berúc do úvahy aj vývoj situácie okolo ochrany prírody a hospodárenia v lesoch.

Rozhodnutia ministrov EÚ zodpovedných za lesy, ktorí uznali významnú úlohu lesníctva a trvalo udržateľného obhospodarovania lesov na rozvoji celej spoločnosti a zdôraznili rovnocennosť sociálnych a ekonomických funkcií lesov s ich environmentálnymi a kultúrnymi funkciami.

Skutočnosť, že ekonomická životaschopnosť lesníctva má zásadný vplyv pre existenciu slovenských, ale aj európskych lesov a ich trvalo udržateľné obhospodarovanie, ktoré nie je možné bez úplného uznania hodnôt poskytovaných lesmi celej spoločnosti.

Že les je popri plnení všetkých celospoločenských funkcií aj predmetom súkromného vlastníctva občanov nášho štátu, ktoré je garantované Ústavou Slovenskej republiky a tiež to, že krivdy spáchané na týchto vlastníkoch v minulosti neboli doteraz plne odstránené.

Aktivity občianskych združení, ktoré upozorňujú na problémy v obhospodarovaní lesov bez prebiehajúceho dialógu o hľadaní objektívnych riešení. Povinnosť chrániť a zveľaďovať prírodné prostredie a prírodné zdroje ako kultúrne dedičstvo s vedomím, že ich nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať a ani poškodzovať.

PODPORUJEME

Programové vyhlásenie vlády SR, v ktorom je uvedené, že „vláda bude podporovať cieľavedomú starostlivosť o lesy, založenú na historických tradíciách a skúsenostiach a systéme administratívneho a odborného riadenia podľa programov starostlivosti o lesy v súlade s neustále narastajúcim významom plnenia širokej škály ekosystémových služieb pre verejnosť. „

Obsah a zameranie Memoranda o lese, ktoré verejnosti predstavilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 30. novembra 2017.

Vytvorenie ekonomických a legislatívnych podmienok pre získavanie nových poznatkov vedy a výskumu v oblasti lesníctva, a ich rýchly a účinný prenos do praxe, ako i realizáciu mechanizmov oceňovania a započítavania ekosystémových služieb lesov do trhových vzťahov.

Prijatie opatrení na zvýšenie dohľadu štátu nad hospodárením v lesoch posilnením postavenia štátnej správy lesného hospodárstva.

Zosúladenie zákona o lesoch a zákona o ochrane prírody a krajiny tak, aby sa odstránila nejasnosť ich formulácií a nejednotnosť posudzovania činností v lesoch.

Prehodnotenie rozsahu súčasných chránených území. Vyhlasovanie nových chránených území vykonávať na základe zonácie územia postavenej na objektívnom výskume, jeho zhodnotení a na analýze finančných dopadov na štátny rozpočet, v neštátnych lesoch len so súhlasom vlastníkov.

Nutnosť participácie na zlepšení stavu lesov zo strany všetkých, ktorí sa podieľajú na ich poškodzovaní znečisťovaním ovzdušia, vôd a neprimeraným verejným využívaním.

 

ZAVÄZUJEME SA

Spolupracovať :

Na spoločných legislatívnych a iných aktivitách smerujúcich k zabezpečeniu trvaloudržateľného hospodárenia v lesoch, pričom medzi prioritné aktivity patrí prijatie novej štátnej lesníckej politiky.

Pri zavádzaní prírode blízkeho obhospodarovania lesov tam, kde sú na to podmienky, resp. pri vytváraní týchto podmienok.

Pri dôslednom uplatňovaní platných zákonných ustanovení týkajúcich sa starostlivosti o lesy a ochrany prírody v praxi.

Pri mediálnej prezentácii lesníctva a hospodárenia v lesoch.

Na vecnej a odbornej diskusii o problematike starostlivosti o lesy a o ochrane prírody a krajiny so všetkými zložkami spoločnosti.

Pri vzájomnom poradenstve a poskytovaní právnej pomoci pri uplatňovaní zákona o ochrane prírody a krajiny, zákona o lesoch a právnych predpisov vydaných na ich základe.

Pri hľadaní finančných zdrojov na zabezpečovanie spolupráce, zabezpečenie spoločných legislatívnych a iných aktivít, na prezentáciu lesníctva a hospodárenia v lesoch, na poradenstvo a poskytovanie právnej pomoci.


Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov
Ing. Ján Lach, predseda

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Ing. Marian Staník, generálny riaditeľ

Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene
prof. Dr. Ing. Viliam Pichler, dekan

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
Ing. Peter Šiška, riaditeľ

Národné lesnícke centrum
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD., generálny riaditeľ

Odborový zväz drevo, lesy, voda
JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka

PEFC Slovensko,
Ing. František Štulajter, CSc., predseda

Rada združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska
Ing. Juraj Vanko, predseda

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied – odbor lesníctva
Dr. Ing. Tomáš Bucha, predseda

Slovenská poľovnícka komora
Ing. Tibor Lebocký, PhD., prezident

Slovenská lesnícka komora
Ing. Jaroslav Šulek, predseda

Štátne lesy Tatranského národného parku
Ing. Pavol Fabián, riaditeľ

Technická univerzita vo Zvolene,
Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., rektor

Únia diecéznych lesov Slovenska,
Ing. Jozef Jendruch, PhD., predseda

Ústav ekológie lesa SAV,
RNDr. Ľubica Ditmarová, PhD., riaditeľka

Šarišsko-zemplínske regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov Sabinov,
Regionálne združenie vlastníkov lesov Spiš Poprad,
Liptovsko-Tatranské združenie vlastníkov lesov Liptovský Mikuláš,
Turčianske regionálne združenie vlastníkov lesov Turany,
Združenie vlastníkov neštátnych lesov Oravy Tvrdošín,
Okresné združenie vlastníkov neštátnych lesov Kysucké Nové Mesto,
Regionálne združenie vlastníkov lesov okresu Čadca Zákopčie,
Slovenská spoločnosť urbárov a iných pozemkových spoločenstiev Žilina,
Združenie trenčianskych vlastníkov súkromných, spoločenstevných a obecných lesov, Dubnica nad Váhom,
Bratislavské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov a pasienkov Senec,
v zastúpení Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska
Ing. Milan Ovseník, predseda

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ

Združenie obecných lesov Slovenskej republiky
Ing. Milan Dolňan, prezident

Združenie podnikateľov a živnostníkov pracujúcich v lesnom hospodárstve Slovenska
Ing. Jozef Hano, predseda

Združenie vlastníkov súkromných a spoločenstevných lesov Banskobystrického kraja
JUDr. Peter Čiampor, predseda

Združenie taxačných kancelárií Slovenska
Ing. Ivan Greguš, predseda

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky
Ing. Igor Patráš, prezident

Zväz celulózo – papierenského priemyslu Slovenskej republiky
Ing. Luděk Heralt, PhD., predseda

 

Vo Vyšnej Boci dňa 11. januára 2018


Relácia k Memorandu
(Volanie lesa z 16.01.2018 – Memorandum o spolupráci 23 lesníckych subjektov)