Zlá morálka prisťahovalcov, v r.2011 4,7x horšia ako u ostatných, sa ešte skoro 2x zhoršila. V dôsledku toho a v dôsledku nárastu ich počtu 2,8x, sa počet prisťahovalcov podozrivých z trestného činu zvýšil do r.2017 takmer 5x.

Ohľadom kriminality v Nemecku v súvislosti s prisťahovalectvom existuje mnoho rozporuplných správ. Jedni hovoria, že sa kriminalita vďaka prisťahovalcom zvyšuje, iní zase tvrdia, že máme veľké predsudky, že to nie je nijako strašné a že prisťahovalci nie sú viac kriminálni než Nemci.

Verejnosť na východe Nemecka si evidentne myslí, že sa bezpečnostná situácia po migračnej vlne zhoršila. Ale aj v kruhoch štátnej správy sa ozývajú hlasy v rovnakom zmysle. Hans-Georg Maassen, prezident nemeckého Úradu na ochranu ústavy, mal po udalostiach z konca augusta a začiatku septembra v meste Chemnitzi na sever od Krušných hôr na bezpečnostnú situáciu v súvislosti s prisťahovalectvom iný názor, než kancelárka Merkelová ( ktorá teraz žiada ukončenie debaty o udalostiach roku 2015). To ho stálo miesto šéfa úradu a to aj keď sa za neho bil ako lev minister vnútra Seehofer.

Maassen patril medzi ľudí s realistickým pohľadom na vec bezpečnosti v súvislosti s migračnou vlnou, čo sa prejavilo v roku 2016, kedy ako prvý vysoký činiteľ Nemecka referoval na európskom policajnom kongrese o tom, ako masová migrácia bezpečnostnú situáciu v Nemecku zhoršila.

Vyhadzov Maassena aj rozporuplné správy o vplyve prisťahovalectva v posledných rokoch na kriminalitu v Nemecku ma viedli k tomu, že som sa bližšie pozrel na štatistické údaje nemeckého Spolkového úradu vyšetrovania ( Bundeskriminalamt – BKA) a spísal o analýze text ( pozri prílohu), ktorého skrátenú verziu tu predkladám čitateľom. Aby, v súlade s Výzvou vedcov proti strachu a ľahostajnosti z roku 2015, bolo možné overovať “ … si informácie, ktoré utvárajú naše názory – mnohokrát stačí niekoľko kliknutí na internete, aby sme odhalili lži, tváriace sa ako spoľahlivé spravodajstvo.„.

Kliky klik. Ako je to teda v Nemecku s kriminalitou prisťahovalcov v skutočnosti?

Štatistiky nemeckého Spolkového úradu vyšetrovania

Našťastie nemecká dôkladnosť ešte nezahynula a existujú tak policajné štatistiky ako naviac aj každoročné správy BKA s názvom Kriminalita v Nemecku v kontexte prisťahovalectva( „kriminality im Kontext von Zuwanderung“ – tu odkazy na správy za rok 2015 (obsahuje údaje za roky 2011-2015), za rok 2016za rok 2017. Z týchto oficiálnych dokumentov je možné čerpať dôležité dáta o absolútnych počtoch kriminálnych činov (s uzavretým vyšetrovaním a odovzdaním prokuratúre v danom kalendárnom roku) s účasťou aspoň jedného prisťahovalcov, a tiež o počtoch podozrivých prisťahovalcov, ktorí v takýchto činoch figurovali. Aj keď tieto správy majú svoje „muchy“ (napr. kto je v správe BKA započítaný za prisťahovalcov je kontroverzné), Predsa len sú dobrým zdrojom informácií (pozri tiež pozn. Pod čiarou A).

Je zrejmé, že v štatistikách polícia sa jedná o podozrivých z trestných činov, nie o ľudí odsúdených. Avšak ak nemecká polícia nepracuje úplne zle (a z toho ju nepodozrievam), potom štatistiky polície sú veľmi signifikantným indikátorom absolútnych i relatívnych počtov páchateľov v jednotlivých skupinách obyvateľstva.

Vývoj počtov uzavretých prípadov

Trendy v počte nemeckou políciou vyriešených prípadov pre trestné činy s aspoň jedným podozrivým prisťahovalcom ukazujú ( pozri prílohu), že u celkového počtu aj pri vybraných trestných činoch došlo k výraznému nárastu v absolútnych hodnotách v posledných rokoch oproti rokom 2011-2012. Napríklad pri zločinoch proti životu narástol medzi rokmi 2011 a 2017 počet trestných činov, v ktorých figurovali prisťahovalci ako podozriví, z 85 na 418, u krádeží to bol nárast z 20681 na 73044 a pri sexuálnych trestných činoch nárast z 605 na 3121.

Relatívna hodnoty, teda aký je podiel trestných činov s aspoň jedným podozrivým prisťahovalcom na všetkých trestných činoch daného typu je možné vidieť v nasledujúcom grafe (vývoj počtov podozrivých prisťahovalcov sa potom veľmi podobá trendom kriviek vývoja počtov trestných činov s účasťou prisťahovalcov):

Je vidieť, že podiel v posledných rokoch enormne stúpol a leží (rok 2017) medzi ôsmimi (sexuálne trestné činy a činy s omamnými látkami) a pätnástimi percentami (zločiny proti životu).

Zároveň je potrebné zdôrazniť, že podiel prisťahovalcov na počte ľudí žijúcich v Nemecku bol a je podstatne menší, než podiel ich účasti na trestných činoch. Podiel prisťahovalcov na obyvateľstve oproti rokom 2011-2012 (kedy bol približne 0,35%) síce podstatne stúpol, ale stále dosahoval v posledných dvoch rokoch len hodnoty okolo jedného percenta (tj. zhruba 800 tisíc v roku 2017). To je rádový nepomer k vyššie spomenutým 8 – 15% trestných činov s účasťou prisťahovalcov ako podozrivých. Tento nepomer ukazuje, že náchylnosť k páchaniu kriminálnych činov je u prisťahovalcov podstatne väčšia, ako u všetkých ostatných.

Stúpajúci trend počtu trestných činov s účasťou prisťahovalcov neprekvapuje, keď si uvedomíme, koľko imigrantov prišlo do Nemecka v rokoch 2015 a 2016 na nepriame pozvanie tamojšej vlády. Avšak pri podrobnejšom skúmaní prekvapuje rozsah nárastu trestných činov s účasťou prisťahovalcov oproti roku 2011 (zhruba 5x). To indikuje i ďalšie vplyvy, teda nielen nárast početnosti skupiny prisťahovalcov (ten bol „len“ 2,8x medzi rokmi 2011 a 2017). Pôvod rozdielu si zaslúži podrobnejšiu analýzu.

Vývoj relatívnej početnosti podozrenie u prisťahovalcov a ďalších skupín

Najdôležitejšie pre posúdenie kriminálneho potenciálu rôznych skupín obyvateľstva je určenie relatívneho množstva podozrení zo spáchania trestného činu v jednotlivých skupinách obyvateľstva a ich porovnanie medzi sebou.

Vývoj relatívneho množstva podozrení v jednotlivých skupinách obyvateľstva Nemecka súhrnne pre všetky trestné činy sledované v správe BKA je uvedený v nasledujúcom grafe v členení na kategórie „s nemeckým občianstvom„, „bez nemeckého občianstva“ a „prisťahovalci„:

Je vidieť, že podozrenia sú najmenej početné v skupine s nemeckým občianstvom. V skupine bez nemeckého občianstva je množstvo podozrení 3x – 2,5x väčšia (s časom klesajúce). V skupine prisťahovalcov je potom relatívne množstvo podozrení 6x – 10x väčšie (s časom stúpajúce), než v skupine ľudí s nemeckým občianstvom.

Je zrejmé, že zatiaľ čo v skupine bez nemeckého občianstva relatívne množstvo podozrení od roku 2011 kontinuálne – a výrazne – klesalo, relatívne množstvo podozrení v skupine prisťahovalcov naopak ešte oveľa výraznejšie stúpalo a v roku 2017 dosiahlo skoro 20%. Názrast z približne 12% v roku 2011 na spomínaných 20% v roku 2017 (teda 1,7 krát) signalizuje vzrast kriminálneho potenciálu v skupine prisťahovalcov za posledné roky. Tento nárast je (spolu so zväčšením skupiny prisťahovalcov ako takej) spoluzodpovedný za absolútne zvýšenie počtu trestných činov s účasťou prisťahovalcov ako podozrivých.

Vývoj náchylnosti ku kriminalite pri prisťahovalcoch v porovnaní s ostatnými (celkovo, aj pre niektoré typy trestných činov).

Trendy náchylnosti ku kriminalite v skupine prisťahovalcov v porovnaní s bežnou populáciou sú najlepšie zobrazené v poslednom grafe, ktorý ukazuje podiely množstva podozrení v skupine „prisťahovalci“ a v skupine „ostatní“pre jednotlivé typy trestných činov aj súhrnne pre všetky typy trestných činov.

Ak by podozrenie na spáchanie daného trestného činu bolo pri prisťahovalcoch rovnako pravdepodobné, ako pri všetkých ostatných, potom by sa krivka držala na hodnote jedna (bodkovaná čiara). Pretože však pri všetkých sledovaných trestných činoch bola pravdepodobnosť pre prisťahovalcov podstatne vyššie, sú všetky krivky výrazne nad hodnotou jedna.

Pre konkrétnejšie vysvetlenie, čo body grafu znamenajú, sa pozrime na sexuálne delikty (oranžové body). Hodnota v roku 2016 je 10, čo znamená, že keď ste sa stretli v roku 2016 s partiou prisťahovalcov, tak existovala desaťkrát väčšia pravdepodobnosť, že niekto z tejto skupiny je podozrivý zo spáchania sexuálneho trestného činu (alebo 5x väčšia pravdepodobnosť, že niekto z nich je podozrivý z dvojnásobného spáchania takého činu), ako keď ste sa stretli s rovnako početnou partiou „ostatných„.

Ak sa pozrieme na krivku podielov množstva pre všetky typy trestných činov (tj. Červená čiara), potom vidíme, že u prisťahovalcov vzrástla náchylnosť k tomu stať sa podozrivým (oproti všetkým ostatným) z hodnoty 4,7 v roku 2011 na hodnotu 8,9 v roku 2017, tj. 1,9 krát. Znamená to, že už aj tak vysoká náchylnosť ku kriminalite v roku 2011 sa do roku 2017 oproti bežnej populácii ešte o deväťdesiat percent zvýšila. Najväčší nárast sa udial v roku 2015.

Vedľa krádeží sú najvyššie hodnoty podielu množstva podozrivých prisťahovalcov a podozrivých ostatných pri trestných činov proti životu. U nich sa miera náchylnosti k zločinu u prisťahovalcov oproti bežnej populácii zdvihla z hodnoty 8 v roku 2011 na hodnotu 16 v roku 2017.

Záver

Je jednoznačné, že pravdepodobnosť podozrenia zo spáchania trestného činu je u prisťahovalcov podstatne väčšia, ako u všetkých ostatných. Po niekoľkých rokoch sociálneho experimentu s názvom „Wir schaffen das,“ ktorý spoluspôsobil migračnú vlnu z Blízkeho východu a severnej Afriky, je úplne jasné, že tento experiment už tak značnú pravdepodobnosť (2011: 12%) ešte podstatne zvýšil (2017: 20%) . Pritom celonemecký priemer bol a je stabilne okolo 2,5%, pretože u ostatných skupín obyvateľstva pravdepodobnosť stať sa podozrivým naopak klesala.

Kvôli zvýšenému počtu prisťahovalcov (2,8x v roku 2017 oproti roku 2011) aj kvôli zvýšeniu ich náchylnosti k tomu stať sa podozrivými zo spáchania trestných činov (1,7x pre rok 2017 oproti roku 2011), sa v Nemecku medzi rokmi 2011 a 2017 zvýšili veľmi výrazne počty trestných činov, v ktorých figurovali prisťahovalci ako podozriví. V absolútnych číslach takmer 5x. Podiel trestných činov s účasťou prisťahovalcov ako podozrivých na všetkých trestných činoch vzrástol od roku 2011 (1,9%) na 8,8% v roku 2017. Obdobne medzi rokmi 2011 a 2017 vzrástol podiel podozrivých prisťahovalcov medzi všetkými podozrivými z 1,6% na 7,9% (pritom ich podiel na obyvateľstve v Nemecku bol v roku 2017 menší ako jedno percento).

Pri ťažkých trestných činoch (zločiny proti životu a sexuálne trestné činy), ktoré v priemeroch majú malú váhu a preto je vhodné ich hodnotiť aj oddelene, je situácia s náchylnosťou k páchaniu tejto trestnej činnosti (vyjadrená ako podiel množstva podozrení v skupine „prisťahovalci“ a množstva podozrení v skupine „ostatní“) nasledovné: náchylnosť v roku 2017 k spáchaniu trestného činu sexuálnej povahy bola 10x väčšia než u bežnej populácie, náchylnosť k spáchaniu zločinu proti životu bola väčšia dokonca 16x. Pritom náchylnosti k tomu stať sa podozrivými zo spáchania zločinov proti životu vzrástli v skupine prisťahovalcov medzi rokmi 2011 a 2017 1,6x, pri sexuálne motivovaných trestných činoch to potom bolo 1,8x. Aj preto vzrástli tak počty týchto trestných činov s účasťou prisťahovalcov, ako aj počty podozrivých prisťahovalcov figurujúcich v týchto závažných trestných činoch medzi rokmi 2011 a 2017 v absolútnych hodnotách päťkrát.


Pre tých, kto by ma snáď chceli obviňovať z rozdúchavanie nenávisti, musím dodať: 

Tento text nie je obžalobou prisťahovalcov. Tí boli a sú zvyknutí na istý spôsob života a ich presadenie do celkom iného kultúrneho a právneho prostredia samozrejme vyvoláva aj ich zvýšenú kriminalitu. Tento text nie je ani obžalobou akéhokoľvek náboženstva (ani raz som žiadne nespomenul), ani žiadnej národnosti (ani raz som žiadnu nezmienil).

Tento text je jednoduchou analýzou policajných štatistík. Ak z neho nejaké obvinenia plynie, je to obvinenie nemeckej vlády roku 2015, že pripustila prudký nárast imigrácie, navyše ilegálnej a tým aj nezvládnuteľnosť integrácie prisťahovalcov.

Neberiem ako ospravedlnenie to, čo niektorí „maľovači na ružovo“ hovoria: že prisťahovalci majú vyššiu kriminalitu kvôli tomu, že sú v ich skupine vo väčšej miere zastúpení ľudia z istých sociálnych vrstiev – s nízkym vzdelaním, mladí muži, nezamestnaní. To nie je ospravedlnenie, to je naopak obžaloba nemeckej vlády, že niečo také sa dopustila svoju neselektívnou migračnou politikou. A ak niekto, ako napríklad Maassen, čo i len náznakom potom takú politiku kritizuje, je nemilosrdne vyhodený zo svojho postu.

Pred mnohými rokmi po zhliadnutí videa ( video na YouTuberadšej odkazujem na viac miestpretože účty sú občas na YouTube mazané), na ktorom nemecká kancelárka Merkelová odmieta nemeckú vlajku a odkladá ju rýchlo pod pódium (pričom jej elitní spolustraníci jej k tomu ešte freneticky tlieskajú), som nadobudol dojem, že nemecká kancelárka nemá rada Nemecko.

Teraz sa zas nemôžem po analýze ( pozri prílohu) zbaviť dojmu, že nemecká kancelárka nemá rada ani pôvodné obyvateľstvo Nemecka. Lebo aký vedúci predstaviteľ štátu by svojimi rozhodnutiami vystavoval svojich občanov – starousadlíkov zvýšenej kriminalite, ktorá sa dala predpovedať? Len taký, ktorý má radšej nejaké“ vyššie ciele„, ako Nemcov samotných.

Teraz Angela Merkelová žiada na zjazde CDU, aby jej spolustraníci ukončili debatu o udalostiach roku 2015 ( Merkel foerdert Ende der Debatte ueber Ereignisse von 2015). A jej spolustraníci ju za to odmeňujú ováciami v stoji. Naozaj chcú zabudnúť?

————————————————– —————————————–
Poznámka pod čiarou A:
A ak aj tam niektoré údaje o kriminalite chýbajú, je možné ich dohľadať v tabuľkách, ktoré má BKA prístupné na svojich stránkach.Najdôležitejšie pre daný účel sú tabuľky 01 a 61 (tu pre roky 2011: 01[iba PDF, str. 310], 61 [iba PDF, str. 623]; 2012: 01, 61; 2013: 01, 61; 2014: 01, 61; 2015: 01, 61; 2016: 01, 61; 2017: 01, 61)

Zdroj: Pavel Strunz